Тыпалогія беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1731-8025.20.02

Słowa kluczowe:

лексікаграфія, тэрміналогія, тыпалогія, слоўнік, тэрмін, слоўнікавы артыкул

Abstrakt

Мэта даследавання – распрацоўка навуковых падстаў для тыпалагізацыі беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў. Тыпалогія тэрміналагічных слоўнікаў разглядаецца як метад навуковага даследавання, у аснове якога ляжыць падзел сукупнасці слоўнікаў з дапамогай тыпу – абагульненай, ідэалізаванай мадэлі.

Праблема тыпалогіі з’яўляецца адной з найбольш неадназначных і найменш распрацаваных праблем метатэрмінаграфіі. Актуальнасць яе вырашэння абумоўлена важнасцю выпрацоўкі вектараў далейшага развіцця тэорыі і практыкі тэрмінаграфіі. Класіфікацыя тэрміналагічных слоўнікаў па мовазнаўстве да гэтага не праводзілася, паколькі самі гэтыя слоўнікі не былі аб’ектам сістэмнага навуковага аналізу.

З дапамогай дэскрыптыўнага метаду і метаду непасрэдна складальных абгрунтоўваецца тыпалогія беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў, якая ўлічвае тып кантэнтызацыі, тып фармалізацыі, функцыянальны тып слоўніка. У адпаведнасці з першым крытэрыем адрозніваюцца слоўнікі а) тлумачальныя энцыклапедычныя; слоўнікі-даведнікі; уласна тэрміналагічныя слоўнікі; б) двухмоўныя і шматмоўныя; в) рэестравыя: праектыўныя, рэгістрацыйныя, навігацыйныя. Паводле тыпу фармалізацыі вылучаюцца слоўнікі аўтаномныя і інкарпараваныя. У функцыянальным плане паводле паказчыка «прызначэнне-функцыя» адрозніваюцца слоўнікі кагнітыўныя, кагнітыўна-рэгуляцыйныя, камунікацыйныя, камунікацыйна-рэгуляцыйныя, кагнітыўна-дыдак­тычныя, камунікацыйна-дыдактычныя, працэдурныя, навігацыйныя, дэманстрацыйныя. Паводле паказчыка «прызначэнне-адрасат» вылучаюцца слоўнікі сегментацыйныя і эверацыйны.

У перспектыве распрацаваная тыпалогія можа выкарыстоўвацца з мэтай параўнальнага вывучэння істотных прымет, функцый, формаў арганізацыі слоўнікаў, выяўлення лакун у беларускай прыкладной тэрмінаграфіі.

Bibliografia

Бобунова, М.А. (2009). Русская лексикография XXI века. Москва: Флинта – Наука.
Google Scholar

Васильева, Н.В. (1998). Словари лингвистических терминов. В: Языкознание. Большой энциклопедический словарь (461–462). Москва: Большая Российская энциклопедия.
Google Scholar

Герд, А.С. (2016). Заметки о предмете теории лексикографии. В: Слово и словарь – Vocabulum et vocabularium. Вып. 14 (237–242), О.Н. Крылова, С.А. Мызников (отв. ред.). Санкт-Петербург: Нестор-История.
Google Scholar

Дубичинский, В.В. (2009). Лексикография русского языка. Москва: Флинта.
Google Scholar

Ицкович, В.А. (1964). О словаре новой лингвистической терминологии. В: Лингвистическая терминология и топономастика (31–44), А.А. Реформатский (отв. ред.). Москва: Наука.
Google Scholar

Іванова, О. (2006). Термінологічні словники: класифікаційні ознаки, Украïнська мова, 4, 84–94.
Google Scholar

Казимирова, І.А. (2017). Прикладна лінгвотермінографія, Мовознавство, 2 (293), 55–68.
Google Scholar

Карпова, О.М., Кулагина, М.А. (2010). Словари для иммигрантов: новый тип словаря. Москва: Московский государственный областной университет.
Google Scholar

Козырев, В.А., Черняк, В.Д. (2004). Русская лексикография. Москва: Дрофа.
Google Scholar

Котелова, Н.З. (1976). Семантическая характеристика терминов в словарях. В: Проблематика определений терминов в словарях разных типов (30–44), С.Г. Бархударов, В.П. Петушков, Ф.П. Сороколетов (ред.). Ленинград: Наука.
Google Scholar

Крестова, С.А. (2003). Лексикографическое описание терминологической системы «лексикография»: диссертация. Иваново: Ивановский государственный университет.
Google Scholar

Куликова, И.С., Салмина, Д.В. (2002). Введение в металингвистику: системный лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии. Санкт-Петербург: Сага.
Google Scholar

Лесников, С.В. (2011). Типология русских словарей лингвистических терминов, Мир науки, культуры, образования, 6 (31), 6–10.
Google Scholar

Марчук, Ю.Н. (1992). Основы терминографии. Москва: МГУ.
Google Scholar

Маслов, Ю.С. (2005). Введение в языкознание. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Москва: Аkademia.
Google Scholar

Перерва, В.М. О принципах и проблемах отбора терминов и составления словника терминологических словарей. В: Проблематика определений терминов в словарях разных типов (190–204). Ленинград: Наука.
Google Scholar

Поцепня, Д.М. (ред.) (2013). Лексикография русского языка. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Google Scholar

Русакова, А.В. (2008). Лингвистическая модель двуязычного электронного текстоориентированного словаря юридических терминов (на материале Конституции Российской Федерации, Конституции Французской Республики и Конвенции о защите прав человека и основных свобод): автореферат диссертации. Тюмень: Тюменский государственный университет.
Google Scholar

Симоненко, Л.О. (2017). Термін як предмет лексикографіï, Мовознавство, 1 (292), 35–48.
Google Scholar

Сороколетов, Ф.П. (1985). Общая и учебная лексикография. Ленинград: Ленинградский государственный университет.
Google Scholar

Хайчук, Р., Зубов, А. (2004). Основы создавания терминологических словарей. Белосток: Trans Humana.
Google Scholar

Шчэрбін, В. (2018). Спецыяльная лексікаграфія Беларусі на мяжы тысячагоддзяў. B: Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть (423–467), В.Л. Іващенко (наук. ред.). Киïв: Жнець.
Google Scholar

Bobunova, M.A. (2009). Russkaya leksikografiya XXI veka. Moscow: Flinta – Nauka.
Google Scholar

Dubichinskii, V.V. (2009). Leksikografiya russkogo yazyka. Moscow: Flinta.
Google Scholar

Gerd, A.S. (2016). Zametki o predmete teorii leksikografii. V: Slovo i slovar’ – Vocabulum et vocabularium. Vyp. 14 (237–242), O.N. Krylova, S.A. Myznikov (otv. red.). St. Petersburg: Nestor-Istoriya.
Google Scholar

Itskovich, V.A. (1964). O slovare novoi lingvisticheskoi terminologii. V: Lingvisticheskaya terminologiya i toponomastika (31–44), A.A. Reformatskii (otv. red.). Moscow: Nauka.
Google Scholar

Іvanova, O. (2006). Termіnologіchnі slovniki: klasifіkatsіinі oznaki, Ukraïns’ka mova, 4, 84–94.
Google Scholar

Karpova, O.M., Kulagina, M.A. (2010). Slovari dlya immigrantov: novyi tip slovarya. Moscow: Moskovskii gosudarstvennyi oblastnoi universitet.
Google Scholar

Kazimirova, І.A. (2017). Prikladna lіngvotermіnografіya, Movoznavstvo, 2 (293), 55–68.
Google Scholar

Khaichuk, R., Zubov, A. (2004). Osnovy sozdavaniya terminologicheskikh slovarei. Belostok: Trans Humana.
Google Scholar

Kotelova, N.Z. (1976). Semanticheskaya kharakteristika terminov v slovaryakh. V: Problematika opredelenii terminov v slovaryakh raznykh tipov (30–44), S.G. Barkhudarov, V.P. Petushkov, F.P. Sorokoletov (red.). Leningrad: Nauka.
Google Scholar

Kozyrev, V.A., Chernyak, V.D. (2004). Russkaya leksikografiya. Moscow: Drofa.
Google Scholar

Krestova, S.A. (2003). Leksikograficheskoe opisanie terminologicheskoi sistemy «leksikografiya»: dissertatsiya. Ivanovo: Ivanovskii gosudarstvennyi universitet.
Google Scholar

Kulikova, I.S., Salmina, D.V. (2002). Vvedenie v metalingvistiku: sistemnyi leksikograficheskii i kommunikativno-pragmaticheskii aspekty lingvisticheskoi terminologii. St. Petersburg: Saga.
Google Scholar

Lesnikov, S.V. (2011). Tipologiya russkikh slovarei lingvisticheskikh terminov, Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya, 6 (31), 6–10.
Google Scholar

Marchuk, Yu.N. (1992). Osnovy terminografii. Moscow: MGU.
Google Scholar

Maslov, Yu.S. (2005). Vvedenie v yazykoznanie. St. Petersburg: Filologicheskii fakul’tet St. Petersburgskogo gosudarstvennogo universiteta, Moscow: Akademia.
Google Scholar

Pererva, V.M. O printsipakh i problemakh otbora terminov i sostavleniya slovnika terminologicheskikh slovarei. V: Problematika opredelenii terminov v slovaryakh raznykh tipov (190–204). Leningrad: Nauka.
Google Scholar

Potsepnya, D.M. (red.) (2013). Leksikografiya russkogo yazyka. St. Petersburg: Filologicheskii fakul’tet St. Petersburgskogo gosudarstvennogo universiteta.
Google Scholar

Rusakova, A.V. (2008). Lingvisticheskaya model’ dvuyazychnogo elektronnogo tekstoorientirovannogo slovarya yuridicheskikh terminov (na materiale Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii, Konstitutsii Frantsuzskoi Respubliki i Konventsii o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod): avtoreferat dissertatsii. Tyumen: Tyumenskii gosudarstvennyi universitet.
Google Scholar

Shcherbіn, V. (2018). Spetsyyal’naya leksіkagrafіya Belarusі na myazhy tysyachagoddzyaў. V: Slov’yans’ke termіnoznavstvo kіntsya KhKh – pochatku KhKhІ stolіt’ (423–467), V.L. Іvashchenko (nauk. red.). Kiïv: Zhnets’.
Google Scholar

Simonenko, L.O. (2017). Termіn yak predmet leksikografіï, Movoznavstvo, 1 (292), 35–48.
Google Scholar

Sorokoletov, F.P. (1985). Obshchaya i uchebnaya leksikografiya. Leningrad: Leningradskii gosudarstvennyi universitet.
Google Scholar

Vasil’eva, N.V. (1998). Slovari lingvisticheskikh terminov. V: Yazykoznanie. Bol’shoi entsiklopedicheskii slovar’ (461–462). Moscow: Bol’shaya Rossiiskaya entsiklopediya.
Google Scholar

Béjoint, H. (2010). The Lexicography of English: From Origins to Present. Oxford–New York: Oxford University Press.
Google Scholar

Bekiš, V.A., Fontański, H. (1997). Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Cabré Castellví, M.T. (2003). Theories of terminology: Their description, prescription and explanation, Terminology, 9 (2), 163–199.
Google Scholar

Jedlička, A. (edit.). (1977). Slovník slovanské lingvistycké terminologie = Словарь славянской лингвистической терминологии = Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology. Т. 1. Praha: Akademia.
Google Scholar

Jedlička, A. (edit.). (1979). Slovník slovanské lingvistycké terminologie = Словарь славянской лингвистической терминологии = Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology. Т. 2. Praha: Akademia.
Google Scholar

Nosowicz, J.F. (edit.). (1994). Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski i polsko-rosyjsko-białoruski). Białystok: Zakład Filologii Wschdniosłowiańskich Filii UW w Białymstoku.
Google Scholar

Безлай, Ф. (ред.). (1983). Основен систем и терминологиjа на словенската ономастика. Скопjе: Македонска Академиjа на науките и уметностите.
Google Scholar

Бірыла, М.В., Сцяцко, П.У. (рэд.). (1990). Лінгвістычныя тэрміны іх рускія эквіваленты. У: Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў (178–221). Мінск: Вышэйшая школа.
Google Scholar

Бірыла, М.В., Сцяцко, П.У. (рэд.) (1990). Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў. Мінск: Вышэйшая школа.
Google Scholar

Бирилло, Н.В., Сцецко, П.В. (ред.). (1988). Русско-белорусский словарь лингвистических терминов. Минск: Наука и техника.
Google Scholar

Булыка, А.М., Мінакова, Л.М., Станкевіч, А.А. (2002). Тэрміналагічны слоўнік. В: Красамоўства ў Беларусі: хрэстаматыя (170–179). Мінск: Універсітэцкае.
Google Scholar

Валочка, Г.М., Фу Мэйянь, Юань Хаа. Лінгвістычныя тэрміны 语言术语. У: Беларуская мова як замежная. Уводны курс для кітайскіх навучэнцаў (95–87) = 白俄罗斯语入门教程. Мінск: Вышэйшая школа.
Google Scholar

Гапоненка, I.А. (2020). Асноўныя тэрміны і паняцці дыялекталогіі. У: Беларуская дыялекталогія: табліцы і схемы, пытанні і заданні (164–169). Мінск: БДУ.
Google Scholar

Гуль, М.У. (2021). Іншамоўныя тэрміны філалогіі ў даследаваных крыніцах. У: Іншамоўная лексіка ў працэсе станаўлення і развіцця беларускай тэрміналогіі (на матэрыяле тэрмінасістэм філалогіі, філасофіі і сацыялогіі) (202–210). Брэст: БрДУ.
Google Scholar

Дзятко, Д.В. (рэд.). (2017). Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. Беларуская мова. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя.
Google Scholar

Зіманскі, В.Э. (2019). Кароткі слоўнік тэрмінаў. У: Беларуская палеаграфія (185–186). Віцебск: ВДУ.
Google Scholar

Казімірская, Т.А. (2012). Слоўнік рытарычных тэрмінаў. Магілёў: МДУ.
Google Scholar

Калечыц, А.І., Корына, Н.Б. (2013). Тэрміны і спецыяльныя паняцці і іх славацкія эквіваленты. У: Марфалогія беларускай мовы (119–124). Нітра: УКФ.
Google Scholar

Кожух, І.Р. (рэд.). (2001). Мова. Чытанне. Пісьмо. У: Тлумачальны слоўнік тэрмінаў пачатковага навучання (87–167). Мінск: Беларуская Энцыклыклапедыя.
Google Scholar

Лёсік, Я. і інш. (1927). Слоўнік граматычна-лінгвістычнае тэрмінолёгіі. Мінск: Ін-т беларускае культуры, 1927.
Google Scholar

Лобан, М.П. (адк.). (1967). Слоўнік па мовазнаўстве. Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя.
Google Scholar

Малевіч, В.Г., Дуброўская, К.Ф., Архіпава, Н.І. (1994). Phonetishe Termini. Grammatische Termini. У: Нямецка-беларускі слоўнік (14–17). Мінск: БДПУ.
Google Scholar

Міхей, М.З. (1989). Беларуска-рускі слоўнік лінгвістычных тэрмінаў з метадычнымі парадамі. Мінск: БДУ.
Google Scholar

Міхневіч, А.Я. (рэд.). (1994). Беларуская мова: энцыклапедыя. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя.
Google Scholar

Паламарчук, В.Л. і інш. (2013). Беларуска-ўкраінскі слоўнік лінгвістычнай тэрміналогіі. Київ: Освіта України.
Google Scholar

Паламарчук, О.Л. (та ін.) (2012). Українсько-білоруський словник лінгвістичної термінології. Киïв: Освіта України.
Google Scholar

Праект слоўніка (1935). Менск: БАН.
Google Scholar

Рагаўцоў, В.І. (2013). Слоўнік пра камічнае: мовазнаўчы аспект. Магілёў: МДУ.
Google Scholar

Рамза, Т.Р. (2006). Тэрміналагічная даведка. У: Пунктуацыя: кароткі комплексны дапаможнік (52–54). Мінск: БДУ.
Google Scholar

Семенякоў, В.С. (адк.). (1984). Слоўнік „Мовазнаўства”. Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя.
Google Scholar

Старычонак, В.Д. (2000). Беларуская мова: ад А да Я: у дапамогу абітурыентам і школьнікам. Мінск: Вышэйшая школа.
Google Scholar

Чайка, Н.У. (2015). Слоўнік кампанентаў семантычнай структуры сказа, Роднае слова, 10, 39–40.
Google Scholar

Шур, В.В. (2018). Кароткі слоўнік анамастычных тэрмінаў. У: Беларускія ўласныя імёны: беларуская антрапанімія і тапанімія (342–343). Мазыр: Выснова.
Google Scholar

Юрэвіч, А.Л. (1962). Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў. Мінск: Выдавецтва Міністэрства вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукацыі БССР.
Google Scholar

Béjoint, H. (2010). The Lexicography of English: From Origins to Present. Oxford–New York: Oxford University Press.
Google Scholar

Bekiš, V.A., Fontański, H. (1997). Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Bezlai, F. (red.). (1983). Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje: Makedonska Akademija na naukite i umetnostite.
Google Scholar

Birillo, N.V., Stsetsko, P.V. (red.). (1988). Russko-belorusskii slovar’ lingvisticheskikh terminov. Minsk: Nauka i tekhnika.
Google Scholar

Bіryla, M.V., Stsyatsko, P.U. (red.). (1990). Lіngvіstychnyya termіny іkh ruskіya ekvіvalenty. U: Sloўnіk lіngvіstychnykh termіnaў (178–221). Mіnsk: Vysheishaya shkola.
Google Scholar

Bіryla, M.V., Stsyatsko, P.U. (red.) (1990). Sloўnіk lіngvіstychnykh termіnaў. Mіnsk: Vysheishaya shkola.
Google Scholar

Bulyka, A.M., Mіnakova, L.M., Stankevіch, A.A. (2002). Termіnalagіchny sloўnіk. V: Krasamoўstva ў Belarusі: khrestamatyya (170–179). Mіnsk: Unіversіtetskae.
Google Scholar

Cabré Castellví, M.T. (2003). Theories of terminology: Their description, prescription and explanation, Terminology, 9 (2), 163–199 https://doi.org/10.1075/term.9.2.03cab
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1075/term.9.2.03cab

Chaika, N.U. (2015). Sloўnіk kampanentaў semantychnai struktury skaza, Rodnae slova, 10, 39–40.
Google Scholar

Dzyatko, D.V. (red.). (2017). Entsyklapedyya dlya shkol’nіkaў і studentaў. Belaruskaya mova. Mіnsk: Belaruskaya Entsyklapedyya.
Google Scholar

Gaponenka, I.A. (2020). Asnoўnyya termіny і panyatstsі dyyalektalogіі. U: Belaruskaya dyyalektalogіya: tablіtsy і skhemy, pytannі і zadannі (164–169). Mіnsk: BDU.
Google Scholar

Gul’ M.U. (2021). Іnshamoўnyya termіny fіlalogіі ў dasledavanykh krynіtsakh. U: Іnshamoўnaya leksіka ў pratsese stanaўlennya і razvіtstsya belaruskai termіnalogіі (na materyyale termіnasіstem fіlalogіі, fіlasofіі і satsyyalogіі) (202–210). Brest: BrDU.
Google Scholar

Jedlička, A. (edit.). (1977). Slovník slovanské lingvistycké terminologie = Slovar’ slavyanskoi lingvisticheskoi terminologii = Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology. T. 1. Praha: Akademia.
Google Scholar

Jedlička, A. (edit.). (1979). Slovník slovanské lingvistycké terminologie = Slovar’ slavyanskoi lingvisticheskoi terminologii = Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology. T. 2. Praha: Akademia.
Google Scholar

Kalechyts, A.І., Koryna, N.B. (2013). Termіny і spetsyyal’nyya panyatstsі і іkh slavatskіya ekvіvalenty. U: Marfalogіya belaruskai movy (119–124). Nіtra: UKF.
Google Scholar

Kazіmіrskaya, T.A. (2012). Sloўnіk rytarychnykh termіnaў. Magіleў: MDU.
Google Scholar

Kozhukh, І.R. (red.). (2001). Mova. Chytanne. Pіs’mo. U: Tlumachal’ny sloўnіk termіnaў pachatkovaga navuchannya (87–167). Mіnsk: Belaruskaya Entsyklyklapedyya.
Google Scholar

Lesіk, Ya. і іnsh. (1927). Sloўnіk gramatychna-lіngvіstychnae termіnolegіі. Mіnsk: Іn-t belaruskae kul’tury, 1927.
Google Scholar

Loban, M.P. (adk.). (1967). Sloўnіk pa movaznaўstve. Mіnsk: Belaruskaya Savetskaya Entsyklapedyya.
Google Scholar

Malevіch, V.G., Dubroўskaya, K.F., Arkhіpava, N.І. (1994). Phonetishe Termini. Grammatische Termini. U: Nyametska-belaruskі sloўnіk (14–17). Mіnsk: BDPU.
Google Scholar

Mіkhei, M.Z. (1989). Belaruska-ruskі sloўnіk lіngvіstychnykh termіnaў z metadychnymі paradamі. Mіnsk: BDU.
Google Scholar

Mіkhnevіch, A.Ya. (red.). (1994). Belaruskaya mova: entsyklapedyya. Mіnsk: Belaruskaya Entsyklapedyya.
Google Scholar

Nosowicz, J.F. (edit.). (1994). Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski i polsko-rosyjsko-białoruski). Białystok: Zakład Filologii Wschdniosłowiańskich Filii UW w Białymstoku.
Google Scholar

Palamarchuk, O.L. (ta іn.) (2012). Ukraїns’ko-bіlorus’kii slovnik lіngvіstichnoї termіnologії. Kiïv: Osvіta Ukraїni.
Google Scholar

Palamarchuk, V.L. і іnsh. (2013). Belaruska-ўkraіnskі sloўnіk lіngvіstychnai termіnalogіі. Kiїv: Osvіta Ukraїni.
Google Scholar

Praekt sloўnіka (1935). Mensk: BAN.
Google Scholar

Ragaўtsoў, V.І. (2013). Sloўnіk pra kamіchnae: movaznaўchy aspekt. Magіleў: MDU.
Google Scholar

Ramza, T.R. (2006). Termіnalagіchnaya davedka. U: Punktuatsyya: karotkі kompleksny dapamozhnіk (52–54). Mіnsk: BDU.
Google Scholar

Semenyakoў, V.S. (adk.). (1984). Sloўnіk „Movaznaўstva”. Mіnsk: Belaruskaya Savetskaya Entsyklapedyya.
Google Scholar

Shur, V.V. (2018). Karotkі sloўnіk anamastychnykh termіnaў. U: Belaruskіya ўlasnyya іmeny: belaruskaya antrapanіmіya і tapanіmіya (342–343). Mazyr: Vysnova.
Google Scholar

Starychonak, V.D. (2000). Belaruskaya mova: ad A da Ya: u dapamogu abіturyentam і shkol’nіkam. Mіnsk: Vysheishaya shkola.
Google Scholar

Valochka, G.M., Fu Meiyan’, Yuan’ Khaa. Lіngvіstychnyya termіny 语言术语. U: Belaruskaya mova yak zamezhnaya. Uvodny kurs dlya kіtaiskіkh navuchentsaў (95–87) = 白俄罗斯语入门 教程. Mіnsk: Vysheishaya shkola.
Google Scholar

Yurevіch, A.L. (1962). Sloўnіk lіngvіstychnykh termіnaў. Mіnsk: Vydavetstva Mіnіsterstva vysheishai, syarednyai spetsyyal’nai і prafesіinai adukatsyі BSSR.
Google Scholar

Zіmanskі, V.E. (2019). Karotkі sloўnіk termіnaў. U: Belaruskaya paleagrafіya (185–186). Vіtsebsk: VDU.
Google Scholar

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Дзятко, Д. (2021). Тыпалогія беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (20), 13–31. https://doi.org/10.18778/1731-8025.20.02