Інтэрпрэтацыя гемеронімаў у лінгвістычным дыскурсе

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1731-8025.20.05

Słowa kluczowe:

онім, гемеронім, назва перыядычнага выдання, назва тэлеперадачы, назва радыёперадачы

Abstrakt

У артыкуле аналізуюцца ўсходнеславянскія лінгвістычныя даследаванні, прысвечаныя рознааспектнаму апісанню гемеронімаў. Мэта даследавання – акрэсліць месца гемеронімаў у лінгвістычнай літаратуры, разгледзець погляды лінгвістаў адносна наяўнасці / адсутнасці семантыкі ва ўласных імёнах, вызначыць прыярытэтныя вектары ў даследаванні назваў перыядычных выданняў, тэле- і радыёперадач. У працы адзначаецца, што аналіз назваў перыядычных выданняў, тэле- і радыёперадач ў беларускім мовазнаўстве абмяжоўваецца адзінкавымі артыкуламі (Л.А. Гадуйка, В.Г. Сцеранчук, В.А. Зразікава, У.А. Сцяпанаў). Ва ўсходнеславянскай лінгвістыцы фіксуюцца асобныя манаграфічныя даследаванні, аб’ектам вывучэння ў якіх з’яўляецца названы тып онімаў (працы М.А. Драгайцавай, М.С. Дуднікавай, Т.І. Кравец, Л.Р. Мухаметзянавай, М.М. Сулейман). У дадзеным артыкуле выкарыстоўваюцца апісальны метад сінхроннага аналізу з элементамі дыяхраніі, а таксама параўнальна-супастаўляльны метад. Зроблена выснова, што ў сучаснай лінгвістычнай навуцы адзначаецца пэўная цікавасць аўтараў да вывучэння гемеронімаў, што абумоўлена павышэннем ролі сродкаў масавай інфармацыі ў жыцці грамадства, аднак да гэтага часу не вырашана пытанне аб адсутнасці / наяўнасці семантыкі ва ўласных імёнах і канчаткова не вызначана месца гемеронімаў у анамастычнай сістэме. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны пры далейшым даследаванні праблем усходнеславянскай анамастыкі.

Bibliografia

Алефиренко, Н.Ф. (2005). Спорные проблемы семантики. Москва: Гнозис.
Google Scholar

Бурцев, В.А. (2007). Собственные имена в тексте и дискурсе. В: Европейские языки: историография, теория, история. Межвузовский сборник научных трудов, 6, 5–15. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина.
Google Scholar

Буслаев, Ф.И. (1959). Историческая грамматика русского языка. Москва: Учпедгиз.
Google Scholar

Врублевская, О.В. (2017). Языковая мода в русской ономастике: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Волгоград.
Google Scholar

Врублевская, О.В. (2017). Языковая мода в русской ономастике: дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград.
Google Scholar

Гак, В.Г. (2002). Лексическое значение слова. В: В.Н. Ярцева (ред.), Лингвистический энциклопедический словарь (261–263). Москва: Большая Российская энциклопедия.
Google Scholar

Галкина-Федорук, Е.М. (1956). Слово и понятие. Москва: Учпедгиз.
Google Scholar

Гарбовская, Н.Б. (2006). Онимные и отонимные новообразования в современных масс-медийных текстах: дис. … канд. филол. наук. Майкоп.
Google Scholar

Годуйко, Л.А., Стеренчук, О.Г. (2011). Гемеронимы города Бреста. У: М.М. Аляхновіч (рэд.), Моўнакультурная прастора БрэсцкаПінскага Палесся. Зборнік навуковых артыкулаў (90–96). Брэст: БрДУ.
Google Scholar

Дрогайцева, М.А. (2019). Коммуникативная эффективность медианоминации (на материале названий региональных печатных средств массовой информации): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж.
Google Scholar

Дудникова, М.С. (2011). Номинативная парадигма англоязычного телевизионного дискурса (на материале названий развлекательных телепередач Британии и США): автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара.
Google Scholar

Ермолович, Д.И. (2001). Имена собственные на стыке языков и культур. Москва: Р. Валент.
Google Scholar

Есперсен, О. (2002). Философия грамматики. Москва: Издательство иностранной литературы.
Google Scholar

Зразікава, В.А. (2018). Гемеронімы ў кантэксце анамастычных даследаванняў: сучасны стан і перспектывы развіцця. У: М.Р. Прыгодзіч (рэд.), Беларускае слова: тэрмін і вобраз. Зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара В.П. Краснея (100–104). Мінск: БДУ.
Google Scholar

Кирпичева, О.В. (2007). Ономастикон рекламного текста: дис. … канд. филол. наук. Волгоград.
Google Scholar

Кравец, Т.И. (2002). Название газеты: ономасиологический и стилистический аспекты: автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург.
Google Scholar

Крюкова, И.В. (1993). Пограничные разряды ономастики в современном русском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград.
Google Scholar

Крюкова, И.В. (2004). Рекламное имя: от изобретения до прецедентности: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Волгоград.
Google Scholar

Мухаметзянова, Л.Р. (2018). Названия газет и журналов: функционально-прагматический аспект: дис. ... канд. филол. наук. Казань.
Google Scholar

Никитин, М.В. (1996). Курс лингвистической семантики. Санкт-Петербург: Научный центр проблем диалога.
Google Scholar

Подольская, Н.В. (1978). Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука.
Google Scholar

Степанов, В.А. (2020). Эволюция названий белорусских региональных СМИ. У: В.М. Самусевіч (рэд.), Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (293–298). Мінск: БДУ.
Google Scholar

Сулейман, М.М. (2019). Названия российских и британских телепередач: ономасиологический и прагмалингвистический аспекты: автореф. дис. … канд. филол. наук. Мытищи.
Google Scholar

Суперанская, А.В. (1973). Общая теория имени собственного. Москва: Наука.
Google Scholar

Суперанская, А.В., Сталтмане, В.Э., Подольская, Н.В., Султанов, А.Х. (2007). Теория и методика ономастических исследований. Москва: Издательство ЛКИ.
Google Scholar

Супрун, В.И. (2000). Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Волгоград: Перемена.
Google Scholar

Фонякова, О.И. (1990). Имя собственное в художественном тексте. Ленинград: ЛГУ.
Google Scholar

Alefirenko, N.F. (2005). Spornye problemy semantiki. Moscow: Gnozis.
Google Scholar

Burtsev, V.A. (2007). Sobstvennye imena v tekste i diskurse. V: Evropeiskie yazyki: istoriografiya, teoriya, istoriya. Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov, 6, 5–15. Elets: EGU im. I.A. Bunina.
Google Scholar

Buslaev, F.I. (1959). Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka. Moscow: Uchpedgiz.
Google Scholar

Drogaitseva, M.A. (2019). Kommunikativnaya effektivnost’ medianominatsii (na materiale nazvanii regional’nykh pechatnykh sredstv massovoi informatsii): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Voronezh.
Google Scholar

Dudnikova, M.S. (2011). Nominativnaya paradigma angloyazychnogo televizionnogo diskursa (na materiale nazvanii razvlekatel’nykh teleperedach Britanii i SShA): avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Samara.
Google Scholar

Ermolovich, D.I. (2001). Imena sobstvennye na styke yazykov i kul’tur. Moscow: R. Valent.
Google Scholar

Espersen, O. (2002). Filosofiya grammatiki. Moscow: Izdatel’stvo inostrannoi literatury.
Google Scholar

Fonyakova, O.I. (1990). Imya sobstvennoe v khudozhestvennom tekste. Leningrad: LGU.
Google Scholar

Gak, V.G. (2002). Leksicheskoe znachenie slova. V: V.N. Yartseva (red.), Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar’ (261–263). Moscow: Bol’shaya Rossiiskaya entsiklopediya.
Google Scholar

Galkina-Fedoruk, E.M. (1956). Slovo i ponyatie. Moscow: Uchpedgiz.
Google Scholar

Garbovskaya, N.B. (2006). Onimnye i otonimnye novoobrazovaniya v sovremennykh massmediinykh tekstakh: dis. … kand. filol. nauk. Maikop.
Google Scholar

Goduiko, L.A., Sterenchuk, O.G. (2011). Gemeronimy goroda Bresta. U: M.M. Alyakhnovіch (red.), Moўnakul’turnaya prastora Brestska-Pіnskaga Palessya. Zbornіk navukovykh artykulaў (90–96). Brest: BrDU.
Google Scholar

Kirpicheva, O.V. (2007). Onomastikon reklamnogo teksta: dis. … kand. filol. nauk. Volgograd.
Google Scholar

Kravets, T.I. (2002). Nazvanie gazety: onomasiologicheskii i stilisticheskii aspekty: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Ekaterinburg.
Google Scholar

Kryukova, I.V. (1993). Pogranichnye razryady onomastiki v sovremennom russkom yazyke: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Volgograd.
Google Scholar

Kryukova, I.V. (2004) Reklamnoe imya: ot izobreteniya do pretsedentnosti: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. Volgograd.
Google Scholar

Mukhametzyanova, L.R. (2018). Nazvaniya gazet i zhurnalov: funktsional’no-pragmaticheskii aspekt: dis. ... kand. filol. nauk. Kazan.
Google Scholar

Nikitin, M.V. (1996). Kurs lingvisticheskoi semantiki. St. Petersburg: Nauchnyi tsentr problem dialoga.
Google Scholar

Podol’skaya, N.V. (1978). Slovar’ russkoi onomasticheskoi terminologii. Moscow: Nauka.
Google Scholar

Stepanov, V.A. (2020). Evolyutsiya nazvanii belorusskikh regional’nykh SMI. U: V.M. Samusevіch (red.), Regіyanal’nyya SMІ Respublіkі Belarus’ u lіchbavuyu epokhu: ad lakal’nai prablematykі da іnfarmatsyinai byaspekі dzyarzhavy. Materyyaly Respublіkanskai navukova-praktychnai kanferentsyі (293–298). Mіnsk: BDU.
Google Scholar

Suleiman, M.M. (2019). Nazvaniya rossiiskikh i britanskikh teleperedach: onomasiologicheskii i pragmalingvisticheskii aspekty: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Mytishchi.
Google Scholar

Superanskaya, A.V. (1973). Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo. Moscow: Nauka.
Google Scholar

Superanskaya, A.V., Staltmane, V.E., Podol’skaya, N.V., Sultanov, A.Kh. (2007). Teoriya i metodika onomasticheskikh issledovanii. Moscow: Izdatel’stvo LKI.
Google Scholar

Suprun, V.I. (2000). Onomasticheskoe pole russkogo yazyka i ego khudozhestvenno-esteticheskii potentsial. Volgograd: Peremena.
Google Scholar

Vrublevskaya, O.V. (2017). Yazykovaya moda v russkoi onomastike: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. Volgograd.
Google Scholar

Vrublevskaya, O.V. (2017). Yazykovaya moda v russkoi onomastike: dis. ... d-ra filol. nauk. Volgograd.
Google Scholar

Zrazіkava, V.A. (2018). Gemeronіmy ў kantekstse anamastychnykh dasledavannyaў: suchasny stan і perspektyvy razvіtstsya. U: M.R. Prygodzіch (red.), Belaruskae slova: termіn і vobraz. Zbornіk artykulaў pa materyyalakh navukovykh chytannyaў, prysvechanykh pamyatsі prafesara V.P. Krasneya (100–104). Mіnsk: BDU.
Google Scholar

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Лухверчык, В. (2021). Інтэрпрэтацыя гемеронімаў у лінгвістычным дыскурсе. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (20), 61–71. https://doi.org/10.18778/1731-8025.20.05