Prawa autorskie

1. Autorzy zachowują prawa autorskie i przenoszą niewyłączne prawa do pierwszej publikacji na Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Autorzy udzielają Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (Autor podpisuje z Wydawnictwem UŁ oświadczenie autorskie w języku polskim lub w języku angielskim), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: prawa do jego wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową do jego wydawania i wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania drukiem w formie książkowej i na innych nośnikach papierowych, a także magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym w publicznie dostępnych sieciach komputerowych (za pośrednictwem Internetu), w sieciach z ograniczonym dostępem oraz na stronach internetowych Wydawnictwa, a także w otwartym dostępie (w tym także na zasadach licencji Creative Commons BY-NC-ND). Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
3. Autor zachowuje prawo do deponowania i archiwizacji Utworu w dowolnie wybranym miejscu.
4. Licencja jest nieograniczona pod względem terytorialnym. Licencja jest udzielana na okres 70 (siedemdziesięciu) lat. Po wygaśnięciu licencji Utwór może być dalej rozpowszechniany za pośrednictwem tych platform dystrybucyjnych (w tym także na zasadach otwartego dostępu, w szczególności licencji Creative Commons) na których został zdeponowany w trakcie trwania licencji.
5. Autor udziela zgody Wydawnictwu na rozpowszechnianie Utworu w formie otwartego dostępu (w tym na podstawie licencji Creative Commons) po zakończeniu okresu licencji, o którym mowa w ust. 2.