Ogólnopolskie czasopisma andragogiczne w okresie międzywojennym (1918–1939)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.10

Słowa kluczowe:

oświata pozaszkolna dorosłych, czasopisma andragogiczne, uczeń dorosły

Abstrakt

W tekście podjęto próbę ukazania roli czasopism andragogicznych w upowszechnianiu edukacji dorosłych w okresie międzywojennym. Scharakteryzowano sześć ogólnopolskich pism odzwierciedlających profil społeczno-ideologiczny państwa i organizacji, które je wydawały. Na ich łamach prezentowano opracowania teoretyczne oraz metodyczne ułatwiające pracę z człowiekiem dorosłym. Ich głównym zadaniem było wspieranie nauczycieli i oświatowców w pracy szkolnej i pozaszkolnej z dorosłymi. Podstawę do przygotowania tekstu stanowiła analiza treści periodyków.

Biogram autora

Eleonora Sapia-Drewniak - Uniwersytet Opolski

Sapia-Drewniak Eleonora – pedagog i historyk wychowania, profesor doktor habilitowany. Pracuje w Katedrze Metodologii Badań Społecznych i Myśli Pedagogicznej w Instytucie Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół andragogiki i jej historii.

Bibliografia

Banaczkowski P. (1962) Wydział Oświaty Pozaszkolnej Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 3, s. 495–502.
Google Scholar

Breitkopff, E. (1986) „Polska Oświata Pozaszkolna” 1924–1934, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 4, s. 496–507.
Google Scholar

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku (2014) I. Michalska, G. Michalski (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 247–258.
Google Scholar

Goriszowski W. (1959) Przegląd ważniejszych czasopism pedagogicznych wychodzących w Polsce do 1939 r. i od 1945, „Chowanna”, nr 9/10, s. 535–559.
Google Scholar

Kopczewski W. (oprac.) (1920) O szkołę polską. Pierwszy ogólnopolski wielki zjazd nauczycielski w dniach 14, 15, 16, 17 kwietnia 1919 r. w Warszawie. Sprawozdanie i streszczenia, Lwów–Warszawa, Książnica Polska.
Google Scholar

Kozdrowicz E. (1987) „Przewodnik Pracy Społecznej” 1934–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 2, s. 199–211.
Google Scholar

Koprianiuk E. (1975) Kierunki rozwoju oświaty pozaszkolnej w latach 1918–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1, s. 29–49.
Google Scholar

Lubczyńska A. (2014) „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” (1901–1906) i „Przewodnik Oświatowy” (1907–1939) oraz ich wydawca – Towarzystwo Szkoły ludowej w: Michalska I., Michalski G. (2017) Kierunki wsparcia działalności społeczno-oświatowej w latach trzydziestych XX wieku przez poznańskie czasopismo „Oświata Pozaszkolna” (1934–1937) w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji, E. Głowacka-Sobiech, K. Kabacińska-Łuczak (red.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 501–524.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-144-9.20

Możdżeń S., Musiał J. (1981) Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych do 1979 r., Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego.
Google Scholar

Nasze dziesięciolecie (1933) „Polska Oświata Pozaszkolna”, nr 1, s. 1–3.
Google Scholar

Od Redakcji (1921) „Oświata Pozaszkolna”, nr 1, s. 1–4.
Google Scholar

Od Redakcji (1935) „Praca Oświatowa”, nr 1, s. 1–2.
Google Scholar

Radlińska H. (1947) Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje, formy, pracownicy, organizacja, Warszawa, Wydawnictwo Ludowego Instytutu Oświaty i Kultury.
Google Scholar

Radwan W. (1925) Postulaty w sprawie ustroju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Sapia-Drewniak E. (2019) „Oświata Pozaszkolna” pierwsze czasopismo andragogiczne w II Rzeczypospolitej (1921–1923), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1, s. 192–203.
Google Scholar

Sławińska E. (1989) Kulturotwórcza rola Towarzystwa Czytelni Ludowych na Pomorzu Gdańskim (1880–1939), Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Google Scholar

Smołalski A. (1994) Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Stemler J. (1924) Oświata pozaszkolna, „Oświata Polska”, nr 1, s. 10–16.
Google Scholar

Sutyła J. (1982) Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
Google Scholar

Wroczyński R. (1983) Ideologia oświaty pozaszkolnej okresu międzywojennego w świetle miesięcznika „Praca Oświatowa” (1935–1939), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 2, s. 143–163.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Sapia-Drewniak, E. (2020). Ogólnopolskie czasopisma andragogiczne w okresie międzywojennym (1918–1939). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 125–137. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.10