Między godnością a zniewoleniem. Naukowa refleksja na temat dziecka w perspektywie historycznej w jubileuszu czterdziestolecia białostockiej szkoły historii wychowania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.21

Słowa kluczowe:

dziecko w historii, godność, zniewolenie

Abstrakt

Artykuł przedstawia osiągnięcia Katedry Historii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku w jubileuszu 40-lecia istnienia. Autor zaprezentował najważniejsze osiągnięcia zespołu białostockich historyków wychowania, kierowanych przez profesor Elwirę Kryńską. Szczególnym obszarem badawczym opisanym w artykule są zagadnienia godności i zniewolenia dziecka w perspektywie historycznej. Artykuł ma także na celu zaprezentowanie głównych założeń VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem, która została zaplanowana na 24–25 maja 2021 r.

Biogram autora

Łukasz Kalisz - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji

Kalisz Łukasz – adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora nauk społecznych uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2018 r.). Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB (magister pedagogiki – 2007 r.) oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku (magister teologii – 2013 r.). Zajmuje się badaniem historii oraz działalności wychowawczej Towarzystwa św. Franciszka Salezego pracującego z młodzieżą w oparciu o system prewencyjny ks. Jana Bosko.

Bibliografia

X lat Uniwersytetu w Białymstoku 1997–2007 (2008), J. Nikitorowicz, E. Kryńska i in. (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Dąbrowska J. (2008) Klementyna: rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Dąbrowska J. (2009) Związek Dobroczynności Patriotycznej Warszawianek – pierwsza na ziemiach polskich organizacja kobieca w: Patriotyzm a wychowanie, E. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 107–116.
Google Scholar

Dąbrowska J. (2015) Uniwersytet w Białymstoku in statu nascendi (1968–1997). Przegląd źródeł, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Kalisz Ł. (2013) 20-lecie Studium Teologii w Białymstoku, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Kalisz Ł. (2017) Salezjanie i ich opieka nad dzieckiem w Supraślu (1936–1950) w: Dziecko w historii – w kręgu kultury chrześcijańskiej, E. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 454–463.
Google Scholar

Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XVI–XX wieku (2012a), E. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Konopacki (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XX–XXI wieku (2012b), E. Kryńska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Kryńska E. (2012a) Polski Biały Krzyż (1918–1961), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Kryńska E. (2012b) Skazane za patriotyzm. „Druga konspiracja” na Białostocczyźnie 1945–1956, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Kryńska E., Mauersberg S. (2003) Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–1956, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Kryńska E., Suplicka A., Wróblewska U. (2018) Dzieje oświaty w regionie – województwo białostockie (1919–1939), Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Google Scholar

Patriotyzm a wychowanie (2009), E. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Pruszyński J. (2004) Katalog wystawy „Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1956”, Warszawa, Fundacja Pomocy Młodocianym Więźniom Politycznym lat 1944–1956 „Jaworzniacy”.
Google Scholar

Suplicka A. (2015) Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Tempora mutandur et nos mutamur in illis… XL lat Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dekada 2008–2017 (2017), M. Sobecki, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Terror i konspiracja. Młodzież wobec indoktrynacji komunistycznej 1945–1956 (2004), E. Kryńska (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku, Dz.U. 1997, nr 102, poz. 642.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668.
Google Scholar

Utrwalić chwilę. XXX-lecie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 1977–2007 (2007), E. Kryńska (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Wróblewska U. (2015) Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

Wychowanie – ale jakie? (2007), E. Kryńska, A. Skreczko (red.), Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Google Scholar

http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/ [dostęp: 11.05.2020].
Google Scholar

http://ksm.uwb.edu.pl/ [dostęp: 11.05.2020].
Google Scholar

http://www.dnigodnoscizycia.pl [dostęp: 11.05.2020].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Kalisz, Łukasz. (2020). Między godnością a zniewoleniem. Naukowa refleksja na temat dziecka w perspektywie historycznej w jubileuszu czterdziestolecia białostockiej szkoły historii wychowania. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 283–290. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.21