Efektywność polityk rynku pracy w krajach UE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.15

Słowa kluczowe:

efektywność, usługi publiczne, polityka rynku pracy, metoda DEA, kraje UE, tradycja administracji publicznej

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie efektywności sektora publicznego w zakresie polityki rynku pracy w krajach UE. Dokonano kompleksowej oceny usług publicznych związanych z polityką rynku pracy z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków publicznych na ten cel. Punktem zwrotnym dla europejskiego rynku pracy było wprowadzenie lockdownu w 2020 roku w związku z pandemią COVID–19. Dlatego też oceny efektywności rynków pracy UE dokonano przed i podczas pandemii oraz ustalono, w jakim stopniu wielkość usług publicznych (ich alokacje finansowe) wpływają na wybrane wskaźniki rynku pracy.

Do oceny efektywności krajów UE w latach 2019 i 2020 wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis (DEA). W badaniu zastosowano model BCC (Banker, Charnes, Cooper). Ponadto wybrano zorientowany na wyniki model BCC, który wydaje się dostosowany do specyfiki polityki rynku pracy. Wykorzystano program Microsoft Excel Solver, służący do opracowywania liniowych modeli optymalizacyjnych. Efektywność wydatków publicznych oceniono na podstawie danych z bazy Eurostat. Do analizy wykorzystano łącznie siedem zmiennych, w tym pięć określających nakłady (wydatki sektora publicznego na usługi rynku pracy według wybranej funkcji oraz dwie zmienne określające nakłady niekontrolowane reprezentowane przez wskaźnik wolnych miejsc pracy i PKB per capita), a także dwie zmienne wskazujące na wyniki w postaci wybranych mierników rynku pracy (wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia – wskaźnik odwrócony). Porównanie przekrojowe przeprowadzono w dwóch wymiarach – wśród poszczególnych krajów UE oraz wśród grup krajów reprezentujących różne tradycje administracji publicznej (tradycja anglosaska, tradycja Europy kontynentalnej, tradycja Europy Południowej, tradycja skandynawska, tradycja Europy Wschodniej i tradycja Europy Południowo‑Wschodniej).

Badanie wskazuje, że pomimo osiągania przez kraje Europy Południowej najgorszych mierników rynku pracy, w podejściu efektywnościowym z wykorzystaniem metody DEA takie kraje jak Portugalia i Grecja osiągnęły pełną efektywność zarówno w 2019, jak i 2020 roku. Podejście efektywnościowe polityki rynku pracy dla 2019 i 2020 roku wskazuje również na bardzo korzystną sytuację w przypadku krajów Europy Środkowo‑Wschodniej. Pełną efektywność osiągnęły także Cypr, Malta, Szwecja i Niemcy. Najgorsza sytuacja pod względem efektywności polityki rynku pracy występuje w Belgii.

W trakcie pandemii większość analizowanych grup krajów poprawiła swoje wyniki w zakresie efektywności wydatków publicznych na politykę rynku pracy. Wyjątkiem były grupy krajów o tradycji Europy Południowej i skandynawskiej, gdzie miara efektywności nieznacznie spadła. Może to świadczyć o skuteczności prowadzonej polityki publicznej w zakresie zwalczania negatywnych skutków COVID–19 na rynku pracy.

Wartość dodaną tego artykułu stanowi zaproponowanie metodyki z wykorzystaniem metody DEA, która może być używana do pomiaru efektywności polityki rynku pracy nie tylko na poziomie mikro i mezo, ale także do porównań pomiędzy krajami.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2005), Public sector efficiency: An international comparison, “Public Choice”, 123, pp. 321–347, https://doi.org/10.1007/s11127-005-7165-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-005-7165-2

Agénor, P.R., Neanidis, K.C. (2011), The Allocation of Public Expenditure and Economic Growth, “Manchester School”, 79 (4), pp. 899–931, https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2011.02197.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2011.02197.x

Ando, S., Balakrishnan, R., Gruss, B., Hallaert, J.J., Jirasavetakul, L.B.F., Kirabaeva, K., Klein, N., Lariau, A., Qian Liu, L., Malacrino, D., Qu, H., Solovyeva, A. (2022), European labor markets and the Covid–19 pandemic: fallout and the path ahead, “Departmental Paper: 96”, International Monetary Fund, https://doi.org/10.5089/9798400200960.087
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5089/9798400200960.087

Arpaia, A., Mourre, G. (2009), Institutions and Performance in European Labour Markets: Taking a fresh look at evidence, “European Economy”, “Economic Papers” 391, https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16277_en.pdf (accessed: 15.06.2023)
Google Scholar

Baker, D., Glyn, A., Howell, D.R., Schmitt, J. (2005), Labor Market Institutions and Unemployment: A Critical Assessment of the Cross Country Evidence, [in:] D.R. Howell (ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy, Oxford University Press, Oxford, https://doi.org/10.1093/0195165845.003.0003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/0195165845.003.0003

Baudnenko, O., Fritsch, M., Stephan, A. (2008), Allocative Efficiency measurement revisited – Do we really need input prices?, “Economic Modelling”, 25 (5), pp. 1093–1109, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2008.02.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2008.02.001

Behrenz, L., Delander, L., Månsson, J. (2013), The Public Employment Service. A Survey of Cost Benefit Analysis and Productive Efficiency Analysis Studies, “Labour Market and Discrimination Studies”, 12.
Google Scholar

Bertola, G. (2004), A Pure Theory of Job Security and Labour Income Risk, “Review of Economic Studies”, 71, pp. 43–61, https://doi.org/10.1111/0034-6527.00275
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/0034-6527.00275

Bertola, G., Koeniger, W. (2004), Consumption Smoothing and the Structure of Labor and Credit Markets, “Meeting Papers”, 263, Society for Economic Dynamics, https://doi.org/10.2139/ssrn.522322
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.522322

Brown, C.V., Jackson, P.M. (1990), Public Sector Economics, Wiley Blackwell, Oxford.
Google Scholar

Chodakowska, E., Nazarko, J. (2017), Environmental DEA method for assessing productivity of European countries, “Technological and Economic Development of Economy”, 23 (4), pp. 589–607, https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1272069
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1272069

Christl, M. (2020), A Beveridge curve decomposition for Austria: did the liberalisation of the Austrian labour market shift the Beveridge curve?, “Journal for Labour Market Research”, 54 (7), https://doi.org/10.1186/s12651-020-00271-z
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/s12651-020-00271-z

Cichowicz, E., Rollnik Sadowska, E., Dędys, M., Ekes, M. (2021), The DEA Method and Its Application Possibilities for Measuring Efficiency in the Public Sector – The Case of Local Public Employment Services, “Economies”, 9 (2), 80, https://doi.org/10.3390/economies9020080
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/economies9020080

Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2007), Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA Solver Software, Springer, Berlin, https://doi.org/10.1007/978-0-387-45283-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-45283-8

Cullis, J., Jones, P. (2009), Public Finance and Public Choice – Analytical Perspectives, University Press, Oxford.
Google Scholar

Curristine, T., Lonti, Z., Joumard, I. (2007), Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities, “OECD Journal on Budgeting”, 7 (1), pp. 1–41, https://doi.org/10.1787/budget-v7-art6-en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/budget-v7-art6-en

Demmke, C. (2008), What are Public Services Good at? Success of Public Services in the Field of Human Resource Management, European Institute of Public Administration, Maastricht.
Google Scholar

Dmytrów, K., Bieszk Stolorz, B. (2021), Comparison of changes in the labour markets of post communist countries with other EU member states, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 16 (4), pp. 741–764, https://doi.org/10.24136/eq.2021.027
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24136/eq.2021.027

Dutu, R., Sicari, P. (2016), Public Spending Efficiency in the OECD: Benchmarking Health Care, Education and General Administration, “OECD Economics Department Working Papers”, 1278, pp. 1–26, https://doi.org/10.2478/revecp-2020-0013
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/revecp-2020-0013

Emrouznejad, A., Amin, G.R. (2009), DEA models for ratio data: Convexity consideration, “Applied Mathematical Modelling”, 33, pp. 486–498, https://doi.org/10.1016/j.apm.2007.11.018
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2007.11.018

Escudero, V. (2018), Are active labour market policies effective in activating and integrating low skilled individuals? An international comparison, “IZA Journal of Labor Policy”, 7 (4), https://doi.org/10.1186/s40173-018-0097-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/s40173-018-0097-5

Eurostat (2024a), Employment rate, by citizenship, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_30a/default/table?lang=en (accessed: 18.10.2023)
Google Scholar

Eurostat (2024b), Unemployment rate – annual data, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tipsun20/default/table?lang=en (accessed: 18.10.2023)
Google Scholar

Färe, R., Grosskopf, S., Hernandez Sancho, F. (2004), Environmental performance: an index number approach, “Resource and Energy Economics”, 26 (4), pp. 343–352, https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2003.10.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2003.10.003

Fialová, K., Schneider, O. (2008), Labour Market Institutions and Their Effect on Labour Market Performance in the New EU Member Countries, “CESifo Working Paper Series”, 2421, https://doi.org/10.2139/ssrn.1287054
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1287054

Gómez, Á.L., Montero, J.M. (2020), Impact of Lockdown on the Euro Area Labour Market in 2020 H1 (December 15, 2020), “Banco de España. Analytical Article”, 4, https://ssrn.com/abstract=3750162 (accessed: 15.06.2023)
Google Scholar

Greiling, D. (2006), Performance measurement: a remedy for increasing the efficiency of public services?, “International Journal of Productivity and Performance Management”, 55 (6), pp. 448–465, https://doi.org/10.1108/17410400610682488
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/17410400610682488

Halaskova, M., Halaskova, R., Prokop, V. (2018), Evaluation of Efficiency in Selected Areas of Public Services in European Union Countries, “Sustainability”, 10 (12), 4592, https://doi.org/10.3390/su10124592
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su10124592

Hohlova, V., Rivza, B. (2022), Effectiveness of active labour market policy measures in Latvia, “Research for Rural Development”, 37, pp. 181–187, https://doi.org/10.22616/rrd.28.2022.026
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.22616/rrd.28.2022.026

Huguenin, J.M. (2012), Data Envelopment Analysis (DEA). A pedagogical guide for decision makers in the public sector, IDHEAP-Cahier 276.
Google Scholar

Jablonsky, J. (2008), A spreadsheet based system for DEA models, “Multiple Criteria Decision Making”, 3, pp. 51–64, https://mcdm.ue.katowice.pl/index.php?page=publications&id=Jabl07 (accessed: 15.06.2023)
Google Scholar

Kluve, J. (2010), The effectiveness of European active labor market programs, “Labour Economics”, 17 (6), pp. 904–918, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2010.02.004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2010.02.004

Krpec, O., Hodulák, V. (2018), The Czech economy as an integrated periphery: The case of dependency on Germany, “Journal of Post Keynesian Economics”, 42 (2), pp. 1–31, https://doi.org/10.1080/01603477.2018.1431792
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01603477.2018.1431792

Li, M., Wang, Q. (2014), International environmental efficiency differences and their determinants, “Energy”, 78, pp. 411–420, https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.10.026
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.10.026

Lozano, S., Gutiérrez, E. (2008), Non parametric frontier approach to modelling the relationships among population, GDP, energy consumption and CO2 emissions, “Ecological Economics”, 66 (4), pp. 687–699, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.11.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.11.003

Mandl, U., Adriaan, D., Ilzkovitz, F. (2008), The Effectiveness and Efficiency of Public Spending, “Working Paper”, 301, Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), Brussels.
Google Scholar

Manzoor, A. (2014), A Look at Efficiency in Public Administration: Past and Future, SAGE Open, https://doi.org/10.1177/2158244014564936
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/2158244014564936

Mericková, B.M., Stejskal, J. (2014), Value of Collective Consumption Goods, “Politická Ekonomie”, 62, pp. 216–231, https://doi.org/10.18267/j.polek.947
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.947

Mericková, B.M., Nemec, J., Svidronová, M.M., Pischko, V. (2017), Analysis of the relationship between the size and structure of public expenditure and socio economic development, “Ekonomický časopis”, 65, pp. 320–333, https://hdl.handle.net/11159/3881 (accessed: 10.05.2023)
Google Scholar

Mourre, G. (2006), Did the pattern of aggregate employment growth change in the euro area in the late 1990s?, “Applied Economics”, 38, pp. 1783–1807, https://doi.org/10.1080/00036840500427072
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00036840500427072

Okun, A.M. (1962), Potential GNP: its measurement and significance, “Proceedings of the Business and Economics Statistics”, pp. 98–104
Google Scholar

Pizzo, A. (2020), Literature review of empirical studies on Okun’s law in Latin America and the Caribbean, “Employment Working Paper”, No. 252, International Labour Office, Geneva
Google Scholar

Proudlove, N.C. (2000), Using Excel for Data Envelopment Analysis, “Manchester School of Management Working Paper”, 2007
Google Scholar

Rollnik Sadowska, E. (2019), Efektywność instytucji publicznych – przykład powiatowych urzędów pracy w Polsce. Pojęcie, determinanty, metodyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok
Google Scholar

Rollnik Sadowska, E., Dąbrowska, E. (2018), Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union, “Oeconomia Copernicana”, 9 (1), pp. 143–158, https://doi.org/10.24136/oc.2018.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2018.008

Rollnik Sadowska, E., Jarocka, M. (2021), CEE labour markets – homogeneity or diversity?, “Technological and Economic Development of Economy”, 27 (5), pp. 1142–1158, https://doi.org/10.3846/tede.2021.15014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3846/tede.2021.15014

Rutgers, M.R., Meer, H. van der (2010), The Origins and Restriction of Efficiency in Public Administration Regaining Efficiency as the Core Value of Public Administration, “Administration & Society”, 42 (7), pp. 755–779, https://doi.org/10.1177/0095399710378990
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0095399710378990

Rutkowska, A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse”, 11 (1), p. 4
Google Scholar

Saglam, B.B., Gunalp, B. (2012), The Beveridge curve and labour market dynamics in Turkey, “Applied Economics”, 44 (24), pp. 3195–3202, https://doi.org/10.1080/00036846.2011.570725
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2011.570725

Schaltegger, C.A., Torgler, B. (2006), Growth effects of public expenditure on the state and local level: evidence from a sample of rich governments, “Applied Economics”, 38, pp. 1181–1192, https://doi.org/10.1080/00036840500392334
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00036840500392334

Schels, B., Wöhrer, V. (2022), Challenges in School‐To‐Work Transition in Germany and Austria: Perspectives on Individual, Institutional, and Structural Inequalities, “Social Inclusion”, 10 (2), pp. 221–225, https://doi.org/10.17645/si.v10i2.5770
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17645/si.v10i2.5770

Schwab, K., Xavier, S.M. (2017), Global Competitiveness Report 2017–2018, World Economic Forum, Geneva
Google Scholar

Smith, A. (1976), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, The University of Chicago Press, Chicago.
Google Scholar

Stejskal, J., Hajek, P. (2015), Effectiveness of digital library services as a basis for decision-making in public organizations, "Library & Information Science Research", 37 (4), pp. 346–352, https://doi.org/10.1016/j.lisr.2015.07.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2015.07.001

Szarowska, I. (2014), Long-term and short-term relationship between government expenditure and GDP in the EU15: Cointegration approach, "Ekonomista", 6, pp. 865–882.
Google Scholar

Tkacheva, T., Afanasjeva, L., Goncharenko, L. (2017), The Impact of Public Social Expenditures on Economic Development, Proceedings of the 29th International Conference Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Vienna, Austria, 3–4 May, pp. 531–540, https://ibima.org/accepted-paper/the-impact-of-public-social-expenditures-on-economic-development/ (accessed: 16.04.2024).
Google Scholar

Toloo, M., Keshavarz, E., Hatami-Marbini, A. (2021), Selecting data envelopment analysis models: A data-driven application to EU countries, "Omega", 101, https://doi.org/10.1016/j.omega.2020.102248
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.omega.2020.102248

Wang, J. (2017), Benchmarking building energy in the multifamily industry: a data envelopment analysis (DEA) model, Doctoral dissertation, Georgia Institute of Technology, pp. 1–93, https://repository.gatech.edu/handle/1853/58200 (accessed: 16.04.2024).
Google Scholar

Yu, Y.Ch. (2023), Precarious welfare-to-work transitions in a segmented labour market: Evidence from the Netherlands, "International Journal of Social Welfare", 1 (27), https://doi.org/10.1111/ijsw.12591
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/ijsw.12591

Zaim, O., Taskin, F. (2000), Environmental efficiency in carbon dioxide emissions in the OECD: a nonparametric approach, "Journal of Environmental Management", 58 (2), pp. 95–107, https://doi.org/10.1006/jema.1999.0312
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1006/jema.1999.0312

Zhou, P., Ang, B.W., Wang, H. (2012), Energy and CO2 emission performance in electricity generation: A non-radial directional distance function approach, "European Journal of Operational Research", 221 (3), pp. 625–635, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.04.022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.04.022

Zhou, P., Poh, K.L., Ang, B.W. (2007), A non-radial DEA approach to measuring environmental performance, "European Journal of Operational Research", 178 (1), pp. 1–9, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.04.038
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.04.038

Zhu, J. (2014), Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets, Springer International Publishing, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London, https://doi.org/10.1007/978-3-319-06647-9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06647-9

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

Rollnik‑Sadowska, E., & Bartkutė‑Norkūnienė, V. (2024). Efektywność polityk rynku pracy w krajach UE. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 27(2), 113–133. https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.15

Numer

Dział

Artykuły