Dane dotyczące miast jako przedmiot badań geograficznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.10

Słowa kluczowe:

geografia miast, eksploracja danych, otwarte dane, ISO, GIScience

Abstrakt

W pracy przedstawiono problemy, z jakimi można się spotkać podczas analizy danych o mieście, od ich pozyskiwania, poprzez czyszczenie, aż po zapis w odpowiednim formacie. Problem ten jest na tyle istotny, że powinien być jednym z podmiotów badań geograficznych. Zwrócono uwagę na potrzebę dyskusji o danych geograficznych i jej prezentacji na łamach czasopism naukowych. Zasygnalizowano możliwości korzystania z nich i udostępniania w repozytoriach otwartych danych w ramach „otwartej nauki”.

Bibliografia

Adamczyk, J., Będkowski, K. (2018). Źródła numerycznych danych geoprzestrzennych. W: A. Obidziński (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne (s. 17–27). Warszawa: Wyd. SGGW.
Google Scholar

Ash, J., Kitchin, R., Leszczynski, A. (2018). Digital turn, digital geographies? Progress in Human Geography, 42 (1), s. 25–43; https://doi.org/10.1177/0309132516664800
Google Scholar

Assante, M., Candela, L., Castelli, D., Tani, A. (2016). Are scientific data repositories coping with research data publishing? Data Science Journal, 15 (6); https://doi.org/10.5334/dsj-2016-006
Google Scholar

Bach, M., Stańczak, M., Werner, A. (2009). Wpływ przyjętego modelu wersjonowania danych na efektywność relacyjnej bazy danych. Studia Informatica, 30 (2B), s. 253–263.
Google Scholar

Bell, G. (2009). Foreword. W: T. Hey, S. Tansley, K. Tolle (red.), The fourth paradigm. Data-Intensive scientific discovery (s. xi–xvi). Redmond, Washington: Microsoft Research.
Google Scholar

Bielecka, E. (2006). Sytemy Informacji Geograficznej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Wyd. PJWSTK.
Google Scholar

Blaschke, T., Merschdorf, H. (2014). Geographic information science as a multidisciplinary and multiparadigmatic field. Cartography and Geographic Information Science, 41 (3), s. 196–213; https://doi.org/10.1080/15230406.2014.905755
Google Scholar

Cai, C., Xie, K. (2007). Measuring data quality of geoscience datasets using data mining techniques. Data Science Journal, 6, S738–S742; https://doi.org/10.2481/dsj.6.S738
Google Scholar

Dasu, T., Johnson, T. (2003). Exploratory data mining and data cleaning. John Wiley & Sons.
Google Scholar

Foreman, J.W. (2019). Mistrz analizy danych: od danych do wiedzy. Tłum. K. Matuk. Gliwice: Helion.
Google Scholar

Gaździcki, J. (2008). Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania. Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 6 (3), s. 23–32.
Google Scholar

Graf, R., Kaniecki, A., Medyńska-Gulij, B. (2008). Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 59, s. 11–27.
Google Scholar

Guo, H., Goodchild, M.F., Annoni, A. (red.) (2020). Manual of digital Earth. Singapore: Springer Open; International Society for Digital Earth.
Google Scholar

Hand, D.J. (2005). Eksploracja danych. Tłum. A. Chądzyńska. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Google Scholar

Iwaniak, A. (2005). Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce. Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 3 (3), s. 47–58.
Google Scholar

Iwaniak, A., Paluszyński, W., Żyszkowska, W. (1998). Generalizacja map numerycznych – koncepcje i narzędzia. Cz. 1. Polski Przegląd Kartograficzny, 30 (2), s. 78–88.
Google Scholar

Jachimczyk, A. (2015). Otwarte dane badawcze. Casus polskich instytutów badawczych. Zagadnienia Naukoznawstwa, 2206, s. 409–424.
Google Scholar

Jaskulski, M., Łukasiewicz, G., Nalej, M. (2013). Porównanie metod transformacji map historycznych. Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 11 (4), s. 41–56.
Google Scholar

Jażdżewska, I. (2013). Statystyka dla geografów. Łódź: Wyd. Uniwerstetu Łódzkiego.
Google Scholar

Jażdżewska, I. (2018). The use of centrographic measures in analysing the dispersion of historic factories, villas and palaces in Lodz (Poland). Folia Geographica, 60 (1), s. 50–61.
Google Scholar

Kraak, M.J., Ormeling, F. (1998). Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych. Tłum. W. Żyszkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Larose, D.T. (2013). Odkrywanie wiedzy z danych: wprowadzenie do eksploracji danych. Tłum. A. Wilbik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2006). GIS. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mayer-Schönberger, V., Cukier, K. (2017). Big data: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, efektywna analiza danych. Tłum. M. Głatki. Warszawa: Wyd. MT Biznes.
Google Scholar

Miller, H.J., Goodchild, M.F. (2015). Data-driven geography. GeoJournal, 80, s. 449–461; https://doi.org/10.1007/s10708-014-9602-6
Google Scholar

Nahotko, M. (2013). Współdziałanie metadanych w systemach informacyjnych. Zagadnienia Informacji Naukowej, 51 (1), s. 61–83.
Google Scholar

Nalej, M. (2019). Problem zmiennych jednostek odniesienia (MAUP) w badaniach pokrycia terenu. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (University of Lodz). Pobrano z http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/26386/nalejstreszczenie.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Google Scholar

Openshaw, S. (1984). Modifiable Areal Unit Problem. W: International encyclopedia of human geography; https://doi.org/10.1016/b978-008044910-4.00475-2
Google Scholar

Openshaw, S., Taylor, P.J. (1979). A million or so correlation coefficients: three experiments on the modifiable areal unit problem. W: N. Wrigley (ed.), Statistical applications in the spatial sciences (s. 127–144). London: Pion.
Google Scholar

Osowski, S. (2013). Metody i narzędzia eksploracji danych. Legionowo: Wyd. BTC.
Google Scholar

Pachół, P., Zieliński, J. (2003). Wymiana danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 1 (1), s. 38–52.
Google Scholar

Ryza, S., Laserson, U., Owen, S., Wills, J. (2016). Spark: zaawansowana analiza danych. Tłum. A. Watrak. Gliwice: Helion.
Google Scholar

Sadiq, S., Srivastava, D., Dasu, T., Dong, X.L., Freire, J., Ilyas, I., … Zhou, X. (2018). Data quality: The role of empiricism. ACM SIGMOD Record, 46 (4), s. 35–43; https://doi.org/10.1145/3186549.3186559
Google Scholar

Shelton, T. (2017). Spatialities of data: mapping social media ‘beyond the geotag’. GeoJournal, 82, s. 721–734. https://doi.org/10.1007/s10708-016-9713-3
Google Scholar

Shi, W., Fisher, P.F., Goodchild, M.F. (red.) (2002). Spatial data quality. London: Taylor & Francis.
Google Scholar

Szeliga, M. (2017). Data Science i uczenie maszynowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Urbański, J. (1997). Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Urbański, J. (2008). GIS w badaniach przyrodniczych. Pobrano z https://kiw.ug.edu.pl/pl/ebooki/644-gis-w-badaniachprzyrodniczych.html
Google Scholar

Werner, P. (2004). Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Warszawa: Wyd. Jark.
Google Scholar

Wolski, J. (2012). Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, s. 15–32.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Jażdżewska, I. (2019). Dane dotyczące miast jako przedmiot badań geograficznych . Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 32(4), 121–129. https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.10

Numer

Dział

Articles