Przemiany demograficzne wybranych terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu w XXI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.04

Słowa kluczowe:

tereny przemysłowe i poprzemysłowe, przemiany demograficzne, przemiany morfologiczno-fizjonomiczne, przemiany funkcjonalne, Wrocław

Abstrakt

W pracy przedstawiono zmiany demograficzne zachodzące na wybranych terenach przemysłowych i poprzemysłowych dużego miasta, jakim jest Wrocław w XXI w. Ponadto w artykule zostały zasygnalizowane towarzyszące tym metamorfozom przemiany badanych terenów przemysłowych i poprzemysłowych: morfologiczno-fizjonomiczne oraz funkcjonalne. Studia opierały się na analizie danych z bazy PESEL, kwerendzie archiwalnej i kartograficznej oraz badaniach terenowych. Badane miejsca w XXI w. uległy istotnym przeobrażeniom, które w znacznej mierze były determinowane procesem deglomeracji działalności przemysłowej z centrów dużych miast oraz chęcią zintensyfikowania użytkowania przestrzeni atrakcyjnie zlokalizowanej wewnątrz tkanki dużego miasta. Największy wpływ na modyfikację badanej przestrzeni miały firmy prowadzące działalność deweloperską oraz usługową.

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych (2022). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/ (31.06.2022).
Google Scholar

Bossak-Herbst, B. (2015). Zespół Torów Wyścigów Konnych Służewiec w potrzasku współczesnych reguł gry o przestrzeń. Przestrzeń publiczna i prywatna a przestrzeń społeczna. W: M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.), Zmiany w przestrzeni współczesnych miast (s. 125–142). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
Google Scholar

Brezdeń, P., Szmytkie, R. (2019). Current changes in the location of industry in the suburban zone of a post-socialist city: Case study of Wrocław (Poland). Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110 (2), 102–122. https://doi.org/10.1111/tesg.12339
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/tesg.12339

Brzosko-Sermak, A., Wantuch-Matla, D. (2020). Nowe przestrzenie publiczne na terenach poprzemysłowych śródmieścia Krakowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34 (4), 151–170.
Google Scholar

Coenen, L., Moodysson, J., Martin, H. (2014). Path renewal in old industrial regions: Possibilities and limitations for regional innovation policy. Regional Studies, 49 (5), 850-865. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.979321
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2014.979321

Cumbers, A., Birch, K., MacKinnon, D. (2006). Revisiting the old industrial region: Adaptation and adjustment in an integrating Europe. Pobrane z: https://eprints.gla.ac.uk/116024/1/116024.pdf (10.06.2022).
Google Scholar

Duží, B., Jakubínský, J. (2013). Brownfield dilemmas in the transformation of post-communist cities: A case study of Ostrava, Czech Republic. Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 7 (2), 53–64. https://doi.org/10.5719/hgeo.2013.72.53
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5719/hgeo.2013.72.53

Franta, A. (2007). Rola restrukturyzacji obszarów postindustrialnych w kreowaniu nowych rodzajów przestrzeni publicznych metropolii – stymulująca funkcja przyjętych regulacji. Czasopismo Techniczne. Architektura, 104, 35–43.
Google Scholar

Gyurkovich, M., Gyurkovich, J. (2021). New housing complexes in post-industrial areas in city centres in Poland versus cultural and natural heritage protection – with a particular focus on Cracow. Sustainability, 13 (1), 418. http://doi.org/10.3390/su13010418
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su13010418

Kiss, E. (2004). Spatial impacts of post-socialist industrial transformation in the major Hungarian cities. European Urban and Regional Studies, 11 (1), 81–87. https://doi.org/10.1177/0969776404039148
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0969776404039148

Kourtit, K., Gordon, P. (2019). Spatial clusters and regional development. W: R. Capello, P. Nijkamp (red.), Handbook of regional growth and development theories: Revised and extended second edition (s. 366–384). Berlin: Springer. https://doi.org/10.4337/9781788970020.00026
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4337/9781788970020.00026

Kulak, T. (2001). Historia Wrocławia. T. 2: Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Google Scholar

Kulak, T. (2006). Wrocław. Przewodnik historyczny. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Google Scholar

Kunc, J., Tonev, P., Martinat, S., Frantál, B., Klusácek, P., Dvořák, Z., Chaloupková, M., Janurova, M., Krajickova, A., Šilhan, Z. (2018). Industrial legacy towards brownfields: Historical and current specifics, territorial differences (Czech Republic). Geographia Cassoviensis, 12, 76–91.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21163/GT_2017.121.11

Kwiatek, J., Lijewski, T. (1998). Leksykon miast polskich. Warszawa: MUZA SA.
Google Scholar

Liszewski, S. (2004). Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej). W: J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miasta w sferze funkcjonalnej i społecznej (s. 9–24). Opole: Uniwersytet Opolski.
Google Scholar

M-33-35-C-c-1 Wrocław-Borek: 1 : 10 000 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii (1998). [Mapa topograficzna]. Geo-Top, Poznań (oprac. topogr.), Geokart International, Rzeszów (oprac. kartogr.). Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
Google Scholar

M-33-35-C-c-2 Radwanice: 1 : 10 000 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii (1998). [Mapa topograficzna]. Geo-Top, Poznań (oprac. topogr.), Geokart International, Rzeszów (oprac. kartogr.). Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
Google Scholar

Madeja, M., Smętkiewicz, K. (2021). Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Marczyńska-Witczak, E., Szafrańska, E. (1999). Tereny przemysłowe w przestrzeni miasta i ich przekształcenia. W: W. Michalski (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej (s. 52–68). Łódź: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
Google Scholar

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (2016). Narodowy Program Mieszkaniowy. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/narodowy-program-mieszkaniowy (31.06.2022).
Google Scholar

Miszewska, B. (1979). Elementy struktury morfologicznej Wrocławia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego. Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, 3 (438), 29–41.
Google Scholar

Miśkowiec, M. (2016). Przemiany terenów poprzemysłowych w miejscach dziedzictwa przemysłu włókienniczego na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (3), 199–212. https://doi.org/10.24917/20801653.303.15
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.303.15

Sikorski, D. (2013). Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w miastach województwa dolnośląskiego. Studium przypadków. Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. A. Silesiusa.
Google Scholar

Sikorski, D. (2019). Wybrane kierunki i aspekty przemian funkcjonalnych terenów przemysłowych we Wrocławiu w latach 1989–2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33 (4), 227–240. https://doi.org/10.24917/20801653.334.14
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.334.14

Sikorski, D. (2020). Wpływ procesów relokacji podmiotów przemysłowych na dynamikę zmian rozmieszczenia działalności produkcyjnej we Wrocławiu i w strefie podmiejskiej w latach 2008–2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34 (4), 79–95. https://doi.org/10.24917/20801653.344.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.344.5

Sikorski, D., Szmytkie, R. (2021). Changes in the distribution of economic activity in Wrocław and its suburban area, 2008–2016. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 54, 33–48. https://doi.org/10.2478/bog-2021-0031
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2021-0031

Slenczek, M. (1996). Miasto Wrocław jako ośrodek przemysłowy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego. Seria B: Geografia Społeczna i Ekonomiczna, 14, 85–91.
Google Scholar

Słodczyk, J. (2001). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Szmytkie, R. (2020). Rozrost terytorialny dużych miast w Polsce. Przegląd Geograficzny, 92 (4), 499–520. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.3

Szmytkie, R. (2021). Suburbanisation process within and outside the city: The development of intra-urban suburbs in Wrocław, Poland. Moravian Geographical Reports, 29 (2), 149–165. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0012

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. DzU 2003, nr 80, poz. 717.
Google Scholar

Winiarski, B. (2002). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-27

Jak cytować

Sikorski, D. (2022). Przemiany demograficzne wybranych terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu w XXI wieku. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 35(7), 39–46. https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.04

Numer

Dział

Articles