Kultura języka czy kultura w języku? Perspektywa glottodydaktyczna

Autor

  • Piotr Garncarek Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-7664-7535

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.14

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka kulturowa, antropologia słowa, etnolingwistyka, kulturemy, frazeologia, zwroty adresatywne, grzeczność językowa, rytualizacja języka

Abstrakt

Artykuł dotyczy sposobów definiowania treści kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Są w nim zaproponowane strategie wprowadzania wiedzy kulturowej i wiedzy o kulturze w praktykę glottodydaktyczną. Wskazane jest (istotne zdaniem autora) rozróżnienie na:
1. semantykę kulturową leksemów, zwrotów i wyrażeń;
2. kulturę wypowiedzi i normę językową;
3. treści i obszary kulturowe przekazywane cudzoziemcom za pośrednictwem nauczanego języka.
Rozważania wpisują się w nurt dyskusji dotyczącej języka, którego nauczamy cudzoziemców. Przywoływane są w nim przykłady zaburzeń (zwłaszcza przesunięć) semantycznych, niebezpieczeństwa wynikające z prywatnych, a raczej pozalekcyjnych kontaktów językowych z jego naturalnymi użytkownikami. Zawarto również refleksję dotyczącą regionalizacji językowych i ich obecności w praktyce glottodydaktycznej.

Bibliografia

Bergen B., K., 2019, What the F. Co przeklinanie mówi o naszym języku, umyśle i nas samych, Kraków.
Google Scholar

Byrne E., 2018, Bluzgaj zdrowo. O pożytkach z przeklinania, Warszawa.
Google Scholar

Górecki M., Koziej-Ruta J., Paprotna A., 1998, Elementy kultury języka w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym, in: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców, Łódź.
Google Scholar

Hastrup K., 2008, Droga do antropologii, Kraków.
Google Scholar

Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P., 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Karpowicz T., 2018, Kultura języka polskiego. Wymowa, interpunkcja, ortografia, Warszawa.
Google Scholar

Markowski A., 2018, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa.
Google Scholar

Miodek J., 1983, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław.
Google Scholar

Rak M., 2015, Co to jest kulturem, "LingVaria" X, 2(20), Kraków. https://doi.org.10.12797/LV.10.2015.20.23
Google Scholar

Tienkien S., 2017, Wzorce kulturowe a analiza kulturowa. Ujęcie teoretyczne i metodyczne, in: W. Czachur (ed.), Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa, Warszawa.
Google Scholar

Zarzycka G., 2019, Kulturemy polskie – punkt widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnolingwistycznej w glottodydaktyce polonistycznej, in: "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", vol. 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (eds.), https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.29
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Garncarek, P. (2020). Kultura języka czy kultura w języku? Perspektywa glottodydaktyczna . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 267-276. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.14