Pracownicy społeczni – szkic do portretu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.05

Słowa kluczowe:

praca społeczna, pracownicy społeczni

Abstrakt

Pracownicy społeczni to środowisko zawodowe, które istniało od końca lat 20. do przełomu lat 40. i 50. Opracowanie jest próbą syntetycznej jego charakterystyki, przede wszystkim na podstawie 109 krótkich biogramów zawartych w opublikowanym w 1991 r. Słowniku biograficznym pracowników społecznych. Informacje, które można w nim znaleźć, z jednej strony pokazują, kim pracownicy społeczni byli, a z drugiej – co, jako pracownicy społeczni, robili w okresie przedwojennym, wojennym i powojennym.

Biogram autora

Tomasz Kaźmierczak - Uniwersytet Warszawski

Tomasz Kaźmierczak – socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i kierownik Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki służb społecznych, w tym pracy socjalnej, a także reintegracji społecznej i zawodowej oraz przedsiębiorczości społecznej. Autor książki Praca socjalna: między upośledzeniem społecznym a obywatelskością (2006).

Bibliografia

Bikont A. (2017) Sendlerowa. W ukryciu, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne.
Google Scholar

Kaźmierczak T. (2012) W cieniu prawa ubogich; o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej w: W stronę aktywnych służb społecznych, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Prace Laboratorium Innowacji Społecznych nr 2, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, s. 109–131.
Google Scholar

Gładkowska M., Theiss W., Uziembło A., Wyrobkowa-Pawłowska W., Żytkowicz H. (red.) (1995) Opieka społeczna w Warszawie 1923–1947. Opracowania i materiały, Warszawa, Wydawnictwo Interart.
Google Scholar

Gładkowska M., Theiss W., Uziembło A., Wyrobkowa-Pawłowska W. (red.) (1993) Słownik biograficzny pracowników społecznych, Warszawa, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Google Scholar

Starczewski J. (1995) Opieka społeczna w Warszawie podczas okupacji, w: Opieka społeczna w Warszawie 1923–1947. Opracowania i materiały, M. Gładkowska, W. Theiss, A. Uziembło, W. Wyrobkowa-Pawłowska, H. Żytkowicz (red.), Warszawa, Wydawnictwo Interart.
Google Scholar

Theiss W. (1992) Bojownik – instruktor – profesjonalista. Z tradycji zawodu pracownika socjalnego w Polsce, „Praca Socjalna”, nr 1, s. 47–59.
Google Scholar

Uziembło A. (1993) [hasło:] Uziembło z Kalińskich Maria Janina (1894-1976) w: Słownik biograficzny pracowników społecznych, M. Gładkowska, W. Theiss, A. Uziembło, W. Wyrobkowa-Pawłowska (red.), Warszawa, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 163–167.
Google Scholar

Wawrzyńska W. (1987) Kropla w morzu, „Praca Socjalna”, nr 3, s. 34–50.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Kaźmierczak, T. (2022). Pracownicy społeczni – szkic do portretu. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 73–90. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.05