Les problèmes de l'étu d e de la fonction touristique des villes de la Pologne

Authors

  • Andrzej Matczak Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Zakład Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.03

Abstract

Wiele współczesnych miast, w których występuje ruch turystyczny, określa się mianem turystycznych lub pełniących funkcję turystyczną. Używając takich pojęć badacze na ogół nie precyzują ścisłych kryteriów, na podstawie których nadają tym miastom takie miano. W tym przypadku przyjmuje się za rzecz oczywistą to, co w rzeczywistości jest mało poznane. W konsekwencji nasza wiedza o istocie i charakterze funkcji turystycznej oraz jej roli w życiu miast jest dalece niewystarczająca. Celem prezentowanego opracowania jest podjęcie dyskusji nad definicją funkcji turystycznej miasta oraz metodyką jej badania, a także delimitacją miast pełniących tę funkcję. Wynikiem podjętej dyskusji jest przedstawienie propozycji całościowej koncepcji badania funkcji turystycznej miast Polski.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aurousseau M., 1921, The distribution of population: a constructive problem, Geogr. Rev., nr 11.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/208251

Baretje R., Defert P., 1972, Aspects économiques du tourisme, Paris.
Google Scholar

Beaujeu-Garnier J., Chabot J., 1971, Zarys geografii miast, Warszawa.
Google Scholar

Boesler K. A., 1960, Die Städtischen Funktionen. Ein Beitrag zur allgemeiden Städtgeographie aufgrund empirischer Untersuchungen in Thüringen, „Abhandlungen des Geographischen Instituts der Freien Universität Berlin”, t. 5, s. 80.
Google Scholar

Choriew B. S., 1965, Issledowanije funkcyonalnoj struktury gorodskich posielenij SSR (w swiazi s zadaczami ich ekonomiko-gieograficzeskoj tipologii), Wop. Gieogr., nr 66, s. 34–58.
Google Scholar

Christaller W., 1955, Beiträge zu einer Geographie des Fremdenverkehrs, „Erdkunde", nr 1, s. 1–10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3112/erdkunde.1955.01.01

Christaller W., 1933, Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäseigkeit der Verbreitung und Entwicklung Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena, s. 331 (Tłumaczenie na język polski: Ośrodki centralne w południowych Niemczech, 1963, Przegl. Zagr. Liter. Geograficznej IG PAN, nr 1, s. 1–72).
Google Scholar

Dębski J., 1985, Koncepcja całościowej analizy systemów regionalnych, „Czasopismo Geograficzne", nr 3–4, s. 263–279.
Google Scholar

Dziewoński K., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, „Prace Geograficzne”, IG PAN, nr 87, s. 3–110.
Google Scholar

Dziewoński K., 1962, Zagadnienie typologii morfologicznej miast w Polsce, „Czasopismo Geograficzne", t. 33, nr 4, s. 441–457.
Google Scholar

Filipowicz Z., 1969, Problemy ekonomiczne turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Harris C. D., 1943, Functional classification of cities in the United States, Geogr. Rev., nr 1, s. 86–99.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/210620

Jerczyński M., 1977, Funkcje i typ y funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej. Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, „Statystyka Polski", nr 85, s. 20–53.
Google Scholar

Jerczyński M., 1973, Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, „Prace Geograficzne”, IG PAN, nr 79, s. 10–134.
Google Scholar

Jerczyński M., 1971, Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast, „Prace Geograficzne”, IG PAN, nr 87, s. 111–141.
Google Scholar

Kiełczewska-Zaleska M., 1972, Geografia osadnictwa, Warszawa.
Google Scholar

Kosiński L., 1958, Klasyfikacja funkcjonalna większych miast polskich wg stanu z roku 1950, Przegl. Geogr., t. 30, s. 573–586.
Google Scholar

Ratzel F., 1891, Anthropogeographie, Stuttgart.
Google Scholar

Report of the select committee on the health of towns, 1840, London.
Google Scholar

Siemiński J., 1980, Typy strukturalne miast polskich: próba zastosowania taksonomicznej metody skupień, Warszawa, s. 246.
Google Scholar

Smith R. H. T., 1965, Method and purpose in functional town classification, Ann. Assoc. Amer. Geogr., t. 55, nr 3, s. 539–548.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1965.tb00534.x

Sombart W., 1928, Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, München.
Google Scholar

Suliborski A., 1983, Niektóre problemy badań funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Univ. Lodz., Folia geographica, nr 2, s. 3–16.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Warszawa.
Google Scholar

Wielka encyklopedia powszechna, 1970, Warszawa.
Google Scholar

Windelband U., 1973, Typologisierung städtischer Siedlungen. Erkenntnistheoretische Probleme in der ökonomischen Geographie, s. 116.
Google Scholar

Wróbel A., 1964, Methods of functional analysis in urban studies in Poland, Geogr. Poln., nr 3, s. 119–124.
Google Scholar

Published

1989-12-30

How to Cite

Matczak, A. (1989). Les problèmes de l’étu d e de la fonction touristique des villes de la Pologne. Turyzm/Tourism, (5), 27–39. https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.03

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>