Dzieci i młodzież jako interesariusze rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji Łodzi 2026+

Autor

  • Paulina Bunio-Mroczek Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź image/svg+xml https://orcid.org/0000-0002-8615-7310

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.07

Słowa kluczowe:

dzieci, młodzież, rewitalizacja, nowa koncepcja dzieciństwa

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaki obraz dzieci i młodzieży jako mieszkańców i użytkowników rewitalizowanej przestrzeni miejskiej wyłania się z przykładowego dokumentu wyznaczającego ramy procesu miejskiej odnowy. Teoretyczne tło moich rozważań stanowi koncepcja dzieciństwa wypracowana w obszarze nowych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (new childhood studies). W odniesieniu do dokumentu pt. Program Rewitalizacji Łodzi 2026+ zastosowałam jakościową analizę treści. Analiza zapisów dokumentu ukazuje dzieci i młodzież jako pasywnych członków społeczności, potencjalnych beneficjentów działań naprawczych, „nosicieli” problemów społecznych. Dokument wydaje się bazować na tradycyjnej, socjalizacyjnej wizji dzieciństwa, które polega na dorastaniu do roli osoby pełnej i znaczącej. Dzieci i młodzież postrzegani są głównie jako przyszli pracownicy, których trzeba wyposażyć we właściwe kompetencje, aby mogli zająć odpowiednie miejsce na rynku pracy i przyczynić się do sukcesu i rozwoju miasta. W dokumencie nie ma mowy o aktualnych potrzebach dzieci i ich jakości życia „tu i teraz”.

Bibliografia

Berg van den M. (2013), City Children and Genderfied Neighbourhoods: The New Generation as Urban Regeneration Strategy, „International Journal of Urban and Regional Research”, nr 37(2), s. 523–536 https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01172.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01172.x

Brzozowska-Brywczyńska M. (2013), Partycypacja publiczna dzieci, „Analizy i opinie”, numer specjalny 4, marzec, Instytut Spraw Publicznych, s. 1–28.
Google Scholar

Brzozowska-Brywczyńska M. (2014), Dziecięce obywatelstwo: kilka refleksji na marginesie dziecięcej partycypacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 49, s. 11–27.
Google Scholar

Ciarkowski B. (2016), Łódź, która nie powstała, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
Google Scholar

Corsaro W.A. (2015), The Sociology of Childhood. Fourth Edition, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi–Singapore.
Google Scholar

Gabriel N. (2017), The Sociology of Early Childhood. Critical Perspectives, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi–Singapore https://doi.org/10.4135/9781473982918
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781473982918

Główny Urząd Statystyczny (GUS) 2019, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2019, Warszawa.
Google Scholar

Gryglewski P., Wróbel R., Ucińska A. (2009), Łódzkie budynki 1945–1970, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
Google Scholar

James A., James A. (2012), Key concepts in Childhood Studies. Second Edition, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi–Singapore https://doi.org/10.4135/9781526435613
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781526435613

Jenks Ch. (2008), Socjologiczne konstrukty dzieciństwa, [w:] M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł. M. Kościelniak, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 111–133.
Google Scholar

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007) http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf (dostęp: 12.05.2022).
Google Scholar

Ljubljana Agreement. Urban Agenda for the EU – the Next Generation (Porozumienie z Ljubljany) (2022) https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2022/01/Ljubljana-Agreement.pdf (dostęp: 12.05.2022).
Google Scholar

Mergel L., Pobłocki K., Wudarski M. (2013), Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa.
Google Scholar

Nowa Agenda Miejska. Deklaracja z Quito w sprawie zrównoważonych miast i osiedli ludzkich dla wszystkich (2016), United Nations https://urbact.eu/sites/default/files/nua_polish_lr-final.pdf (dostęp: 30.06.2020).
Google Scholar

Nowa Karta Lipska. Transformacyjna siła miast na rzecz wspólnego dobra (2020) http://www.miasta.pl/uploads/statute/content_file/233/Karta_Lipska_-_t_umaczenie_PL.pdf (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

Palska H. (1999), Badacz społeczny wobec tekstu, [w:] H. Domański, K. Lutyńska, A.W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 161–176.
Google Scholar

Program Rewitalizacji Łodzi 2026+ (PRŁ 2026+) (2016) https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/PORTAL_REWITALIZACJA/GPR/Uchwala_ws._przyjecia_Gminnego_Programu_Rewitalizacji_28.09.2016_pdf (dostęp: 18.07.2020).
Google Scholar

Program Rewitalizacji Łodzi 2026+ (PRŁ 2026+) (2018) https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/PORTAL_REWITALIZACJA/GPR/1980.pdf (dostęp: 18.07.2020).
Google Scholar

Program Rewitalizacji Łodzi 2026+ (PRŁ 2026+) (2020) https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/PORTAL_REWITALIZACJA/GPR/08_1122.pdf (dostęp: 20.04.2022).
Google Scholar

Rogatka K. (2019), Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Szczepaniak K. (2012), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 42, s. 83–112.
Google Scholar

Tomanek K., Bryda G. (2015), Odkrywanie postaw dydaktyków zawartych w komentarzach studenckich, „Przegląd Socjologiczny”, t. LXIV/4, s. 51–82.
Google Scholar

Zdanowicz-Kucharczyk K. (2015), Nowy paradygmat w socjologii dzieciństwa według A. James i A. Prout, [w:] D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Nowy_paradygmat_w_socjologii_dzieci%C5%84stwa_wed%C5%82ug_A._James_i_A._Prout (dostęp: 15.05.2022).
Google Scholar

http://centrumwiedzy.org/ (dostęp: 8.07.2020).
Google Scholar

http://www.uml.lodz.pl/rewitalizacja/konsultacje_spoleczne_dotyczace_projektu_uchwaly_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji/ (dostęp: 5.07.2020).
Google Scholar

https://childfriendlycities.org/what-is-a-child-friendly-city (dostęp: 16.08.2020).
Google Scholar

https://www.childinthecity.org/2020/06/12/slovak-city-challenges-children-to-model-the-city-inminecraft/(dostęp: 10.07.2020).
Google Scholar

https://www.unicef.pl/Miasto-przyjazne-dzieciom/Miasto-przyjazne-dzieciom (dostęp: 16.08.2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Bunio-Mroczek, P. (2022). Dzieci i młodzież jako interesariusze rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji Łodzi 2026+. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (82), 95–112. https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.07