Nauczyciele uczniów z doświadczeniem migracji – problemy i potrzeby

Autor

  • Małgorzata Pamuła-Behrens Ph.D. hab., professor of the Pedagogical University, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology, Chair of Teaching Literature and the Polish Language, Migrant Education and Integration Research Center, ul. Podchorążych 2, 30-084 Krakow https://orcid.org/0000-0002-4809-7185
  • Marta Szymańska Ph.D. hab., professor of the Pedagogical University, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology, Chair of Teaching Literature and the Polish Language, Migrant Education and Integration Research Center, ul. Podchorążych 2, 30-084 Krakow https://orcid.org/0000-0002-7881-0957

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.56.04

Słowa kluczowe:

potrzeby nauczycieli, nauczanie migrantów, kształcenie nauczycieli

Abstrakt

Wzrastająca liczba migrantów w Polsce powoduje, że szkoły przyjmują coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracji (imigrantów jak i reemigrantów) i nie zawsze mogą skutecznie pomóc nowoprzybyłym w dobrej integracji. Konieczne jest zatem podejmowanie konkretnych działań wspierających. Niedobory w tym zakresie są przyczyną wielu porażek szkolnych, przedwczesnego opuszczania edukacji i w rezultacie bardzo niskich kwalifikacji wielu migrantów. Jednocześnie badacze zwracają uwagę na rolę nauczycieli w procesie edukacji dzieci z doświadczeniami migracji. Od ich przygotowania i jakości wsparcia, jakie mogą zaoferować, zależy sukces uczniów.

W artykule zaprezentowane zostały badania (szczególnie ich II etap), których celem była diagnoza i analiza potrzeb środowiska oświatowego w zakresie edukacji i integracji migrantów. Punktem wyjścia było pytanie: Czego potrzebuje szkoła, aby mogła lepiej uczyć i integrować uczniów z doświadczeniem migracji? W badaniu potrzeb, zorganizowanym jako grupa fokusowa, wzięli udział nauczyciele uczący uczniów z doświadczeniem migracji o różnym stopniu przygotowania, a także dyrektor szkoły przyjmującej migrantów. Analiza zebranego materiału pokazała trzy główne obszary, w których nauczyciele potrzebują szczególnego wsparcia: systemowa organizacja przyjmowania i kształcenia uczniów z doświadczeniem migracji, dostęp do materiałów, możliwość szkolenia się i zdobywania nowych kompetencji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Małgorzata Pamuła-Behrens - Ph.D. hab., professor of the Pedagogical University, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology, Chair of Teaching Literature and the Polish Language, Migrant Education and Integration Research Center, ul. Podchorążych 2, 30-084 Krakow

Małgorzata Pamuła-Behrens, Ph.D. hab., professor of the Pedagogical University, specialist in teaching Polish as a foreign language, Romance philologist. She heads the Centre for Research on Migrant Education and Integration, the Pedagogical University in Krakow. Research focus: bilingualism, teaching foreign languages to children, education of migrant and refugee children, teaching and learning the language of school education, professional supplementary training for foreign language teachers, and distance education. She is the author of various academic and popular science publications regarding teaching and learning foreign languages. For many years she has been conducting training courses for teachers and education managers.

Marta Szymańska - Ph.D. hab., professor of the Pedagogical University, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology, Chair of Teaching Literature and the Polish Language, Migrant Education and Integration Research Center, ul. Podchorążych 2, 30-084 Krakow

Marta Szymańska, Ph.D. hab., professor of the Pedagogical University; employed at the Chair of Teaching Literature and the Polish Language, Pedagogical University in Krakow; researcher at the Centre for Research on Migrant Education and Integration, the Pedagogical University in Krakow. She studies the training aspect of teaching Polish as a foreign or second language, as well as bilingualism and education of children with migrant background with particular focus on developing the language of school education. She is the co-author of the To lubię! middle school Polish textbook and curriculum; she is the author of the monograph: Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku; she is the co-author of the JES-PL Method and the materials for learners with a migrant background W polskiej szkole.

Bibliografia

August Diane, Shanahan Timothy, Developing Literacy in Second-Language Learners, Lawrence Erlbaum Associates and the Center for Applied Linguistics, Washington DC 2006.
Google Scholar

August Diane, Shanahan Timothy, Developing Reading and Writing in Second-Language Learners, Routledge 2008.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203937600

Badowska Mariola, “Różnorodność kulturowa uczniów wyzwaniem dla współczesnej szkoły”, Kultura–Społeczeństwo–Edukacja 2015, issue 1 (7), pp. 179–192.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.12

Bilingual and multilingual education, García Ofelia, Lin Angel, May Stephen (eds.), Springer International Publishing 2017.
Google Scholar

Błeszyńska Krystyna M., Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych − perspektywa szkoły. Raport z badań, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warsaw 2009.
Google Scholar

Gawlicz Katarzyna, Rudnicki Paweł, Starnawski Marcin. Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warsaw 2015.
Google Scholar

Jennings F., Collins Brian A., Preparing All Teachers to Meet the Needs of English Language Learners. Applying Research to Policy and Practice for Teacher Effectiveness, 2012. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535608.pdf
Google Scholar

Majcher-Legawiec Urszula, “Prawne aspekty pobytu i nauczania języka polskiego ucznia z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia 2016, vol. 7, col. 223, pp. 110‒125.
Google Scholar

Nikitorowicz Jerzy, Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Google Scholar

Pakulski Jan, “Zróżnicowanie językowe – wielojęzyczność – języki narodowe. Refleksje z perspektywy europejskiej”, Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2017, vol. 8, col. 227, pp. 18–25.
Google Scholar

Pamuła-Behrens Małgorzata, Hennel-Brzozowska Agnieszka, “Osobowość nauczycieli a ich praca z dziećmi migrantami w szkole podstawowej”, Studia Edukacyjne 2017, issue 46, pp. 169–192.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/se.2017.46.11

Polakowski Michał, Szelewa Dorota, Polityka społeczna a problemy migracji, 2011. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/10685.pdf
Google Scholar

Stańkowski Bogdan, Wychowanie w duchu wielokulturowości. Raport z badań empirycznych wśród nauczycieli na Podhalu, Wydawnictwo WAM, Krakow 2007.
Google Scholar

Tellez Kip, Waxman Hersh C., Quality Teachers for English Language Learners, The Mid-Atlantic Regional Educational Laboratory at Temple University Center for Research in Human Development and Education, 2005. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED508447.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781410617347

Timperley Helen, “Teacher professional learning and development”, Educational Practiices, 2007, Series 18. http://edu.aru.ac.th/childedu/images/PDF/benjamaporn/EdPractices_18.pdf
Google Scholar

Opublikowane

2020-03-31

Jak cytować

Pamuła-Behrens, M., & Szymańska, M. (2020). Nauczyciele uczniów z doświadczeniem migracji – problemy i potrzeby. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 56(1), 53–70. https://doi.org/10.18778/1505-9057.56.04