RECENZJA: Paulina Michalska-Górecka, "Muncerianie, rakowianie, tropiści. Nazwy sekwatywne w polszczyźnie XVI wieku", Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2021, ss. 322

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.18

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Górski K., 1953, Słownictwo reformacji polskiej, w: M.R. Maynenowa, Z. Klemensiewicz (red.), Odrodzenie w Polsce: materiały sesji naukowej PAN 25–30 października 1953 roku, t. 3, Historia języka, cz. 2, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 233–270.
Google Scholar

Hawrysz M., 2012, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Google Scholar

Klich E., 1927, Polska terminologia chrześcijańska, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Google Scholar

Krasnodębska E., 2011, Nazwy zakonników, członków sekt religijnych oraz wyznawców doktryn teologicznych w polszczyźnie XVI w., w: A. Gajda (red.), Naród. Religia. Język. Materiały z konferencji 17–19 maja 2010 r., Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, s. 199–212.
Google Scholar

Michalska-Górecka P., 2016, Od ewangelika do protestanta. Dzieje leksemów w polszczyźnie, „Białostockie Archiwum Językowe” 16, s. 213–228.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2016.16.13

Michalska-Górecka P., 2017, Nazwy innowierców w „Iudicium” (1570) Jakuba Wujka na tle zróżnicowania religijnego XVI-wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, „Białostockie Archiwum Językowe” 17, s. 135–150.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2017.17.08

Michalska-Górecka P., 2018, Co się stało z „konfessyjonistą”? Dzieje leksemu w polszczyźnie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 25 (2), s. 207–219.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.11

Michalska-Górecka P., 2019, Nazwy wyznawców islamu w polszczyźnie XVI wieku, „Poradnik Językowy” 4, s. 75–85.
Google Scholar

Michalska-Górecka P., 2020a, „Słownik polszczyzny XVI wieku” jako podstawa materiałowa w badaniach nad leksyką religijną (na przykładzie nazw wyznawców religii i sekt), w: T. Lisowski, P. Michalska-Górecka, J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, A. Sieradzki (red.), Verba multiplicia, veritas una. Prace dedykowane Profesor Alicji Pihan-Kijasowej, t. 2, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s. 11–22.
Google Scholar

Michalska-Górecka P., 2020b, Fragment rękopiśmiennego utworu Wykład nabożny piosnki „Salve Regina” (poł. XVI wieku) Jerzego Argiglobyna w kontekście reformacji. Nazwy sekwatywne i nazwy własne), „Poradnik Językowy” 10, s. 20–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.10.2

Michalska-Górecka P., 2020c, Nazwy sekwatywne w „Słowniku języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego nienotowane w „Słowniku polszczyzny XVI wieku”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 27 (2), s. 99–111.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.6

Michalska-Górecka P., 2020d, Nazwy sekwatywne związane z reformacją w słowniku S.B. Lindego, „Język Polski” 4, s. 21–31.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31286/JP.100.4.2

Walczak B., 1996, Mały słownik etymologiczno-historyczny kacerstwa polskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” III (XXIII), s. 11–29.
Google Scholar

Winiarska I., 2002, Protestanckie słownictwo religijne w „Thesaurusie” Knapskiego, „Prace Filologiczne” 47, s. 419–441.
Google Scholar

Winiarska I., 2004, Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku, Warszawa: Semper.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Kowalska, D. (2023). RECENZJA: Paulina Michalska-Górecka, "Muncerianie, rakowianie, tropiści. Nazwy sekwatywne w polszczyźnie XVI wieku", Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2021, ss. 322. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 277–283. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.18