Uwarunkowania instytucjonalne w rozwoju sektora organizacji pozarządowych w krajach postkomunistycznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.24

Słowa kluczowe:

World Giving Index, kraje postkomunistyczne, organizacje pozarządowe, teoria instytucjonalna, rachunkowość

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza procesu tworzenia otoczenia instytucjonalnego sektora organizacji pozarządowych w trzech wybranych krajach postkomunistycznych oraz analiza zmian zaufania społecznego w tych krajach w odniesienu do zmian norm prawnych i rachunkowości dla organizacji pozarządowych. Metodologia badań obejmuje analizę literatury i indukcyjną metodę analizy danych historycznych dla wybranych krajów postkomunistycznych. Do badań wybrano trzy kraje postkomunistyczne: Litwę – jeden z krajów bałtyckich, zajmujący ostatnie miejsce w rankingu World Giving Index, Polskę i Chorwację – dwa najlepsze kraje postkomunistyczne w rankingu World Giving Index. Ograniczenia badawcze wynikają z zastosowania metody opisowej i niewielkiej liczby krajów objętych analizą. Oryginalność i wartość niniejszego opracowania polega analizie problemu niskiego zaufania społecznego do organizacji pozarządowych w krajach postkomunistycznych w kontekście rozwoju otoczenia instytucjonalnego organizacji pozarządowych oraz wzrostu ich rozliczalności i cywilnej kontroli nad nimi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Agyemang, G., Awumbila, M., Unerman, J., O’Dwyer, B. (2009), NGO accountability and aid delivery, The Association of Chartered Certified Accountants. https://core.ac.uk/download/pdf/13120503.pdf (accessed: 18.03.2020)
Google Scholar

Baehr, P. (2001), The “Iron Cage” and the “Shell as Hard as Steel”: Parsons, Weber, and the Stahlhartes Gehäuse Metaphor in the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, “History and Theory”, 40 (2), pp. 153–169. http://www.jstor.org/stable/2678029 (accessed: 18.03.2020)
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/0018-2656.00160

Bežovan, G. (1995)., Neprofitne organizacije i kombinirani model socijalne politike [Non-profit organizations and the combined model of social policy], “Revija za socijalnu politiku”, 2 (3), pp. 195–214. https://doi.org/10.3935/rsp.v2i3.515
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3935/rsp.v2i3.515

Bežovan, G. (2003a), Razvoj organizacija civilnog društva kao pretpostavka uspješne reforme socijalne države u Hrvatskoj [Development of civil society organizations as a precondition for successful reform of the welfare state in Croatia], “Politička misao”, 40 (01), pp. 72–91.
Google Scholar

Bežovan, G. (2003b), Preispitivanje okvira i potencijala za razvoj kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj [Reviewing the Framework and Potential for the Development of Combined Social Policy in Croatia], “Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline”, 12 (1–2), pp. 87–108.
Google Scholar

Bežovan, G., Zrinščak, S., Vugec, M. (2005), Civilno društvo u procesu stjecanjapovjerenja u Hrvatskoj i izgradnje partnerstva s državom i drugim dionicima [The civil society in Croatia: the process of gaining trust and establishing partnership with the state and other stakeholders]. (Croatia report), Centre for Development of NonProfit Organizations (CERANEO), Croatia, Zagreb.
Google Scholar

Borowiecki, R., Dziura, M. (2014), Third Sector: Theoretical and Empirical Approach, Cracow University of Economics, Cracow.
Google Scholar

Boxenbaum, E., Jonsson, S. (2017), Isomorphism, diffusion and decoupling: Concept evolution and theoretical challenges. , [in:] R. Greenwood, C. Oliver, T. Lawrence and R.E. Meyer (eds), The Sage handbook of organizational institutionalism, 2nd Ed., pp. 79–104, Sage Publications, London. https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Jonsson4/publication/279755008_Isomorphism_Diffusion_and_Decoupling/links/563f936708ae8d65c0150efb/Isomorphism-Diffusion-and-Decoupling.pdf (accessed: 18.03.2020).
Google Scholar

Coleman, J.S. (1990), Foundations of social theory, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA.
Google Scholar

del Mar Gálvez-Rodríguez, M., Stuart, D., Caba-Perez, C., López-Godoy, M. (2014), Drivers for the proactive online disclosure of information in the NGO sector: the Colombian case, „Online Information Review”, 38 (6), pp. 769–787. https://doi.org/10.1108/OIR-05-2014-0113
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/OIR-05-2014-0113

Epperly, B., Lee, T. (2015), Corruption and NGO sustainability: A panel study of post-communist states, “Voluntas”, 26 (1), pp. 171–197. https://doi.org/10.1007/s11266-013-9404-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11266-013-9404-3

Fassin, Y. (2009), Inconsistencies in activists behaviours and the ethics of NGOs, “Journal of Business Ethics”, 90 (4), pp. 503–521. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0056-6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-009-0056-6

Gray, R., Bebbington, J., Colisson, D. (2006), NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital, “Accounting Auditing & Accountability Journal”, 19 (3), pp. 319–348. https://doi.org/10.1108/09513570610670325
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/09513570610670325

Guogis, A., Gudelis, D., Stasiukynas, A. (2007), The importance of the NGO-municipal relations in developing local democracy: case study of two Lithuanian municipalities, “Public Policy and Administration”, 1 (22), pp. 47–56. https://doi.org/10.1007/s12208-008-0004-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12208-008-0004-7

Hechter, M. (1990), Social Institutions: their Emergence, Maintenance, and Effects, Aldine de Gruyter, New York.
Google Scholar

Hodges, B.H. (2014), Rethinking conformity and imitation: Divergence, convergence, and social understanding, “Frontiers in psychology”, 5, pp. 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00726
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00726

Howard, M.M. (2003), The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511840012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511840012

Kėrytė, Ž. (2010), Pilietiškumo konstravimas globalumo kontekste: NVO vaidmens kaita Lietuvoje [Construction of Citizenship in a Global Context: The Change of NGOs” Role in Lithuania], “Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas”, 1 (2), pp. 67–83.
Google Scholar

Koster, M., Simaens, A., Vos, B. (2019), The advocate’s own challenges to behave in a sustainable way: An institutional analysis of advocacy NGOs, “Journal of Business Ethics”, 157 (2), pp. 483–501. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3674-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-017-3674-4

Kroll, B. (1985), Rada Główna Opiekuńcza: 1939–1945 [Central Welfare Council: 1939–1945], Książka i Wiedza, Warszawa.
Google Scholar

Krugman, P., Wells, R. (2018), Macroeconomics.U.S.: Worth Publishers Inc.
Google Scholar

Law on Financial Operations and Accountancy of Non-Profit Organizations, “Official Gazette of the Republic of Croatia”, 121 (2014), 30.
Google Scholar

Leś, E. (1994), The voluntary sector in post-communist East Central Europe: From small circles of freedom to civil society, CIVICUS-World Alliance for Citizen Participation, Washington.
Google Scholar

Leś, E. (2001), Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Google Scholar

Leś, E., Nałęcz, S., Pieliński, B. (2016), Third sector barriers in Poland (TSI National Report Series, No. 7, Seventh Framework Programme – grant agreement 613034), European Union, Brussels: Third Sector Impact.
Google Scholar

Ling, Q., Gordon, N.D. (2013), Journal of Public Budgeting, “Accounting & Financial Management”, 25 (1), pp. 69–90. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-25-01-2013-B004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/JPBAFM-25-01-2013-B004

Lissowska, M. (2004), Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce [Institutional dimensions of the transformation process in Poland], Szkoła Głowna Handlowa, Warsaw.
Google Scholar

MacLean, T.L., Behnam, M. (2010), The dangers of decoupling: The relationship between compliance programs, legitimacy perceptions, and institutionalized misconduct, “Academy of Management Journal”, 53 (6), pp. 1499–1520. https://doi.org/10.5465/amj.2010.57319198
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2010.57319198

Marksaityte, R., Žardeckaitė-Matulaitienė, K., Seibokaite, L., Endriulaitiene, A. (2017), The importance of social trust for the prediction of well-being of Lithuanians and Lithuanian emigrants, “International Journal of Psychology”, 21, pp. 71–92. https://doi.org/10.7220/2345-024X.21.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7220/2345-024X.21.4

Matonytė, I. (2003), Theoretical Approaches in Civil Society Research, “Public Policy and Administration”, 1 (5), pp. 39–47.
Google Scholar

Meyer, J.W., Rowan, B. (1977), Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, “American journal of sociology”, 83 (2), pp. 340–363. https://doi.org/10.1086/226550
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/226550

Ministry of Finance (2018), Registry of non-profit organizations. https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ (accessed: 18.03.2020)
Google Scholar

Nacrt Nacionalne strategije – radni materijal za savjetovanje : nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. [Draft National Strategy – Working Material for Counseling A National Strategy for Creating an Enabling Environment for Civil Society Development from 2017 to 2021]. (2017). https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5697 (accessed: 18.03.2020)
Google Scholar

North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678

Powell, W.W., DiMaggio, P.J. (1986), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, “American Sociological Review”, 48 (2), pp. 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2095101

Scott, W.R. (2008), Institutions and organizations: Ideas and interests, Sage Publications, Los Angeles.
Google Scholar

Skocpol, T. (1985), Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research., [in:] P.B. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol (eds), Bringing the State Back In, 3–38, Cambridge University Press, New York. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283.002

Stasiukynas, A. (2014), Traditions and Management Perspectives of Community and Non-Profit Organizations in Lithuania, “Social Technologies”, 4 (2), pp. 370–384. https://doi.org/10.13165/ST-14-4-2-10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.13165/ST-14-4-2-10

Stasiukynas, A., Žuromskaitė, B. (2014), Jaunimo nevyriausybinės organizacijos LKJBS „Žingsnis“ vertybės – sėkmingos veiklos pagrindas, [in:] A.G. Raišienė (eds), Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai, 144–177, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.
Google Scholar

Šimašius, R. (2007), Ne pelno organizacijos: prigimtis ir reglamentavimas, Leidykla Eugrimas, Vilnius.
Google Scholar

Tolbert, P.S., Zucker, L.G. (1996), The Institutionalization of Institutional Theory. https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1430&context=articles (accessed: 18.03.2020)
Google Scholar

Waniak-Michalak, H., Michalak, J. (2016), Corporate and NGOs Voluntary Disclosure on Collaboration. Evidence from Poland, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, 27 (1), pp. 98–108. https://doi.org/10.5755/j01.ee.27.1.9338
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.27.1.9338

Williamson, O.E. (2000), The new institutional economics: taking stock, looking ahead, “Journal of Economic Literature”, 38 (3), pp. 595–613. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595

Žalimienė, L., Rimšaitė, E. (2007), The metamorphosis of the role of nongovernmental organizations – from charity in XVIII century to market of social services in modern society, “Social Work”, 6 (1), pp. 83–95.
Google Scholar

Opublikowane

2020-09-21 — zaktualizowane 2020-09-29

Wersje

Jak cytować

Waniak-Michalak, H., Perica, I., Leitoniene, S., & Chojnacka, E. (2020). Uwarunkowania instytucjonalne w rozwoju sektora organizacji pozarządowych w krajach postkomunistycznych. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23(3), 133–154. https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.24 (Original work published 21 wrzesień 2020)

Numer

Dział

Artykuły