Aspekty psychologiczne i zarządcze w procesie oceniania i kształtowania wizerunku bibliotekarzy

Autor

  • Maja Wojciechowska Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.25.03

Słowa kluczowe:

ocenianie, ocena własna, benchmarking personalny, biblioteki

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę oceniania w pracy zawodowej bibliotekarzy. Wskazano na istotne aspekty w zarządzaniu procesami pracy (do których zaliczono m.in. kształtowanie oceny własnej). Zwrócono uwagę na narzędzia, które mogą wspomagać zarządzanie kadrami w bibliotece, jak np. benchmarking personalny. Podejmowane zagadnienia opisano z uwzględnieniem specyfiki pracy bibliotecznej, w aspekcie psychologicznym i zarządczym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dąbrowicz, Małgorzata (2009). Proces ustalania kryteriów oceny dla pracowników biblioteki szkoły wyższej. Zarządzanie Biblioteką, 1, 41–59.
Google Scholar

Dąbrowicz, Małgorzata (2016). Ocena okresowa pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. [Rozprawa doktorska]. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Gajda, Daniel (2015). Wykorzystanie benchmarkingu w pomiarze efektywności pracy zespołowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 230, 184–202.
Google Scholar

Głowacka, Ewa (2011). Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie. Biblioteka, 15, 217–230.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.8

Kamińska, Joanna (2009). Możliwości wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi biblioteki. W: J. Kamińska, B. Żołędowska-Król (red.), Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym (s. 23–30). Warszawa: Wydaw. SBP.
Google Scholar

Kubów, Stefan (2006). Kryteria i narzędzia oceny jakości kadry menedżerskiej bibliotek naukowych. Studia Bibliologiczne, 16, 69–77.
Google Scholar

Lévy-Leboyer, Claude (1997). Kierowanie kompetencjami: bilanse doświadczeń zawodowych. Warszawa: Poltext.
Google Scholar

Pocztowski, Aleksy (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
Google Scholar

Urban, Bogumiła (2008). Ocenianie pracowników biblioteki – zagadnienia metodyczne na przykładzie Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W: J. Kamińska, B. Żołędowska (red.), Zarządzanie kadrami w bibliotece (s. 89–105). Warszawa: Wydaw. SBP.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2017). Aspekty psychologiczne i zarządcze w procesie oceniania i kształtowania wizerunku bibliotekarzy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(25), 53–64. https://doi.org/10.18778/0860-7435.25.03

Numer

Dział

Articles