"Kto ja jestem, Polak mały i tczewianin zagorzały…" – konceptualizacja wspólnoty / wspólnot w utworach młodych mieszkańców Kociewia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.05

Słowa kluczowe:

juwenilia, językoznawstwo kulturowe, tekstowy obraz, Kociewie

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie językowej konceptualizacji wspólnoty w pracach konkursowych dzieci i młodzieży z Kociewia. Analizy wykorzystują teorię lingwistyki kulturowej Janusza Anusiewicza, a także koncepcję językowego i tekstowego obrazu świata. Badania uwzględniają również punkt widzenia i perspektywę nadawcy. Analiza materiału językowego wykazała, że konceptualizacja wspólnoty zawarta w juweniliach ujmowana jest w dwóch perspektywach: wspólnoty ludzkiej i wspólnoty człowieka z miejscem. Tekstowa kreacja tej pierwszej (dotycząca albo wspólnoty rodzinnej, albo środowiskowej)  oparta jest przede wszystkim na występowaniu podmiotu mówiącego najczęściej w 1 os. l. mn. i stosowaniu zaimka dzierżawczego nasz. Wykorzystana została też leksyka wartościująca, nazywająca tradycje rodzinne, a także wypowiedzi o charakterze deklaracji. W drugiej perspektywie - wspólnoty  człowieka z miejscem przeważa stosowanie form 1 os. l. poj. czasowników oraz zaimka osobowego mój. Tę konceptualizację cechuje silny emocjonalizm wyrażony leksyką wartościującą, określającą stany emocjonalne nadawcy. Ogólnie jednak repertuar środków językowych wykorzystanych przez autorów analizowanych juweniliów jest skromny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anusiewicz J., 1995, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Bartmiński J., 1990, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, w: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 109–128.
Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R., 1986, Językowy obraz świata a spójność tekstu, w: T. Dobrzyńska (red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 65–81.
Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp 27.07.2020).
Google Scholar

Kajtoch W., 2008, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kępka I., Lewińska A., Warda-Radys L., 2021, Kociewie oczami dzieci i młodzieży. Językowa kreacja regionu w pracach nadesłanych na Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Część I – Uczeń jako twórca, Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku.
Google Scholar

Kopaliński W., 1990, Słownik symboli, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Lalewicz J., 1983, Retoryka kategorii osobowych. Zarys problematyki, w: T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław, s. 267–282.
Google Scholar

Landowski R., 2020, Na ziemi łagodnej. Dawno, dawno temu i jeszcze dawniej na Kociewiu. 139 gawęd i opowieści, Tczew–Zblewo: Producent Oko-Lice.
Google Scholar

Landowski J., Lewandowska E., 2018, Kociewie noszą w sercu. Festiwale twórczości kociewskiej im. Romana Landowskiego 2008–2018, Tczew–Zblewo.
Google Scholar

Nocoń J., 2010, Styl(e) wypowiedzi pisemnej licealistów, „Studia Pragmalingwistyczne” 2, s. 66–78.
Google Scholar

Pająkowska-Kensik M., (2013), Dialekt kociewski jako wyznacznik tożsamości regionalnej, w: M. Klinkosz, A. Lica, Z. Lica (red.), Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 200–213.
Google Scholar

Puzynina J., 1991, Jak pracować nad językiem wartości, w: J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 2, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, s. 129–137.
Google Scholar

Regulamin I edycji Konkursu literackiego im. Romana Landowskiego, https://www.csw.pl/archiwum/index4922.html?cid=399 (dostęp: 12.11.2021).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Kępka, I., Lewińska, A., & Warda-Radys, L. (2023). "Kto ja jestem, Polak mały i tczewianin zagorzały…" – konceptualizacja wspólnoty / wspólnot w utworach młodych mieszkańców Kociewia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 77–88. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.05