https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/issue/feed Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2021-09-30T13:06:08+02:00 Grzegorz Czapnik gczapnik@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum&nbsp;</em>Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik. Problematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii: teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, prasoznawstwo, ruch wydawniczo-księgarski, biografistyka księgoznawcza, wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych. Opracowania redakcyjnego <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum</em> od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.</p> <p>&nbsp;</p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10844 Wstęp 2021-09-30T07:54:53+02:00 Magdalena Przybysz-Stawska magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10854 Profesor Zbigniew Oniszczuk (1955–2020) – wspomnienie 2021-09-30T12:33:09+02:00 Alina Brzuska-Kępa alina.brzuska@uni.lodz.pl 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10855 Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski (1937–2020) – wspomnienie 2021-09-30T12:42:30+02:00 Alina Brzuska-Kępa alina.brzuska@uni.lodz.pl 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10856 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od książki do czytelnika” (Wrocław, 19–20 kwietnia 2021 r.) 2021-09-30T12:54:09+02:00 Ewa Andrysiak ewa.andrysiak@uni.lodz.pl Marcin Mikołajczyk m.mikołajczyk@akademia.kalisz.pl 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10845 Polonica dotyczące Wiosny Ludów z kolekcji Georga Friedlaendera w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 2021-09-30T08:03:04+02:00 Paweł Spodenkiewicz pawel.spodenkiewicz@lib.uni.lodz.pl <p>W artykule omówiono losy kolekcji Georga Friedlaendera (1829–1892), berlińskiego lekarza, który zbierał książki, druki ulotne i plakaty z okresu Wiosny Ludów w Niemczech. Kolekcja ta do II wojny światowej należała do Biblioteki Miejskiej w Berlinie (Berliner Stadtbibliothek), a po 1945 r. duża jej część stała się własnością Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Ponieważ George Friedlaender odnosił się z sympatią do starań Polaków o odzyskanie własnego państwa, zgromadził również ok. 120 druków o tematyce polskiej. Kwerenda przeprowadzona w BUŁ z pomocą wydanego w 1897 r. katalogu wykazała, że połowa z tych poloników znajduje się w Łodzi. Wiele z nich nosi podpis hr. Eugeniusza Brezy (1802–1860) i zapewne należała w XIX w. do jego księgozbioru.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10846 Rola książki regionalnej i turystycznej w promocji regionu na przykładzie Grudziądza 2021-09-30T10:28:37+02:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com Marta Zielińska martazielinska@onet.pl <p>Celem artykułu jest przedstawienie analizy znaczenia książki regionalnej dla rynku turystycznego na przykładzie Grudziądza. W związku z tym zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego postaw i preferencji związanych z książką regionalną i turystyczną. Pozwoliło to pokazać rolę tych publikacji w marketingu regionalnym w regionie kujawsko-pomorskim. Aby lepiej zobrazować zjawisko wykorzystano informacje z różnych obszarów – szeroko rozumianego marketingu regionalnego, turystyki, czytelnictwa, marketingu miast, a także z zakresu promocji wydawnictw.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10847 Funkcje sandomierskiej prasy kulturalnej na przykładzie „Stron Sandomierskich” (2002–2003) oraz „Goworka” (2004–2006) 2021-09-30T10:44:44+02:00 Joanna Mikosz mikoszj@wp.pl <p>Artykuł ma na celu wskazanie funkcji sandomierskich magazynów kulturalnych: „Stron Sandomierskich” (2002–2003) i „Goworka” (2004–2006). Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono historię i zaprezentowano obydwa periodyki. Druga stanowi analizę zawartości „Stron Sandomierskich” i „Goworka” wraz ze wskazaniem pełnionych przez magazyny funkcji.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10848 Memy internetowe na stronach Classical Art Memes i Sztuczne Fiołki w opinii użytkowników portalu Facebook 2021-09-30T10:51:35+02:00 Jolanta Kokoszka j.a.kokoszka@o2.pl <p>Omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego od 5 do 9 maja 2020 roku wśród 178 członków trzech grup na Facebooku: <em>Sekcja Estetyczna</em>, <em>Dictator of good taste</em> i <em>Jak będzie na płótnie?</em> Celem przeprowadzonej ankiety było zanalizowanie znajomości wśród internautów dwóch stron na Facebooku – <em>Classical Art Memes</em> oraz <em>Sztuczne Fiołki</em>. Pytania zawarte w ankiecie miały na celu określenie jak często użytkownicy odwiedzają strony, komentują treści, udostępniają posty publikowane na stronach, ale również czy identyfikują autorów obrazów oraz jak oceniają treści na stronach. Przeprowadzone badanie miało wskazać zainteresowanie internautów memami oraz udzielić odpowiedzi na kluczowe dla badania pytania – Jaki jest odbiór memów opracowanych na podstawie dzieł sztuki? oraz Czy mogą się one stać elementem edukacji artystycznej?</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10849 Określanie osobowości użytkowników Internetu poprzez analizowanie ich cyfrowych śladów w świetle wybranych badań dr. Michała Kosińskiego 2021-09-30T10:59:36+02:00 Michał Żytomirski michal.zytomirski@gmail.com <p>Według danych Internet Live Stats w kwietniu 2021 roku w czasie każdej sekundy zadawano około 92 tysięcy zapytań w wyszukiwarce Google. Każda czynność dokonywana przez użytkowników urządzeń cyfrowych jest indeksowana jako tak zwane cyfrowe ślady, dzięki którym możliwe jest, przy zastosowaniu odpowiednich technologii oraz metod, precyzyjne określanie cech osobowości, poglądów politycznych oraz orientacji seksualnych tychże użytkowników.</p> <p>Artykuł został zainspirowany pracami dr. Michała Kosińskiego i stanowi opis problematyki związanej z analizowaniem cyfrowych śladów użytkowników Internetu (głównie mediów społecznościowych).</p> <p>Nadrzędnym celem artykułu jest przedstawienie badań Michała Kosińskiego i zwrócenie uwagi środowiska informatologicznego na kwestie związane z analizowaniem cyfrowych śladów użytkowników Internetu. Praca ta ma charakter popularyzatorski, nie stanowi całościowego opisu dokonań wskazanego naukowca. Artykuł nie przedstawia nowych informacji ani badań własnych – ma jednak zachęcić odbiorców do przeanalizowania literatury przedmiotu dotyczącej analizowania cyfrowych śladów oraz prywatności w dobie cyfrowej.</p> <p>W pracy wykorzystano metodę analizy zawartości baz danych – do zebrania i przeanalizowania literatury przedmiotu. Skupiono się na zasobach udostępnianych przez dr. Kosińskiego poprzez prywatną stronę internetową – <a href="https://www.michalkosinski.com">https://www.michalkosinski.com</a> Dodatkowo wykorzystano techniki związane z <em>data miningiem</em>, aby w podsumowaniu móc przedstawić archiwalne treści publikowane na stronie internetowej firmy Cambridge Analytica.</p> <p>Zasięg chronologiczny odszukiwanych materiałów piśmienniczych zawężono do okresu od 2011 r. do pierwszego kwartału 2021 r., skupiając się głównie na latach 2013–2021, czyli od roku opublikowania artykułu <em>Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior</em> do roku publikacji tekstu <em>Facial recognition technology can expose political orientation from naturalistic facial images</em>. W artykule przedstawiono wybrane prace dr. Michała Kosińskiego, które stanowią „kamienie milowe” w badaniach nad określaniem osobowości użytkowników Internetu w obrębie publikacji wskazanego autora. Co za tym idzie, w artykule nie przedstawiono tych prac, które były opisem części badań lub były przyczynkiem do podjęcia większych, dalszych pomiarów.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10852 Spis prac licencjackich, magisterskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2016–2020 2021-09-30T11:30:57+02:00 Agata Walczak-Niewiadomska agata.walczak-niewiadomska@uni.lodz.pl <p>Niniejszy spis zawiera prace licencjackie, magisterskie i habilitacyjne z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonane w Katedrze Informatologii i Bibliologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2016–2020 i jest kontynuacją wcześniej opublikowanych spisów (za lata 1950–2015).</p> <p>Prace ułożono w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, podano także nazwiska promotorów i rok ukończenia prac. Spis uzupełniają indeksy odsyłające do odpowiednich jego pozycji: chronologiczny, promotorów i przedmiotowy. Umieszczone w spisie prace przechowywane są w elektronicznym systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Uniwersytetu Łódzkiego.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/10853 Różnorodność współczesnych konkursów prac dyplomowych w Polsce. Doświadczenia po pierwszej edycji konkursu Katedry Informatologii i Bibliologii w UŁ 2021-09-30T12:05:17+02:00 Stanisława Kurek vel Kokocińska stanislawa.kurekvelkokocinska@filologia.uni.lodz.pl <p>Artykuł realizuje dwa cele: jednym jest opis przebiegu pierwszej edycji konkursu prac licencjackich i magisterskich ukończonych w 2020 r. przez studentów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim: Informacja w środowisku cyfrowym oraz Informatologia z biznesowym językiem angielskim. Drugim celem opracowania staje się nakreślenie tła dla łódzkich doświadczeń jako krótki przegląd działań, który obrazuje istniejące konkursy w sposób przekrojowy (tradycja i typy konkursów), przedstawia motywy i dążenia organizatorów (cele konkursów), a także dostarcza pewnych informacji odnośnie oceniania zgłoszonych prac (elementy oceny prac konkursowych). W tej części artykułu przydatnym źródłem okazały się materiały związane z konkursami (ogłoszenia, regulaminy) zamieszczone w Internecie.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021