RECENZJA: Jolanta Szpyra-Kozłowska, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci, Kraków: Universitas, 2021, ss. 496

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.15

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

SNŻP – Małocha-Krupa A. (red.), 2015, Słownik nazw żeńskich polszczyzny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

WSJP – Żmigrodzki P. (red.), 2018, Wielki słownik języka polskiego, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN/LIBRON, https://wsjp.pl (dostęp: 15.10.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.07

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., 2005, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Krysiak P., 2020, Nazwy żeńskie we współczesnej leksykografii polskiej i francuskiej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Google Scholar

Krysiak P., Małocha-Krupa A., 2020, Feminatywum, feminatyw, nazwa żeńska, żeńska końcówka – problemy terminologiczne, „Oblicza Komunikacji” 12: L. Rzymowska, M. Dawidziak-Kładoczna i in. (red.), Fascinatio studiorum linguarum, s. 229–238. https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.15
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.15

Nasalski I., 2020, Funkcje i dysfunkcje języka inkluzywnego ze szczególnym uwzględnieniem asymetrii rodzajowej w języku polskim, „Socjolingwistyka” 24, s. 275–294. http://dx.doi.org/10.17651/SOCJOLING.34.17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17651/SOCJOLING.34.17

S.D. [S. Dubisz], 2021, Raz jeszcze o feminatywach i feminizmie – uwagi spokojne, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 111–113. http://dx.doi.org/10.33896/PorJ.2021.5.9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2021.5.9

Skudrzyk A., 2020, Od prorokini do marszałkini, czyli o derywacji w miarę potrzeb, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 15, s. 247–254. https://doi.org/10.24917/20831765.15.20
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20831765.15.20

Szpyra-Kozłowska J., 2019, Premiera, premierka czy pani premier? Nowe formy żeńskie oraz ograniczenia w ich tworzeniu – badanie ankietowe, „Język Polski”, z. 2, s. 22–40. http://dx.doi.org/10.31286/JP.99.2.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31286/JP.99.2.2

Szpyra-Kozłowska J., 2020, Pogodyn, pogodynek czy prezenter pogody? Nowe nazwy męskie i językowe mechanizmy ich tworzenia, „Język Polski”, z. 2, s. 60–76. http://dx.doi.org/10.31286/JP.100.2.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31286/JP.100.2.5

Szpyra-Kozłowska J., 2021, Rektorka, dziekana, kanclerka. Nazwy kobiet zatrudnionych na stanowiskach uniwersyteckich w świetle badania ankietowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 55, s. 37–55. http://doi.org/10.18778/0208-6077.55.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.02

Tomala K., 2020, Nazwy żeńskie w historii języka polskiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, http://www.bc.us.edu.pl/publication/20612 (dostęp: 15.10.2021).
Google Scholar

Woźniak E., 2020a, Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918–1939 w dziejach języka polskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Woźniak E., 2020b, [rec.] A. Małocha-Krupa, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 94–101. http://dx.doi.org/10.33896/PorJ.2020.3.7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.3.7

Woźniak E., 2021, Dzieje nazw żeńskich w polszczyźnie jako odbicie przemian społeczno-kulturowych, w: E. Młynarczyk, E. Horyń (red.), „Dialog z Tradycją”, t. 9: Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych, Kraków: Collegium Columbinum, s. 383–392. https://doi.org/10.24917/9788376241630.26
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Woźniak, E. (2021). RECENZJA: Jolanta Szpyra-Kozłowska, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci, Kraków: Universitas, 2021, ss. 496. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 259–266. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.15