„in marium libidinem proclivus” – Długoszowa narracja o grzesznym życiu Władysława Warneńczyka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.02

Słowa kluczowe:

Polska średniowieczna, historiografia, Jan Długosz, Władysław Warneńczyk, grzechy

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza narracji Jana Długosza o grzesznych skłonnościach króla Polski i Węgier Władysława, które miały doprowadzić do klęski wojsk chrześcijańskich pod Warną w listopadzie 1444 r. W pierwszej kolejności podjęto próbę wyjaśnienia znaczenia słów użytych przez kronikarza na określenie praktyk seksualnych przypisanych młodemu władcy. Następnie przebadano pozostałe części składowe oraz konstrukcję całego analizowanego fragmentu Roczników. Aby zrozumieć przekaz Długosza, odwołano się do symboliki biblijnej i chrześcijańskiej oraz do innych podobnych ustępów z dzieła kanonika krakowskiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Obara-Pawłowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Dr Anna Obara-Pawłowska – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zainteresowania naukowe: historia gospodarcza ziem polskich w XIII i XIV stuleciu, polska historiografia późnośredniowieczna, zagadnienia związane z funkcjonowaniem pamięci zbiorowej w wiekach średnich.

Bibliografia

Aldhelmus, Tractatus sive ejus operum pars secunda. De laudibus virginitatis sive de virginitate sanctorum, [w:] Patrologiae cursus completus, ed. J.-P. Migne, Petit-Montrouge 1863, kol. 103–162.
Google Scholar

Apostoli ad Romanos epistula sancti Pauli, I, 26–27, [w:] Nova Vulgata, http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_epist-romanos_lt.html (dostęp: 28 III 2021).
Google Scholar

Św. Augustyn, De civitate Dei, https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost05/Augustinus/aug_cd21.html#11 (dostęp: 16 III 2021).
Google Scholar

S. Aurelii Augustini, Contra Iulianum, [w:] Patrologiae cursus completus, ed. J.-P. Migne, t. XLIV, Petit-Montrouge 1865, kol. 641–874.
Google Scholar

Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9, przekł. J. Mrukówna, Warszawa 1975.
Google Scholar

Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11–12, przekł. J. Mrukówna, Warszawa 2009.
Google Scholar

Długosz J., Vita beatae Kunegundis, [w:] Joannis Dlugossii senioris canonici cracoviensis opera, vol. I, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, Cracoviae 1887, s. 183–336.
Google Scholar

Długosz J., Vita Sanctissimi Stasnislai Episcopi Cracoviensis, [w:] Joannis Dlugossii senioris canonici cracoviensis opera, vol. I, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, Cracoviae 1887, s. 1–182.
Google Scholar

Ewangelia wg św. Marka, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=305 (dostęp: 4 II 2021).
Google Scholar

Hrothsuita Gandersheimnensis, Historia passionis Sanctae Agnetis virginis et martyris. Argumentum, [w:] Patrologiae cursus completus, ed. J.-P. Migne, Petit-Montrouge 1853, kol. 1121–1130.
Google Scholar

Innocentii PP IV, Bulla de canonizatione sancti Stanislai, wyd. R. Zawadzki, „Analecta Cracoviensia” 1979, t. XI.
Google Scholar

Ioannis Dlugossi, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 1–12, consilium ed. S. Budkowa, C. Pieradzka, M. Plezia, C. Baczkowski, G. Wyrozumski et al., Varsaviae–Cracoviae 1964–2005.
Google Scholar

Jana Długosza, kanonika krakowskiego, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przekł. K. Mecherzyński, t. IV, Kraków 1869.
Google Scholar

Joannes Chrysostomus, In Epistulam ad Romanos, [w:] Patrologiae cursus completus. Series graeca, ed. J.-P. Migne, t. LX, Petit-Montrouge 1862, kol. 391–682.
Google Scholar

Św. Paweł, List do Rzymian, 11, 33, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=280#P10 (dostęp: 3 II 2021).
Google Scholar

Poselstwo Jana Hunyadego do papieża Mikołaja, odprawione przez Mik. Lasockiego, dziekana kap. krak., [w:] Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I, pars 2, wyd. J. Szujski, Kraków 1876, s. 51–54.
Google Scholar

S. Thomae de Aquino, Super epistolam S. Pauli ad Romanos lectura, cura R. Cai, Taurini–Romae 1953.
Google Scholar

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. XX (Umiarkowanie), przekł. S. Bełch, London 1963.
Google Scholar

Vita sancti Stanislai episcopi Cracoviensis (vita minor), wyd. W. Kętrzyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Lwów 1884.
Google Scholar

Adams J. N., The Latin Sexual Vocabulary, London 1982,
Google Scholar

Adamska A., Zapach dobra i odór zła. Z zagadnień wyobraźnie religijnej w średniowieczu, „Zeszyty Naukowe KUL” 1996, t. XXXIX, nr 3–4, s. 31–46.
Google Scholar

Archibald E., Incest in Medieval Literature and Society, „Forum for Modern Language Studies” 1989, vol. XXV, No. 1, s. 1–15.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/fmls/XXV.1.1

Banaszkiewicz J., Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny” 1981, R. LVIII, nr 2, s. 353–390.
Google Scholar

Banaszkiewicz J., Historia-exemplum, „Kwartalnik Historyczny” 1979, R. LXXXVI, nr 1, s. 161–173.
Google Scholar

Benedyktowicz Z., Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.
Google Scholar

Biedrowska-Ochmańska K., Ochmański J., Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych. Próba charakterystyki jego osobowości, Poznań 1987.
Google Scholar

Bielaszka-Podgórny B., Grzech sodomski Bolesława Szczodrego w świetle Roczników Jana Długosza, „Studia Historyczne” 2018, R. LXI, z. 2, s. 21–36.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/SH.61.2018.02.02

Blanchfield L. A., Prolegomenon. Considerations of Weeping and Sincerity in the Middle Ages, [w:] Crying in the Middle Ages. Tears of History, ed. E. Gertsman, New York–London 2012.
Google Scholar

Boczkowski K., Homoseksualizm, Warszawa 1988.
Google Scholar

Borkowska U., Regnum i sacerdotium w pismach Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze” 1981, t. XXVI, s. 3–21.
Google Scholar

Borkowska U., Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983.
Google Scholar

Boswell J., Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku, Kraków 2006.
Google Scholar

Botha P. H., Rensburg F. J. van, Homosexuality as „Against Nature”: an Interpretation of Romans 1: 26–27, „Acta Partistica Byzantina” 2004, vol. XV, issue 1, s. 38–56.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10226486.2004.11745734

Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków 2006.
Google Scholar

Brundage J. A., Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, Chicago 1987.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226077895.001.0001

Brundage J. A., Sex and Canon Law, [w:] Handbook of Medieval Sexuality, eds V. L. Bullough, J. A. Brundage, New York–London 1996, s. 33–50.
Google Scholar

Brundage J. A., Sex and Canon Law in a Statistical Analysis of Samples of Canon and Civil Law, [w:] Sexual Practices and the Medieval Church, eds V. L. Bullough, J. Brundage, New York 1982, s. 89–101.
Google Scholar

Countryman L. W., Dirt, Greed, and Sex: Sexual Ethics in the New Testament and their Implications for Today, Philadelphia 1988.
Google Scholar

Czyżewski B., Akty homoseksualne w ocenie pisarzy wczesnochrześcijańskich, „Verbum Vitae” 2021, t. XXXIX, nr 1, s. 335–351.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/vv.11157

Danti A., „Utopijny” aspekt literatury antytureckiej we Włoszech i w Polsce w połowie XVI wieku, [w:] Od Lamentu świętokrzyskiego do Adona. Włoskie studia o literaturze staropolskiej, red. G. Brogi Bercoff, T. Michałowska, Warszawa 1995, s. 117–138.
Google Scholar

Dąbrowska-Partyka M., Klęska zwycięzcy i ofiary, „ZNUJ. Prace Historycznoliterackie” 1992, z. 81, s. 45–52.
Google Scholar

Dąbrowski J., Rok 1444. Spór o traktat szegedyński, Wrocław 1966.
Google Scholar

Delumeau J., Grzech i strach: poczucie winy w kulturze Zachodu w XIII–XVIII wieku, Warszawa 1994.
Google Scholar

Delumeau J., Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi, Gdańsk 1997.
Google Scholar

Deptuła C., Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza, „Więź” 1968, nr 9, s. 42–64.
Google Scholar

DeVries K., God and Defeat in Medieval Warfare: Some Preliminary Thoughts, [w:] The Circle of War in the Middle Ages. Essays on Medieval Military and Naval History, eds D. J. Kagay, L. J.A. Villalon, Woodbridge 1999, s. 87–97.
Google Scholar

Dymmel P., Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza, Warszawa 1992.
Google Scholar

Fijałkowski P., Homoseksualizm. Wykluczenie – transgresja – akceptacja, Warszawa 2009.
Google Scholar

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
Google Scholar

Gawęda S., Ocena niektórych problemów historii ojczystej w „Rocznikach” Jana Długosza, [w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, „Zeszyty Historyczne ZNUJ, Prace Historyczne” 1980, z. 65, s. 181–203.
Google Scholar

Gawlas S., Świadomość narodowa Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze” 1983, t. XXVII, s. 3–66.
Google Scholar

Geremek B., Exemplum i przekaz kultury, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław 1978, s. 53–76.
Google Scholar

Górski S., Biskupi i krzyże. Tak zwany epizod szczeciński krucjaty połabskiej (1147) w relacji Wincentego z Pragi, „Zapiski Historyczne” 2018, t. LXXXIII, z. 3, s. 7– 32[531–556].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15762/ZH.2018.39

Greenberg D. F., Bystryn M. H., Christian Intolerance of Homosexuality, „American Journal of Sociology” 1982, vol. LXXXVIII, No. 3, s. 515–548.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/227706

Halecki O., Nowe uwagi krytyczne o wyprawie warneńskiej, „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU” 1939, ser. 2, t. XLV(LXX), nr 5.
Google Scholar

Halecki O., Spór o Warneńczyka, „Teki Historyczne” 1958, t. IX, s. 16–34.
Google Scholar

Harvey K., Episcopal Emotions: Tears in the Life of the Medieval Bishop, „Historical Research” 2014, vol. LXXXVII, issue 238, s. 591–610.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2281.12077

Helminiak D. A., Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualizmie?, Gdynia 2002
Google Scholar

Hemperek P., Oficjalat okręgowy w Lublinie XV–XVIII w., Lublin 1974.
Google Scholar

Iwańczak W., Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku, Warszawa 1985.
Google Scholar

Johansson W., Percy W. A., Homosexuality, [w:] Handbook of Medieval Sexuality, eds V. L. Bullough, J. A. Brundage, New York–London 1996, s. 155–190.
Google Scholar

Jűtte R., The Sense of Smell in Historical Perspective, [w:] Sensory Perception. Mind and Matter, eds F. G. Barth, P. Giampieri-Deutsch, H-D. Klein, Wien–New York 2012, s. 313–332.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-211-99751-2_18

Karras R. M., The Regulation of Sexuality in the Late Middle Ages: England and France, „Speculum” 2011, vol. LXXXVI, No. 4, s. 1010–1039.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0038713411002466

Karras R. M., Seksualność w średniowiecznej Europie, Warszawa 2012.
Google Scholar

Koczerska M., Correspondence between Cardinal Zbigniew Oleśnicki, Jan Długosz and John of Capistrano, [w:] The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451–1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, eds P. Kras, J. D. Mixon, Warsaw–Lublin 2018, s. 275–292.
Google Scholar

Koczerska M., Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia Źródłoznawcze” 1971, t. XV, s. 109–140.
Google Scholar

Kolankowski L., Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, wyd. 3 popr. i uzup., Olsztyn 1991.
Google Scholar

Kolankowski L., Sylweta Jagiellonów: w pięćsetną rocznicę śmierci Kr. Władysława Jagiełły, „Przegląd Historyczny” 1934–1935, t. XXXII, nr 1, s. 1–11.
Google Scholar

Kołodziejczyk D., Traktat segedyński odnaleziony?, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 1997, t. VIII, s. 119–128.
Google Scholar

Kołpak P., Czy Jan Długosz słuchał kazań Jana Kapistrana na krakowskim Rynku? Osobiste doświadczenie jako źródło kreowania pamięci historycznej, [w:] Odczytywanie Długosza, red. K. Janus, B. Łukarska, E. Hak, Częstochowa 2016, s. 91–100.
Google Scholar

Konkol W., Brud i smród w świetle polskich średniowiecznych źródeł hagiograficznych – próba rozpoznania tematu, „Studia Historica Gedanensia” 2010, t. I, s. 19–33.
Google Scholar

Kowalska B., Jan Kapistran w „Annales…” Jana Długosza, „Saeculum Christianum” 2016, t. XXIII, s. 131–144.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/sc.2016.23.11

Kowalska B., W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników…, Częstochowa 2017.
Google Scholar

Kowalski M., Apokaliptyczny gniew Boga i jego miejsce w Ewangelii Pawła (Rz 1, 18–32), „Verbum Vitae” 2018, t. XXXIII, s. 203–249.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/vv.2018.33.09

Koziol G., Błaganie o przebaczenie i łaskę. Porządek rytualny i polityczny wczesnośredniowiecznej Francji, Warszawa 2009.
Google Scholar

Krawiec A., Sarmaci i Popianie. Dziedzictwo średniowiecznego obrazu świata jako element kontekstu kulturowego piśmiennictwa staropolskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2019, t. LIII, nr 2, s. 13–46.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.53.02

Krawiec A., Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000.
Google Scholar

Kretschmer R., Zagadnienie wpływu św. Augustyna na Jana Długosza, „Studia Historyczne” 1984, R. XXVII, z. 2, s. 561–570.
Google Scholar

Krochmal J., Władysław Warneńczyk w świetle Roczników Jana Długosza, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 1997, t. VIII, s. 129–143.
Google Scholar

Kusek R., Szymański W., Kings as „Queens” – Textual and Visual Homophobic Fabrications of Two Polish Kings: the Curious Cases of Boleslaw the Generous and Henry I of Poland, „Royal Studies Journal” 2019, vol. VI, No. 2, s. 127–147.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21039/rsj.203

Lapis B., Jana z Salisbury rozumienie zadań historiografii, „Studia Źródłoznawcze” 1970, t. XV, s. 85–108.
Google Scholar

Lewandowski P., Grzech sodomii w przestrzeni politycznej, prawnej i społecznej Polski nowożytnej, [b.m.w.] 2014.
Google Scholar

Nagy P., Religious Weeping as Ritual in the Medieval West, „Social Analysis: the International Journal of Anthropology” 2004, vol. XLVIII, No. 2, s. 119–137.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3167/015597704782352492

Nastulczyk T., Oczko P., Homoseksualność staropolska, Kraków 2012.
Google Scholar

Newheiser D., Sexuality and Christian Tradition: Innovation and Fidelity, Ancient and Modern, „The Journal of Religious Ethics” 2015, vol. XLIII, No. 1, s. 122–145.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jore.12088

Nikodem J., Długosz i Kallimach o koronie węgierskiej Władysława III, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 1997, t. VIII, 145–165.
Google Scholar

Nikodem J., Gniewosz – Jadwiga – Wilhelm. Krytyka przekazu „Annales” Jana Długosza, „Przegląd Historyczny” 2007, R. XCVIII, nr 2, s. 175–195.
Google Scholar

Obara-Pawłowska A., Pamięć o bitwie pod Warną w polskich źródłach historiograficznych do końca XVI w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2021, z. 148, nr 3, s. 463–489.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20844069PH.21.033.14009

Obara-Pawłowska A., Polish Monarchs’ Sexuality in the Light of the Annals by Jan Długosz, „Res Historica” 2021, vol. LI, s. 103–143.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/rh.2021.51.103-143

Obara-Pawłowska A., Stanowisko Jana Długosza wobec cudzoziemskich władców na tronie polskim, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2019, t. XI(XV), s. 119–144.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31261/SPiP.2019.15.06

Olejnik K., Władysław Warneńczyk (1424–1444), Kraków 2007.
Google Scholar

Oliński P., Osobowości Jagiellonów w opiniach Ludwika Kolankowskiego, [w:] Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny, red. P. Oliński, W. Piasek, Toruń 2017, s. 151–162.
Google Scholar

Partyka J., „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów, [w:] Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008, s. 190–196.
Google Scholar

Payer P. J., Confession and the Study of Sex in the Middle Ages, [w:] Handbook of Medieval Sexuality, eds V. L. Bullough, J. A. Brundage, New York–London 1996, s. 3–32.
Google Scholar

Pieniądz A., Kazirodztwo w społeczeństwie wczesnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny” 2007, R. XCVIII, nr 3, s. 351–367.
Google Scholar

Plezia M., Dookoła sprawy świętego Stanisława: studium źródłoznawcze, Bydgoszcz 1999.
Google Scholar

Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 1968.
Google Scholar

Prochaska A., Uwagi krytyczne o klęsce warneńskiej, „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego AU” 1900, t. XXXIX, s. 3–26.
Google Scholar

Przybyszewski B., Jadwiga i Wilhelm, „Analecta Cracoviensia” 1975, t. VII, s. 107–150.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.2872

Przybyszewski B., Kanonik krakowski ks. Jan Długosz o królowej Jadwidze, „Analecta Cracoviensia” 1980, t. XII, s. 193–267.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3016

Ptak J., Bitwy w Rocznikach Jana Długosza, [w:] Jan Długosz – w kręgu badań historyków i literaturoznawców, red. T. Giergiel, Sandomierz 2017, s. 141–168.
Google Scholar

Puff H., Nature on Trial: Acts „Against Nature” in the Law Courts of Early Modern Germany and Switzerland, [w:] The Moral Authority of Nature, eds L. Daston, F. Vidal, Chicago 2010, s. 232–253.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226136820.003.0010

Radzimiński A., Dyspensy de diversis formis dla polskiego duchowieństwa. Z dziejów stosowania prawa kanonicznego w późniejszym średniowieczu, „Roczniki Historyczne” 2015, R. LXXXI, s. 107–128.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/RH.2015.05

Rosenwein B. H., Wspólnoty emocjonalne we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2016.
Google Scholar

Roux J. P., Kobieta w historii i micie, Warszawa 2010.
Google Scholar

Rozbiór krytyczny Annalium Jana Długosz z lat 1395–1444, t. I, wyd. S. Gawęda et al., Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.
Google Scholar

Rudzki E., Polskie królowe, Warszawa 1985.
Google Scholar

Schröder S., To Follow the Deeds of Godfrey of Bouillon. The Remembrance of the Crusades and Crusading Ideas in the Late Medieval Travel Reports to the Holy Land, [w:] Crusading Ideas and Fear of the Turks in Late Medieval and Early Modern Europe, ed. M. Ressel, Toulouse 2021, s. 35–70.
Google Scholar

Scroggs R., The New Testament and Homosexuality: Contextual Background for Contemporary Debate, Philadelphia 1983.
Google Scholar

Semkowicz A., Krytyczny rozbiór dziejów polskich Jana Długosz (do roku 1384), Kraków 1887.
Google Scholar

Serrano A. C., Gunzburger D. V., An Historical Perspective of Incest, „International Journal of Family Therapy” 1983, vol. V, s. 70–80.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF00924434

Skomiał J., Jan Długosz o Władysławie II Jagielle (Charakterystyka króla w świetle „Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae”), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1994, t. LXI, s. 15–31.
Google Scholar

Skwierczyński K., Mury Sodomy. Piotra Damaniego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011.
Google Scholar

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. I (A–C), Warszawa 2007.
Google Scholar

Sroka S., Sława, chwała, plotka: Władysław Warneńczyk jako król Węgier, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, t. XV, nr 2, s. 103–126.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1644-857X.15.02.04

Sroka S., Turecko-węgierskie rokowania pokojowe w roku 1444 w świetle najnowszej historiografii węgierskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1995, z. 119, s. 43–46.
Google Scholar

Stanley J. D., Constructing a Narrative: the History of Homosexuality in Poland, [w:] New Social Movements and Sexuality: Conference Papers from the Sixth Meeting of the Socialism and Sexuality Network, Sofia University, October 2004, ed. M. Chateauvert, Sofia 2006, s. 32–50.
Google Scholar

Stierle K., Historia jako exemplum – exemplum jako historia: o pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych, „Pamiętnik Literacki” 1978, R. LXIX, nr 4, s. 333–363.
Google Scholar

Subera I., Powstanie i rozwój właściwości sądów kościelnych w Polsce, „Prawo Kanoniczne” 1968, t. XI, nr 3–4, s. 57–80.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1968.11.3-4.04

Szostek T., Exemplum w polskim średniowieczu, Łódź 1997.
Google Scholar

Szulc A., Mundus sermonis. Obraz nauczających i nauczanych w świetle badań nad tekstami średniowiecznych kazań bernardyńskich, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 165–172.
Google Scholar

Szwedo P., Sub banderio cruciatae – Władysław III Jagiellończyk jako średniowieczny rycerz idealny. Wizerunek władcy na podstawie Roczników Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2017, t. IX(XIII), s. 186–210.
Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot E., „[…] nec si rationem siderum ignoret, poetas intellegat […]”, czyli czy poeci znali astrologię?, „Terminus” 2015, t. XVII, z. 1(34), s. 1–38.
Google Scholar

Talarowski A., Dzieje w rękach Opatrzności. Elementy historiozofii Jana Długosza i jej uwarunkowania, „Roczniki Historyczne” 2018, vol. LXXXIV, s. 191–225.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/RH.2018.07

Tazbir J., Dewiacje, obyczajowe, [w:] J. Tazbir, Prace wybrane, vol. IV (Studia nad kulturą staropolską), Kraków 2001.
Google Scholar

Tazbir J., „Krzywoprzysiężca Władysław” w opinii potomnych, „Kwartalnik Historyczny” 1985, R. XCII, nr 3, s. 511–532.
Google Scholar

Teterycz-Puzio A., Wojownik, obrońca wiary i uciśnionych? Wzorce rycerskie w świetle średniowiecznych przekazów narracyjnych, [w:] Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje, t. I (W kręgu średniowiecza), red. T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak, Katowice 2017, s. 151–183.
Google Scholar

Wiszewski P., Po co Mieszko wzrok odzyskał, czyli między historią a „wiedzą o człowieku”. Kultura Anonima zwanego Gallem i kłopoty interdyscyplinarnych badań pewnej legendy, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarnych badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 457–473.
Google Scholar

Wyrobisz A., „Wielki strach” w Wenecji i we Florencji w XV wieku i jego możliwe przyczyny, „Przegląd Historyczny” 2004, t. XCV, nr 4, s. 457–466.
Google Scholar

Zarębski I., Gesta Sbignei jako element ewolucji w genezie Annalium Jana Długosza, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, red. Z. Budkowa et al., Warszawa 1960, s. 293–307.
Google Scholar

Żurowski M., Pojęcie przestępstwa („crimen”) u dekretystów, „Prawo Kanoniczne” 1965, t. VIII, nr 3–4, s. 145–152.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1965.8.3-4.04

https://elexicon.scriptores.pl (dostęp: 20 V 2021).
Google Scholar

https://gazetakrakowska.pl (dostęp: 21 II 2021).
Google Scholar

https://naszemiasto.pl (dostęp: 21 II 2021).
Google Scholar

https://polskatimes.pl (dostęp: 21 II 2021).
Google Scholar

https://tvn24.pl (dostęp: 21 II 2021).
Google Scholar

Woronowicz B. T., Seksoholizm (uzależnienie od seksu), https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/73113,seksoholizm-uzaleznienie-od-seksu (dostęp: 6 VI 2021).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-28

Jak cytować

Obara-Pawłowska , A. (2022). „in marium libidinem proclivus” – Długoszowa narracja o grzesznym życiu Władysława Warneńczyka. Przegląd Nauk Historycznych, 21(1), 33–71. https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.02

Numer

Dział

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY / ARTICLES, STUDIES AND DISSERTATIONS