https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/issue/feed Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2022-08-03T16:31:23+02:00 Grzegorz Czapnik gczapnik@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum&nbsp;</em>Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik. Problematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii: teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, prasoznawstwo, ruch wydawniczo-księgarski, biografistyka księgoznawcza, wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych. Opracowania redakcyjnego <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum</em> od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.</p> <p>&nbsp;</p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14089 Wstęp 2022-08-03T12:30:28+02:00 Magdalena Przybysz-Stawska magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14095 Natalia Kowalska-Elkader jako badaczka feature radiowego oraz jego odmian gatunkowych 2022-08-03T16:31:13+02:00 Joanna Mikosz joanna.mikosz@uni.lodz.pl <p>Artykuł prezentuje publikację Natalii Kowalskiej-Elkader pt. <em>Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe</em>, która ukazała się w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka podjęła w książce próbę zdefiniowania gatunku uwzględniając odmienny charakter audycji radiowych oraz rozbieżność definicyjną gatunku <em>feature</em>. Ponadto w artykule wskazano osiągnięcia naukowe Natalii Kowalskiej-Elkader oraz jej dokonania w obszarze badań radioznawczych.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14096 Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19. Bibliografia selektywna (od września 2021 do marca 2022 roku) 2022-08-03T16:31:10+02:00 Marzena Kowalska marzena.kowalska@lib.uni.lodz.pl <p>Selective bibliography of monographies and articles from representative scientific and professional journals in the field of information science and book science as well as social communication and media, which were published in Poland between November 2021 and march 2022.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14097 Konferencje i szkolenia online zorganizowane w Polsce w czasie pandemii COVID-19 – wybór (od listopada 2021 do marca 2022 roku) 2022-08-03T15:10:07+02:00 Marzena Kowalska marzena.kowalska@lib.uni.lodz.pl <p>Selective list of conferences and trainings in the field of information and book science, as well as social communication and media, which were held online in Poland during the COVID-19 pandemic from November 2021 to March 2022. National and international events have been registered.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14090 Skrypt Prowadzenie biblioteki i konserwacja książki w obozie żołnierskim autorstwa Janusza Teodora Dybowskiego jako przykład działalności instrukcyjno-metodycznej w czasie II wojny światowej 2022-08-03T16:31:23+02:00 Krzysztof Walczak k.walczak@akademiakaliska.edu.pl <p>Przedmiotem artykułu jest dokument autorstwa późniejszego literata, autora książek i sztuk teatralnych Janusza Teodora Dybowskiego, przygotowany w postaci skryptu na potrzeby polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii i wydany w Genewie w początkach lat czterdziestych dwudziestego wieku. Dokument, omówiony z wykorzystaniem metody historycznej, stanowi interesujący przykład działalności instrukcyjnej, przygotowującej do prowadzenia prac bibliotekarskich w specyficznych warunkach obozu jenieckiego.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14091 Rynek regionalnej książki turystycznej i formy jej promocji na przykładzie Grudziądza oraz regionu kujawsko-pomorskiego 2022-08-03T16:31:22+02:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com Marta Zielińska martazielinska@onet.pl <p>Celem artykułu jest przedstawienie rynku regionalnej książki turystycznej na przykładzie Grudziądza i regionu kujawsko-pomorskiego. W oparciu o analizę literatury oraz danych źródłowych i rozmów z pracownikami instytucji kultury, opisano kategorie książki turystycznej, kanały dystrybucji oraz sposoby jej promocji, a zwłaszcza formy działalności księgarń, bibliotek, PTTK i punktów informacji turystycznej, ale także promocji za pośrednictwem Internetu. Zwrócono uwagę na formy wspierania czytelnictwa książki regionalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju festiwali, targów książek, Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkań literackich itp. Na koniec scharakteryzowano specyfikę książki turystycznej w kontekście form jej promocji.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14092 „Bibliotekarz” odzwierciedleniem aktywności bibliotekarzy i bibliotek w latach 2020–2021 2022-08-03T16:31:20+02:00 Marzena Przybysz m.przybysz@sbp.pl <p>Miesięcznik „Bibliotekarz” ukazuje się od 1919 r. Zgodnie ze swym profilem poświęcony jest sprawom bibliotekarzy i bibliotek. Pandemia COVID-19 przeorganizowała działalność bibliotek. Artykuł przedstawia analizę tematyczną czasopisma w latach 2020–2021 w kontekście aktywności bibliotekarzy i bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem działań zaradczych pandemii dla użytkowników bibliotek.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14093 „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” – próba charakterystyki 2022-08-03T16:31:18+02:00 Marcin Mikołajczyk m.mikolajczyk@akademia.kalisz.pl <p>Artykuł ma na celu prezentację regionalnego fachowego czasopisma bibliotekarskiego pt. „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” wydawanego przez PBP Książnicę Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu od 2013 r. Omówiona została m.in. geneza powstania pisma, krąg autorów oraz tematyka poruszana na łamach periodyku bibliotekarskiego. Uzupełnieniem tekstu jest dołączona bibliografia obejmująca zawartość siedemnastu numerów czasopisma.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/14094 Ocena wiedzy, umiejętności i postaw studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu 2022-08-03T16:31:15+02:00 Anna Sikorska anna.sikorska481@gmail.com <p>W artykule podjęto rozważania nad kompetencjami studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Celem badań było poznanie i ocena wiedzy, umiejętności i postaw studentów w obrębie niezagrożonej konsumpcji treści zamieszczanych i spotykanych w sieci każdego dnia, a także innych aspektów związanych z wyzwaniami cyberprzestrzeni. Zwrócono również uwagę na potencjał kompetencji informacyjnych i cyfrowych, których nie powinno brakować szczególnie (choć nie tylko) osobom studiującym. Kluczowe znaczenie mają zatem: ustawiczny rozwój tych umiejętności, pozyskiwanie wiedzy i świadomość potencjalnych zagrożeń.</p> <p>Realizacji wyznaczonych celów posłużyły następujące metody badań: metoda krytycznej analizy literatury przedmiotu, metoda bibliograficzna oraz metoda sondażu diagnostycznego. Niezbędne dla zrozumienia istoty problemu i zagłębienia się w tematykę bezpieczeństwa w sieci było przywołanie definicji „cyberprzestrzeni”, „cyberbezpieczeństwa”, „kompetencji cyfrowych” i „kompetencji informacyjnych” oraz scharakteryzowanie wybranych zagrożeń bezpieczeństwa w sieci, czego dokonano dzięki przeglądowi literatury.</p> <p>W części o charakterze metodologicznym wskazano przedmiot badań, cele i&nbsp;problemy badawcze, określono zasady doboru próby oraz opisano metody, techniki i narzędzia badawcze. Część badawcza stanowi analizę wyników badania ankietowego przeprowadzonego na studentach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.</p> <p>Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie studentów pozwoliło ustalić, jakich trudności związanych z korzystaniem z Internetu studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego najczęściej doświadczają, jakich zagrożeń w sieci obawiają się najbardziej, w jaki sposób studenci chronią swoje zasoby, prywatność i wizerunek w Internecie, z jakich źródeł czerpią wiedzę o cyberbezpieczeństwie i jak oceniają swoje kompetencje w tym zakresie. Z analizy można odczytać, że większość badanych ma podstawową wiedzę niezbędną do odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu oraz umiejętności korzystania z narzędzi umożliwiających lepszą ochronę w&nbsp;cyfrowej przestrzeni. Zaleca się jednak prowadzenie dalszych badań w tym kierunku.</p> 2022-08-03T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022