Popularyzacja idei nowego wychowania na łamach czasopisma „Wychowanie Przedszkolne”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.15

Słowa kluczowe:

historia wychowania, wychowanie w przedszkolu, nowe wychowanie, czasopiśmiennictwo pedagogiczne

Abstrakt

Na przełomie XIX i XX w., ogromny rozgłos w całej Europie zdobyły idee „nowego wychowania”. W upowszechnianie nowych koncepcji pedagogicznych włączyły się polskie czasopisma, wśród nich „Wychowanie Przedszkolne”. W artykule przedstawiono wnioski z analizy treści artykułów, zamieszczanych na łamach pisma w całym okresie jego ukazywania się (1925–1939), dotyczących zagadnień „nowego wychowania” w odniesieniu do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Biogram autora

Elżbieta Dolata - Uniwersytet Rzeszowski

Dolata Elżbieta – pedagog, doktor, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracuje w Zakładzie Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół oświaty, edukacji, wychowania i myśli pedagogicznej XIX i XX w.

Bibliografia

Audemars M., Lafendel L. (1938) Dom Dzieci przy Instytucie J.J. Rousseau, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 6–16.
Google Scholar

Audemars M., Lafendel L. (1938) Dom Dzieci przy Instytucie J.J. Rousseau, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 39–44.
Google Scholar

B.G. (1926) Przedszkola austriackie (Wiedeń), „Wychowanie Przedszkolne”, nr 10, s. 8–9.
Google Scholar

Bańkowska C. (1927a) Jak budzić w dzieciach samodzielność w pracy i zabawie, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 10, s. 3.
Google Scholar

Bańkowska C. (1927b) Twórcza praca wychowawczyni, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 3, s. 4.
Google Scholar

Biciulescu M. (1933) Pomoce wychowawcze MAR BIC, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 31.
Google Scholar

Bobieńska Z. (1936) Praktyczne wskazówki do nauki rysunku, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 1–5.
Google Scholar

Bobkowska W. (1932) August Wilhelm Fryderyk Froebel, w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 3, s. 64–69.
Google Scholar

Bogdanowicz J. (1939) O błonicy i płonicy, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 8–10.
Google Scholar

Bogdanowiczowa Z. (1928) Znaczenie metody Montessori, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 122–124.
Google Scholar

Bogdanowiczowa Z. (1936) Organizacja wychowania przedszkolnego w Stanach Zjednoczonych, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 4, s. 134–135.
Google Scholar

Chmaj L. (1962) Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Chrościńska I. (1932) Zajęcia praktyczne dla dzieci, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 152–155.
Google Scholar

Dewey J. (1967) Wybór pism pedagogicznych, J. Pieter (wybór, wstęp), Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Drynda D. (2000) Geneza Nowego wychowania w Polsce w: Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, A. Meissner, Cz. Majorek (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 27–39.
Google Scholar

Erdmanówna M. (1937) Zabawki na choinkę, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 188.
Google Scholar

Gromanówna Cz. (1935) Z zajęć praktycznych, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 184–185.
Google Scholar

Grunwald K. (1925) Wychowanie wg Marii Montessori, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6–7, s. 14–19.
Google Scholar

H.G. (1932) Obchód 11 listopada, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 173.
Google Scholar

Hoffmanowa M. (1937) Przeziębienie a odporność i zapobieganie, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 171.
Google Scholar

Jakimiakowa A. (1925) Przedszkola Paryskie, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 8–9, s. 1–11.
Google Scholar

Jamrożek W. (2001) Problematyka opieki nad dzieckiem na kongresach i zjazdach pedagogicznych w Polsce do 1939 roku w: Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, A. Kicowska (red.), Toruń, s. 121–137.
Google Scholar

Kabzińska Ł. (2001) Udział polskich pedagogów w Międzynarodowych Kongresach Ligii Nowego Wychowania okresu międzywojennego w: Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, A. Kicowska (red.), Toruń, s. 188–208.
Google Scholar

Kabzińska Ł., Kabziński K. (2010) Czasopiśmiennictwo pedagogiczne okresu II Rzeczypospolitej jako źródło refleksji teoretycznej w zakresie dydaktyki w: Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, I. Michalska, G. Michalski (red.), Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 215–227.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-460-0.18

Klecamówna Z. (1939) Zabawki z rafii, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 27–29.
Google Scholar

Kosmowska I. W. (1927) Opieka nad dzieckiem w Rumunii, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 3–5.
Google Scholar

Kossuthówna B. (1937) W dniu 11 listopada, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 165.
Google Scholar

Kotarbińska W. (1932) Obrazek sceniczny na Boże Narodzenie, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 186–187.
Google Scholar

Lingard M. (1933) Ćwiczenia spostrzegania, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 157.
Google Scholar

Łuniewska F. (1930) Zaziębienie, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 11, s. 213–215.
Google Scholar

Łuniewska F. (1932) O katarze, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 6–8.
Google Scholar

Łuniewska F. (1936) O odmrożeniach, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 11–12.
Google Scholar

M.F. (1927) Wychowanie przedszkolne w Szwajcarii, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 12, s. 7.
Google Scholar

Międzynarodowy Kongres Nowego Wychowania w Nicei (1932), „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 170–173.
Google Scholar

Moliere S. (1982) Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa – Życie i praca, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 9, s. 458.
Google Scholar

Moreau M. (1926) Przedszkola w Belgii, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 11–12.
Google Scholar

Nekrolog O. Decrolego (1932) „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 161.
Google Scholar

NN (1927) Na biegunach, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 23–24.
Google Scholar

NN (1930) Ćwiczenia w logicznym myśleniu, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 11, s. 228.
Google Scholar

NN (1931) Ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 171.
Google Scholar

NN (1935) Wiersze patriotyczne, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 177.
Google Scholar

Od redakcji (1932), „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 1.
Google Scholar

Od redakcji (1936), „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 35–40.
Google Scholar

Piotrowska W. (1931) Psychologia indywidualna Adlera jako podstawa naukowa wychowania przedszkolnego, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 4–6.
Google Scholar

Podgórska E. (1931) Ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 157.
Google Scholar

Podgórska E. (1935) Gry i zabawy ruchowe, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 174–175.
Google Scholar

Podgórska E. (1936a) Ćwiczenia ruchowe, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 9–11.
Google Scholar

Podgórska E. (1936b) Skoki – ćwiczenia ruchowe, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 3, s. 83.
Google Scholar

Podolecka Z. (1928) Z dziedziny wychowania przedszkolnego w Ameryce, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 10, s. 199–200.
Google Scholar

Pyciarzówna W. (1937) Ozdoby z kartonu, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 25–26.
Google Scholar

Raczek M. (2001) Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa jako organizatorka wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, T. II, W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk (red.), Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 81–87.
Google Scholar

R. J. (1930) Ćwiczenia zmysłów, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 253–254.
Google Scholar

Schreiber I. (1935) Przedszkola wiedeńskie, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 34–39.
Google Scholar

Sikorska E. (1937) Dlaczego dzień 11 listopada jest świętem narodowym?, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 172–174.
Google Scholar

Sobczak J. (1998) „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczpospolitej (1918–1939), Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Google Scholar

Sosnowska J. (2016) Wydawcy polskich czasopism pedagogicznych adresowanych do wychowawczyń przedszkoli i ich rola w popularyzowaniu idei wychowania przedszkolnego w II Rzeczypospolitej w: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku, I. Michalska i G. Michalski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 1–28.
Google Scholar

Sośnicki K. (1967) Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Google Scholar

Sterling W. (1930) Jak poznać nieprawidłowy rozwój umysłowy małych dzieci, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 9, s. 5.
Google Scholar

Szuman S. (1931) Higiena psychiczna pierwszego dzieciństwa, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 129–134.
Google Scholar

Szuman S. (1932) O życiu uczuciowym małego dziecka i o wychowaniu ucznia, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 130–135.
Google Scholar

Uziembło M. (1938) Współpraca przedszkola z domem dziecka, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 167–169.
Google Scholar

Weryho M. (1925) Słowo wstępne, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1 , s. 1.
Google Scholar

W.K. (1935) Imieniny Pana Marszałka, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 55–56.
Google Scholar

Wierzbińska J. (1938) Współpraca rodziców dzieci z wychowawczynią w dziedzinie umuzykalnienia, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 3–4.
Google Scholar

Witkowski M. (1938) Jeszcze w sprawie współpracy wychowawczej przedszkola i domu, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 1, s. 1–2.
Google Scholar

Wuttkowa J. (1928) Przedszkola wiedeńskie, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 6, s. 126–128.
Google Scholar

Z. B. (1933) Ćwiczenia rachunkowe z liczbą 5, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 155–156.
Google Scholar

Zarządzenie Ministra Wyzwań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 20 II 1936 r. Nr II –P527/36 w sprawie kwalifikacji zawodowych wychowawczyń przedszkoli (1936) „Wychowanie Przedszkolne”, nr 2, s. 1–3.
Google Scholar

Zgrychowa I. (1939) Teatr kukiełkowy, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 5, s. 152–156.
Google Scholar

Żukiewiczowa Z. (1927) IV Wszechświatowy Kongres Nowego Wychowania w Locarno, „Wychowanie Przedszkolne”, nr 12, s. 14.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Dolata, E. (2020). Popularyzacja idei nowego wychowania na łamach czasopisma „Wychowanie Przedszkolne”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 202–219. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.15