Edukacja i myśl pedagogiczna w Drugiej Rzeczypospolitej. W stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.08

Słowa kluczowe:

edukacja, myśl pedagogiczna, Polska międzywojenna, stuletnia rocznica odzyskania niepodległości

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę prezentacji dorobku w zakresie praktyki edukacyjnej (zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej) oraz myśli pedagogicznej w Polsce w latach 1918–1939. Ukazuje zarówno początkowy stan tej edukacji, jak i jej rozwój. Przedstawia również – w sposób syntetyczny i skrótowy – rozwój badań i myśli odnoszących do edukacji Został przygotowany z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biogram autora

Wiesław Jamrożek - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Jamrożek Wiesław – pedagog, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Historii Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ponad dwustu publikacji dotyczących dziejów polskiej myśli i praktyki edukacyjnej, przede wszystkim XIX i XX w., a także ostatnich dekad Pierwszej Rzeczypospolitej.

Bibliografia

Araszkiewicz F. W. (1978) Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, PWN.
Google Scholar

Bartnicka K. (1972) Wychowanie państwowe, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. XV, s. 61–132.
Google Scholar

Barycz H. (1949) Rozwój historii oświaty, wychowania i kultury w Polsce, Kraków, Polska Akademia Umiejętności.
Google Scholar

Bereźnicki F. (1984) Innowacje pedagogiczne w Polsce 1918–1939, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Google Scholar

Garbowska W. (1976) Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Hellwig J. (2001) Dzieje historii wychowania w Polsce i jej twórcy, Poznań, Eruditus.
Google Scholar

Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy (1998), T. Gumuła (red.), J. Krasuski, S. Majewski, Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego.
Google Scholar

Historycy wychowania II Rzeczypospolitej (2000), W. Szulakiewicz (red.), Warszawa, Studio Wydawnicze Familia.
Google Scholar

Jakubiak K., Jamrożek W. (2007) Idea wychowania obywatelskiego w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej do 1939 r. w: Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, A. Szerląg (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 153–168.
Google Scholar

Jamrożek W. (2008) Praktyka i myśl edukacyjna Drugiej Rzeczypospolitej – w 90 rocznicę odzyskania niepodległości, „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 24, s. 121–127.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.9

Jamrożek W. (2015) Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku), Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Michalski S. (1994) Praca naukowo-badawcza nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

O szkołę polską. Pierwszy Ogólnopolski Wielki Zjazd Nauczycielski w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia MCMXIX w Warszawie (MCMXX), Lwów–Warszawa, Książnica Polska.
Google Scholar

Osiągnięcia polskiej psychologii w okresie międzywojennym (1981), K. Czarnecki (red.), Katowice, Uniwersytet Śląski.
Google Scholar

Roszkowski W. (2003) Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa, Świat Książki.
Google Scholar

Sobczak J. (1978–1979) Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami, Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Google Scholar

Sośnicki K. (1933) Podstawy wychowania państwowego, Lwów–Warszawa, Książnica Atlas.
Google Scholar

Stopińska-Pająk A. (1994) Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Sutyła J. (1982) Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Trzebiatowski K. (1969) Problem powszechności nauczania w Polsce w latach 1918–1931, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. XII, s. 49–87.
Google Scholar

Wołoszyn S. (1982) Korczak, Warszawa, Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Wołoszyn S. (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce, Dom Wydawniczy Strzelec.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Jamrożek, W. (2020). Edukacja i myśl pedagogiczna w Drugiej Rzeczypospolitej. W stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 96–105. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.08