Instrukcja redakcyjna

W Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum drukowane są materiały oryginalne i tylko takie, których Autor nie zamierza opublikować w innych czasopismach.

Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma.

Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną w plikach o formacie .doc, .docx lub .rtf na jeden z adresów mailowych:

magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl

agata.walczak-niewiadomska@uni.lodz.pl

Redakcja przyjmuje teksty w dwóch terminach: do 31 marca oraz do 31 października danego roku kalendarzowego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, nie mających wpływu na ich merytoryczną zawartość. Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.

Publikowanie w Folia Librorum jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem utworu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej Repozytorium UŁ.

Po pozytywnej recenzji artykułu, Autorzy zobligowani są do zawarcia umowy wydawniczej oraz wypełnienia, podpisania i przesłania jej w 2 wydrukowanych egzemplarzach na adres Redakcji.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

Wymagania dotyczące definiowania pojęcia autorstwa i/lub współautorstwa publikacji

Ponieważ dowodem etycznej postawy pracownika naukowego powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (w tym na przykład udział w badaniach, przygotowanie bibliografii, znacząca pomoc redakcyjna, pomoc finansowa), Redakcja zwraca się z prośba o ujawnianie wkładu poszczególnych osób i instytucji w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.

Podpisując umowę wydawniczą Autor oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny, napisany samodzielnie i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Redakcji lub Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jego osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone. Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting i guestauthorship) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Informacje o autorze

Autorzy powinni na początku artykułu podać następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, afiliację – nazwa instytucji, a także adres poczty elektronicznej.

Uwagi ogólne

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15–20 stron maszynopisu (wraz ze streszczeniami i bibliografią), zaś recenzji – 5

Artykuły powinny posiadać:

  • krótkie (ok. 1.000 znaków) streszczenia w języku angielskim,
  • 3–5 słów kluczowych w języku angielskim,
  • bibliografię składającą się z wykorzystanych w tekście źródeł.

Wymagania techniczne

Format tekstu: czcionka – Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami wielkości 1,5 wiersza, format A4, marginesy 2,5 cm, akapity zaznaczone wcięciem 1,5 cm

Tytuł: Pogrubiony, wyśrodkowany, 12 pkt

Śródtytuły (jeżeli istnieją): pogrubione, nienumerowane, justowane do lewej.

Tabele i wykresy:

  • wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji,
  • numer i tytuł tabeli należy umieścić nad nią, źródło – pod, zapisane czcionką Times New Roman o rozmiarze 10 pkt,
  • numer i tytuł wykresu należy umieścić nad nim, żródło – pod, zapisane czcionką Times New Roman o rozmiarze 10 pkt,
  • rysunki, zdjęcia, fotokopie i mapy powinny być dostarczone w formie plików graficznych (TIFF, JPG o rozdzielczości min. 300 dpi), w tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie mają się one znajdować,
  • przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która je udostępniła. Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję,

W treści artykułów tytuły druków zwartych prosimy pisać kursywą. Tytuły prasowe powinny być ujęte w cudzysłów, np. Media a czytelnicy…, „Przegląd Biblioteczny”.

Dłuższe cytaty wprowadzamy od nowego akapitu wyróżniając czcionką 10.

Przypisy i bibliografia

Wszelkie odwołania do literatury i bibliografię należy przygotować według stylu APA (American PsychologicalAssociation) – 6 edycji – http://www.apastyle.org/

Odsyłacze

Odsyłacze w tekście powinny być przygotowane według wzoru: (Autor, rok, s.), np. (Antczak, 2010, s. 11).

W przypadku więcej niż 1 autora nazwiska rozdziela się znakiem &, np. (Lewandowicz &Zybert, 2011, s. 25).

Gdy nazwisko cytowanego autora zostaje włączone do wywodu, nie powtarzamy go w nawiasie, np. (2006, s. 13-58)

Przy liczbie autorów większej niż 3 należy odsyłacz skrócić do postaci: (Autor 1 i in., rok, s.), np. (Antczak i in., 2013, s. 13-15).

W przypadku publikacji pod redakcją podaje się nazwisko redaktora i określenie jego funkcji, np. (Żmigrodzki, red., 2015).

Odsyłacz do pracy bez autora zawiera tytuł i rok, np. (Biblioteka w Otwocku, 2012). Gdy tytuł jest zbyt długi, należy zastosować jego skróconą wersję, np. (Wytyczne IFLA…, 2007), zamiast (Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci, 2007).

W tekście można stosować przypisy wyjaśniające, umieszczone na dole strony.

Bibliografia

Opisy bibliograficzne powinny być opracowane w oparciu o styl APA (American PsychologicalAssociation) – 6 edycji – http://www.apastyle.org/

Opisy bibliograficzne wykorzystanych w tekście źródeł należy umieścić na końcu tekstu (przed tytułem i abstraktem w języku angielskim) w układzie alfabetycznym autorów (redaktorów).

Wszystkie opisy bibliograficzne, bez względu na typ dokumentu (książki, rozdziały w książkach, artykuły, ustawy, strony www, dokumenty elektroniczne), należy umieścić w jednym ciągu.