Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej – anatomia rodzącego się ruchu społecznego

Autor

  • Elżbieta Zakrzewska-Manterys Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.04

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność intelektualna, Warsztaty Terapii Zajęciowej, rehabilitacja zawodowa, dorosłość

Abstrakt

Tekst stanowi analizę rodzącego się oddolnego ruchu społecznego dążącego do reformy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ruch ten jest odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania systemowe związane z działalnością WTZ. Podstawą tworzenia się ruchu jest nowy sposób rozumienia niepełnosprawności intelektualnej. W miejsce tradycyjnego ujęcia, akcentującego konieczność rehabilitacji i terapii, uwypukla się specyfikę upośledzenia umysłowego jako przejawu różnorodności natury ludzkiej, którą należy szanować i chronić.

Bibliografia

Baczała D., Błeszyński J. J., Zaorska M. (red.) (2009), Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badania (2014), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
Google Scholar

Bąbka J. (red.) (2004), Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Google Scholar

Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. (red.) (2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
Google Scholar

Brągiel J., Badora S. (red.) (2005), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole.
Google Scholar

Chodkowska M., Mach A. (red.) (2011), Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
Google Scholar

Chorążuk J. (2008), Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej (analiza porównawcza badań zrealizowanych w latach 2003 i 2005), Warszawa.
Google Scholar

Cytowska B. (2012), Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
Google Scholar

Cytowska B. (red.) (2011), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Google Scholar

Dyduch E., Wyczesany J. (2009), Rola warsztatów terapii zajęciowej w aktywizacji młodzieży z niepełnosprawnością, [w:] A. Twardowski (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań.
Google Scholar

Gajdzica Z. (red.) (2008), Wspólne i swoiste zagadnienia rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym, Humanista, Sosnowiec.
Google Scholar

Giryński A., Przybylski S. (1993), Integracja społeczna osób upośledzonych umysłowo w świetle ujawnianych do nich nastawień społecznych, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Google Scholar

Głodkowska J., Giryński A. (red.) (2004), Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej starości, Wydawnictwo APS, Warszawa.
Google Scholar

Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.) (2004), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 2: Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
Google Scholar

Janus E. (2016), Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Kaczyńska-Wasiak I. (2009), Warsztaty terapii zajęciowej w polskim i niemieckim systemie prawnym, „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”, nr 6 (134), s. 7–15.
Google Scholar

Kirenko J., Parchomiuk M. (2006), Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Akademickie WSSP, Lublin.
Google Scholar

Kosakowski C., Krause A., Żyta A. (red.) (2007), Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Google Scholar

Kościelska M., Aouila B. (red.) (2004), Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, Wydawnictwo AB, Bydgoszcz.
Google Scholar

Kruk A. M. (2010), Instytucje społeczne. Organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Wydawnictwo APS, Warszawa.
Google Scholar

Łukowski W. (red.) (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska, Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
Google Scholar

Majewski T. (2008), Rozwój rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce (cz. 1), „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”, nr 9–10 (125–126), s. 14–23.
Google Scholar

Miłkowska G., Olczak-Krzyżanowska B. (red.) (2008), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
Google Scholar

Ploch L. (2011), Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Wyczesany J., Dyduch E. (2012), Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki (red.), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, s. 467–485.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Zakrzewska-Manterys, E. (2017). Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej – anatomia rodzącego się ruchu społecznego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (60), 47–56. https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.04