Paremie internetowe w świetle genologii lingwistycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.14

Słowa kluczowe:

przysłowia, wariant tekstu, memy internetowe, gatunek internetowy, folklor internetowy

Abstrakt

Przysłowia jako tradycyjne formy folkloru od starożytności były formami podatnymi na przetwarzanie. Współczesne warianty paremii często jednak odbiegają od ich literalnego znaczenia, stając się narzędziem dyskursu publicznego i elementem subkultury, posługującej się kategorią kontrmówienia. W artykule autorka poddaje analizie teksty memów paremicznych, które w warstwie werbalnej odwołują się do tradycyjnych polskich przysłów. Celem badawczym jest sprawdzenie, czy specyficzne dla tej formy gatunkowej cechy kanoniczne zostały zachowane we współczesnych paremiach internetowych i czy spełniają one podobne funkcje. Analiza skupia się na kilku cechach prototypowych: w płaszczyźnie strukturalnej – na rozmiarach paremii, poznawczej – na metaforze, pragmatycznej – na modelach definicyjnych, stylistycznej – na rymach. Badania prowadzą do wniosku, iż funkcjonujące w sieci przysłowia, w swej specyficznej, polimodalnej formie przekazu (zawierającej warstwę ikoniczną oraz werbalną) często posiadają zmodyfikowaną strukturę, zachowując jednak poetykę i stylistykę typową dla form tradycyjnych. Często także pełnią nowe funkcje, ukazując dyskursywny obraz świata współczesnego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Balowski M., 1992, Struktura językowa aforyzmów (na materiale polskim i czeskim), Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.
Google Scholar

Boch M., Doboszyńska-Markiewicz K., 2022, Memobłędy jako forma ekspresji internautów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 22, s. 175–189.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6077.56.10

Buttler D.,1989, Dlaczego zanikają przysłowia w dwudziestowiecznej polszczyźnie?, „Poradnik Językowy” 5, s. 332–337.
Google Scholar

Czachur W., 2011, Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji, „Tekst i Dyskurs” 4, s. 79–97.
Google Scholar

Gumkowska A., 2015, Mem – nowa forma gatunkowo-komunikacyjna w sieci, „Teksty Drugie” 3, s. 213–235.
Google Scholar

Jakosz M., 2020, Memy internetowe jako nowoczesne formy komunikacji multimodalnej i nośniki pamięci zbiorowej [recenzja], „Tekst i Dyskurs” 13, s. 409–414. https://doi.org/10.7311/tid.13.2020.27
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7311/tid.13.2020.27

Jędrzejko E., 2015, Przysłowia, aforyzmy, sentencje… Jeden gatunek czy różne gatunki, w: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5, Gatunek a granice, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 151–160.
Google Scholar

Kępa-Figura D., 2022, Z perspektywy polskiej mediolingwistyki, w: W. Czachur, A. Hanus, D. Miller (red.), Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego, Wrocław-Dresden: ATUT/Neisse Verlag, s. 299–307.
Google Scholar

Kłosińska K., 2011, Słownik przysłów. Przysłownik, Poznań: Publicat.
Google Scholar

Kołowiecki, W., 2012, Memy internetowe jako nowy język internetu, „Kultura i Historia” 21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/3637 (dostęp: 08.03.2023).
Google Scholar

Kozioł-Chrzanowska E., Antyprzysowia, memy, antyslogany: kontrmówienie jako strategia komunikacji, „Socjollingwistyka” 28, s. 49–66.
Google Scholar

Kudlińska H., 2014, Demotywatory jako nowy gatunek dyskursu 2.0, „Teksty Drugie” 3, s. 111–139.
Google Scholar

Mautner F.H., 1978, Maksymy, sentencje, fragmenty, aforyzmy, „Pamiętnik Literacki” 69 (4), s. 297–307.
Google Scholar

Niekrewicz A.A., 2015, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża.
Google Scholar

Opiłowski R., Jarosz J., Staniewski P. (red.), 2015, Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Wrocław–Dresden: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe; Neisse Verlag.
Google Scholar

Pajdzińska A., 1988, Przysłowie we współczesnym tekście poetyckim, „Annales UMCS”, sec. FF: Philologiae 6, s. 333–342.
Google Scholar

Piermiakow G.L., 1972, Przysłowia i zwroty przysłowiowe, „Literatura Ludowa”, 16, s. 35–48.
Google Scholar

Schmitz U., 2015, Badanie płaszczyzn wizualnych. Wprowadzenie, w: R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (red.), Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, Wrocław–Drezno: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 57–77.
Google Scholar

Sokół-Klein A., Nienormatywne zachowania społeczne osób publicznych zaprezentowane w memach internetowych – ujęcie komunikacyjno-językowe, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 56, s. 205–225.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6077.56.12

Szczęsna E., 2004, Aforyzm i slogan – język jako zdarzenie fikcji, „Teksty Drugie” 1–2, s. 252–266.
Google Scholar

Szpila G., 2016, Wirtualny świat przysłów, „Literatura Ludowa” 60 (1), s. 41–55.
Google Scholar

Szutkowski T., 2015, Współczesna paremiologia rosyjska i polska. Stan, problemy, perspektywy, Szczecin: Volumina.
Google Scholar

Szutkowski T., 2019, (Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów. Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej, „Studia Rossica Posnaniensa”, XLIV/2, s. 69–185.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.16

Świerczyńska D., 2019, Przysłowia w 12 językach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wasiuta S., 2015, Transformacje, warianty i wersje przysłów, w: S. Niebrzegowska‑Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot (red.), Działania na tekście. Przekład — redagowanie — ilustrowanie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 197–212.
Google Scholar

Wasiuta S., 2016, Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej), „LingVaria” XI, 2 (22), s. 107–119.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.08

Wilk G., Nowe życie przysłów w polskich i rosyjskich memach internetowych, „Prace Filologiczne” 85 (2), s. 343–360.
Google Scholar

Wójcicka M., 2022, Przekroczenie normy językowej w memach internetowych jako strategia perswazji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 56, s. 145–173.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6077.56.09

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Gajda, A. (2023). Paremie internetowe w świetle genologii lingwistycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 221–240. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.14