Kurs językowy jako porządkowanie, klasyfikowanie i normalizacja

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.02

Słowa kluczowe:

język polski jako obcy, gramatyka, chronologia kursu językowego

Abstrakt

Uporządkowanie materiału językowego w kursie języka obcego zależy od licznych czynników ujmowanych w tzw. układach glottodydaktycznych. Stworzone w polskiej literaturze przedmiotu modele procesu glottodydaktycznego nie uwzględniały dotąd takich czynników, jak cel kursu językowego, program kursu i autor programu.

Zawartość programu zależy od przyjętego celu kursu. Autor programu tworzy go, stosując kryteria pragmatyczne, statystyczne i wewnątrzjęzykowe. Zjawiska językowe są w programie nauczania uporządkowane chronologicznie. Chronologia ta uwzględnia praktyczne potrzeby uczących się i statystykę zjawisk językowych, ale przede wszystkim relacje między prezentowanymi zjawiskami. Proponujemy autorskie uporządkowanie kursu języka polskiego jako obcego, w którym formy osobowe czasownika są prezentowane przed bezokolicznikiem; po mianowniku l. poj. następują miejscownik i dopełniacz, a dopiero potem biernik; prezentacja form dopełnienia bliższego zaczyna się od zaimków go, i je; czasy gramatyczne wprowadzamy w kolejności: teraźniejszy, przyszły dokonany, przeszły dokonany — potem dopiero niedokonane, jako nacechowane względem dokonanych, co pozwala prawidłowo używać aspektu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2001, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, tłum. W. Martyniuk, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Google Scholar

Gębal P., 2014, Glottodydaktyka porównawcza jako nowa subdyscyplina glottodydaktyki, „Lingwistyka Stosowana” 10, s. 37–49.
Google Scholar

Grucza F., 1978, Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Janowska E., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
Google Scholar

Kartezjusz, 1980, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Komorowska H., 2000, Nauczanie słownictwa w podejściu komunikacyjnym, w: M. Grabska (red.), „Słowa, słowa, słowa…” w komunikacji językowej, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 43–48.
Google Scholar

Kucharczyk J., 1985, Język polski dla cudzoziemców. Kurs wstępny, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2012, Nauczanie kompetencji językowych w układzie zintegrowanym, czyli praktyka w praktyce, „Postscriptum Polonistyczne” 2 (10), s. 165–176.
Google Scholar

Mańczak W., 1970, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Mańczak W., 1996, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań: Wydawnictwo Wagros.
Google Scholar

Richards J.C., 1985, The Context of Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Rudziński G., 1998, Indeks a tergo do Słownika minimum współczesnej polszczyzny Z. Kurzowej i H. Zgółkowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 10, s. 403–414. http://hdl.handle.net/11089/13015
Google Scholar

Rudziński G., 2004, Charakterystyka językowa tekstów naukowych a glottodydaktyka, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 13. http://hdl.handle.net/11089/12341
Google Scholar

Rudziński G., 2018, Czy pojęcie kryptotypu służy porządkowaniu polszczyzny?, w: E. Woźniak, A. Lenartowicz-Zagrodna (red.), Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 61–75.
Google Scholar

Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Wallace M.J., 1982, Teaching Vocabulary, London: Heinemann Educational Books.
Google Scholar

Zgółkowa H., 2009, Słownik minimum języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.A.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-02

Jak cytować

Rudziński, G. (2020). Kurs językowy jako porządkowanie, klasyfikowanie i normalizacja. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 54, 19–33. https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.02

Numer

Dział

Articles