Doświadczenie rozłąki emigracyjnej a relacje rodzinne. Sposób postrzegania emigrantów zarobkowych przez ich dzieci

Autor

  • Natasza Doiczman-Łoboda Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznań https://orcid.org/0000-0002-0894-7747

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.76.01

Słowa kluczowe:

doświadczenie rozłąki, emigracja zarobkowa, rodzina emigracyjna, młodzież

Abstrakt

Badania zawierały charakterystyki członków najbliższej rodziny dokonywane przez dzieci emigrantów zarobkowych. W badaniach za respondentów, określonych mianem dzieci emigrantów zarobkowych, uznano jednostki, które w okresie dorastania (wczesnego lub późnego) doświadczały rozłąki z rodzicami, spowodowanej wyjazdami zarobkowymi jednego lub obojga rodziców do pracy za granicę na terenie Unii Europejskiej. W badaniach wykorzystano metodę biograficzną. Łącznie respondentami były 84 osoby, a dane pozyskane w wywiadach uznano za wysoce nasycone o dużym stopniu zróżnicowania treści. Z prowadzonych badań wynika, że wraz z upływem czasu dla wszystkich członków rodziny poza emigrantem jego przyjazd do domu staje się wydarzeniem powszednim. Ma to jednoznaczne konsekwencje – widoczne w relacjach między członkami rodziny – które zostały zaprezentowane w artykule. Ze względu na wielowątkowy, szeroki i szczególnie emocjonalny materiał, jaki otrzymano w badaniach, w niniejszej publikacji zamieszczono wiele egzemplifikacji indywidualnych interpretacji własnej sytuacji życiowej dzieci emigrantów.

Bibliografia

Danilewicz W.T. (2006), Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
Google Scholar

Danilewicz W.T. (2008), Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce. Wybrane aspekty, [w:] A.W. Janke (red.), Wychowanie w rodzinie w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
Google Scholar

Danilewicz W.T. (2010), Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
Google Scholar

Goffman E. (2008), Zachowanie w miejscach publicznych, przeł. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Harwas-Napierała B. (2010), Rodzina w kontekście współczesnych zagrożeń, [w:] T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Kawczyńska-Butrym Z., Kruk M. (2015), Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
Google Scholar

Krajewska A. (2014), Skutki bezrobocia i ubóstwa w życiu rodzin, „Journal of Modern Science”, nr 2, s. 63–76.
Google Scholar

Krajewski M. (2012), Generacje rzeczy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. LXXIV, z. 3, s. 91–103.
Google Scholar

Marczak M. (2016), Percepcja cech osobowości osób migrujących a członkowie ich rodzin pozostawieni w domu rodzinnym pod opieką innych osób, [w:] Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka (red.), Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin.
Google Scholar

Oleszkowicz A., Senejko A. (2012), Dorastanie, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Ornacka K. (2013), Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Simmel G. (2008), Pisma socjologiczne, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Ślusarczyk M. (2019), Transnarodowe życie rodzin. Na przykładzie polskich migrantów w Norwegii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Terelak A., Kołodziejczak S. (2012), Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Studium socjologiczne, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, Szczecin.
Google Scholar

Urbańska S. (2010), „Cała Polska liczy eurosieroty”: panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacja rodzin migrantów, „Kultura i Społeczeństwo”, t. LIV, nr 3, s. 61–88.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-03-30

Jak cytować

Doiczman-Łoboda, N. (2021). Doświadczenie rozłąki emigracyjnej a relacje rodzinne. Sposób postrzegania emigrantów zarobkowych przez ich dzieci . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (76), 5-21. https://doi.org/10.18778/0208-600X.76.01