Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Authors

  • Bartosz Szczechowicz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Polityki Turystycznej, Zakład Ekonomii i Zarządzania
  • Paweł Stelmach Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Polityki Turystycznej, Zakład Ekonomii i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.11

Keywords:

dydaktyka ekonomii, dydaktyka marketingu, edukacja akademicka, szkolnictwo wyższe, szkoły wyższe, informacja zwrotna

Abstract

Celem autorów artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie działania mogą podejmować uczelnie o profilu nieekonomicznym na rzecz doskonalenia programów nauczania przedmiotów modułu ekonomicznego i metod ich realizacji? Wykorzystano techniki analizy literatury, obserwacji uczestniczącej oraz statystyki opisowej w oparciu o pierwotny zbiór 430 prac zaliczeniowych z przedmiotu „Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych” z lat 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w ramach studium przypadku krakowskiej AWF. Przyjęcie orientacji na studenta jako długookresowego partnera w procesie wymiany informacji, w myśl koncepcji marketingu relacji, przyczynia się do intensyfikacji procesu dydaktycznego ukierunkowanego na poszerzanie wiedzy o rzeczywistości gospodarczej.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIAŁEK N., CYRAN K., 2013, Aktywne metody dydaktyczne – subiektywne kompendium, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 140–157
Google Scholar

BUK-CEGIEŁKA M., 2016, Metody i formy kształcenia studentów – orientacja w kierunku dydaktyki zaangażowanej, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 85–95.
Google Scholar

CHMIELECKA E., 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS”, 3(35), s. 107–134.
Google Scholar

CZERWIŃSKI K., 2008, Student jako partner w dialogu edukacyjnym – rzeczywistość czy utopia, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, s. 185–194.
Google Scholar

DENEK K., 2016, Interakcja uczestników procesu kształcenia akademickiego, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 31–45.
Google Scholar

KALISZEWSKA M., KLASIŃSKA B., 2008, Modernizowanie dydaktyki akademickiej: perspektywa systemologiczna, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, s. 138–149.
Google Scholar

KOLNY B., MACIEJEWSKI G., 2002, Ocena form nauczania a oczekiwania wobec prowadzących przedmioty marketingowe, [w:] Z. Kędzior (red.), Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, s. 38–51.
Google Scholar

KUPISIEWICZ Cz., 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2011, Recenzja książki Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. J. Wyrzykowskiego, J. Maraka, wydanej przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu, Wrocław 2010, „Turyzm” 21/1–2, s. 75–78.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.21.1-2.10

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia – profil ogólnoakademicki, kierunek turystyka i rekreacja, 2012, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF, Kraków.
Google Scholar

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia – profil ogólnoakademicki, kierunek turystyka i rekreacja, 2012, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF, Kraków.
Google Scholar

Polska Rama Kwalifikacji. Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne, 2016, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U., nr 164, poz. 1166
Google Scholar

Skrócony program nauczania dla kierunku „turystyka i rekreacja – studia licencjackie – realizowany od roku akademickiego 1998/99 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, AWF Kraków.
Google Scholar

Standardy kształcenia dla kierunków: Turystyka i rekreacja. Załącznik nr 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U., nr 164, poz. 1166.
Google Scholar

Statut Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, AWF, Kraków 2015.
Google Scholar

SZCZECHOWICZ B., 2014, Dydaktyka marketingu branżowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, [w:] A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa, s. 715–722.
Google Scholar

WIKTOR J.W., 2002, Formy dydaktyki współczesnego marketingu. Wyzwania i uwarunkowania, [w:] Z. Kędzior (red.), Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, s. 87–102.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKI T., 2000, Dydaktyka marketingu, http://forum akad.pl/archiwum/2000/09/17.html; 19.10.2013.
Google Scholar

WRÓBLEWSKA W., 2008, Zmiany w kształceniu akademickim, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, s. 14–21.
Google Scholar

www.awf.krakow.pl; 09.06.2017.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Szczechowicz, B., & Stelmach, P. (2017). Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Turyzm/Tourism, 27(2), 111–119. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.11

Issue

Section

Articles