Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Czasopismo Konwersatorium Wiedzy o Mieście  publikuje artykuły o objętości nie większej niż 8000 słów, notatki badawcze do 2500 słów oraz raporty i recenzje książek nieprzekraczające 1000 słów. W uzasadnionych przypadkach (na prośbę Autora) redakcja może jednak zaakceptować obszerniejsze prace.

Artykuły należy składać w języku polskim. Tekst pracy powinien zawierać podpisane i umieszczone w odpowiednich miejscach rysunki, tabele i ew. fotografie. Materiał ilustracyjny powinien być dodatkowo zapisany także w oddzielnych, oryginalnych dokumentach (ale nie w PDF). Artykuł musi posiadać streszczenie/abstrakt, wskazujące zwięźle cel, metody i wyniki badań (do 200 słów), a także słowa kluczowe (max 6 słów)

Na pierwszej stronie autorzy powinni umieścić swoje imię i nazwisko, nr ORCID, miejsce pracy wraz z adresem oraz adres e-mail, ew. w celu przyspieszenia kontaktu numer telefonu komórkowego (nieobligatoryjnie).

Przypisy bibliograficzne zapisywane są w stylu APA.

Szczegółowe wytyczne redakcyjne dla Autorów: PDF

Prace należy zgłaszać za pomocą platformy Open Journal System (OJS) lub mailowo na adres: konwersatorium@geo.uni.lodz.pl

Zapraszamy do współpracy!