Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum&nbsp;</em>Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik. Problematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii: teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, prasoznawstwo, ruch wydawniczo-księgarski, biografistyka księgoznawcza, wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych. Opracowania redakcyjnego <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum</em> od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.</p> <p>&nbsp;</p> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl-PL Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 0860-7435 Wstęp https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22243 Magdalena Przybysz-Stawska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 7 9 10.18778/0860-7435.37.00 Archiwizacja cyfrowa dziedzictwa. Wybrana terminologia https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22251 <p>Opracowanie zawiera wybraną terminologię z zakresu archiwizacji dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień archiwizacji cyfrowej. Jako materiały do słownika rzeczowego obejmuje hasła w grupach: (1) dziedzictwo piśmiennicze utrwalone na nośniku tradycyjnym, (2) stan zachowania dziedzictwa piśmienniczego: badania i przeciwdziałanie zagrożeniom, (3) rodzaje dziedzictwa i jego chronienie, (4) archiwa: rodzaje, cechy, cele, (5) dziedzictwo cyfrowe: nowe wyzwania, (6) systemy, standardy, formaty zapisu/opisu plików. Podstawą do sporządzenia haseł była literatura naukowa (opracowania), treści zamieszczone w serwisach ważnych instytucji oraz dokumenty urzędowe. Przyczynkowe opracowanie powstało jako praca zbiorowa w toku zajęć konwersatoryjnych, realizowanych zgodnie z założeniami programu oraz efektami uczenia się przedstawionymi w sylabusie przedmiotu <em>Metody archiwizacji cyfrowej</em>.</p> Stanisława Kurek vel Kokocińska Julita Bartos Justyna Biesiacka Antoni Figlewicz Karolina Graczyk Nina Janikowska Kamila Koperska Kacper Kubicki Karolina Lewandowska Miłosz Moszumański Krzysztof Pakrzywa Karolina Róg Julia Sobczak Marcin Szymański Dominik Wawrzyńczyk Karolina Witczak Weronika Woicka Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 97 123 10.18778/0860-7435.37.05 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki” (Bydgoszcz, 29–30 maja 2023) https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22255 Małgorzata Bańkowska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 127 132 10.18778/0860-7435.37.06 Ogólnopolska konferencja naukowa: Kościelniakowie – biografie i dziedzictwo https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22256 Henryka Karolewska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 133 138 10.18778/0860-7435.37.07 VII Seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy”, Łódź, 10–11 października 2023 r. https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22257 Anna Zatora Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 139 141 10.18778/0860-7435.37.08 Personalizacja treści i profilowanie użytkowników: wybrane zjawiska psychometrii w serwisach społecznościowych na przykładzie Facebooka w świetle analizy piśmiennictwa https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22245 <p>Rozwój serwisów społecznościowych przyczynił się do powstania nowych zjawisk w środowisku sieciowym, mających wpływ nie tylko na działanie kont, ale i samych użytkowników. Przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono personalizację treści i profilowanie użytkowników, podstawowym celem było natomiast scharakteryzowanie oraz porównanie wskazanych zagadnień, w odniesieniu do konkretnej platformy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są różnice między zjawiskiem personalizacji treści a profilowaniem użytkowników w serwisach społecznościowych, a w szczególności na Facebooku? W celu omówienia wskazanych zagadnień posłużono się m.in. metodą analizy i krytyki piśmiennictwa. Zdefiniowano pojęcia „personalizacja treści” oraz „profilowanie użytkowników”, wskazując na podstawowe różnice terminologiczne między nimi. Następnie skupiono się na przedstawieniu przedstawionych procesów, opisując stosowane metody i mechanizmy. Zebrano i omówiono niezbędne do zastosowania wspomnianych praktyk dane. Wskazano zagrożenia związane z działaniem omawianych mechanizmów w sieci Facebook. W toku analizy udało się ustalić, że personalizacja treści i profilowanie użytkowników to odmienne zjawiska, które mają duży wpływ na działanie serwisów społecznościowych.</p> Estera Noga Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 13 38 10.18778/0860-7435.37.01 Formy promocji biblioteki i czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w latach 2019–2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22247 <p>Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie przeglądu form promocji biblioteki i czytelnictwa jednej z prężnie działających instytucji kultury w województwie łódzkim, czyli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. Pragnąc osiągnąć założoną koncepcję, poddano analizie inicjatywy podjęte w latach 2019–2022. W tym celu wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa źródeł, statystyczną oraz komparatystyczną.</p> Agata Gabara Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 39 51 10.18778/0860-7435.37.02 Kreowanie wizerunku medialnego sportowca w mediach społecznościowych. Analiza porównawcza profili Stephena Curry’ego i Lebrona Jamesa na Instagramie https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22248 <p>Celem pracy była ocena wizerunku kreowanego przez sportowców w mediach społecznościowych na przykładzie kont Stephena Curry’ego i Lebrona Jamesa. W artykule posłużono się metodą analizy mediów oraz metodą dedukcyjną.</p> <p>Artykuł rozpoczęto od zagadnień teoretycznych będących podstawą do analizy badanego zagadnienia. Zdefiniowano pojęcia wizerunku, wizerunku medialnego i marki osobistej. Scharakteryzowano sylwetki i kariery koszykarskie Stephena Curry’ego i Lebrona Jamesa. W celu oceny kreowanego przez sportowców wizerunku zastosowano analizę porównawczą profili Curry’ego i Jamesa na Instagramie. Ustalono częstotliwość udostępnianych treści oraz ich rodzaje. Następnie oceniono skuteczność działań prowadzonych przez obydwu koszykarzy w serwisie społecznościowym.</p> <p>Najważniejszym wnioskiem było stwierdzenie, że treści udostępniane przez zawodników pozytywnie wpływają na ich wizerunek. W toku badań ustalono, że Lebron James jest sportowcem, który skuteczniej buduje zaangażowanie z użytkownikami portalu społecznościowego Instagram.</p> Pola Kaźmierczak Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 53 71 10.18778/0860-7435.37.03 Popularyzacja nauki z zakresu astronomii w wybranych polsko- i anglojęzycznych zasobach YouTube (marzec 2023) https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/22249 <p>Serwis internetowy YouTube oferuje swoim użytkownikom opcję bezpłatnego udostępniania treści w postaci filmów wideo. Jedną z grup twórców, którzy korzystają z takiej możliwości są popularyzatorzy nauki. W artykule dokonano charakterystyki oraz analizy porównawczej pod względem ilościowym i jakościowym trzech wybranych kanałów popularyzujących naukę z dziedziny astronomii: <em>Astrofaza</em>, <em>PBS Space Time</em> oraz <em>NASA</em>. Badania wykonano metodą analizy zawartości mediów oraz statystyczną. Przedmiotem badania były filmy oraz zapisy zakończonych transmisji na żywo opublikowanych na uwzględnionych kanałach w okresie od 1 do 31 marca 2023 roku. W ramach dokonanej analizy ustalono podobieństwa i różnice dotyczące wybranych kanałów.</p> Bogdan Kobiałka Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 2 37 73 93 10.18778/0860-7435.37.04