Trzydzieści lat ewolucji polskiego podejścia do rewitalizacji miast

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.01

Słowa kluczowe:

rewitalizacja, miasto, ewolucja, polski model, Mołdawia

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji systemu rewitalizacji w Polsce, począwszy od kształtowania jego zarysów, przez próby systemowego uregulowania oraz równoległych doświadczeń miast i pierwszych naukowych ocen, po obecnie funkcjonujący model, w którym praktyka w bogaty sposób korzysta z opracowań naukowych i eksperckich, a przepisy tworzą jasne ramy procesów rewitalizacyjnych. W artykule posłużono się metodami deskryptywnymi, w szczególności techniką analizy historycznej. Jako narzędzie analizy struktury modelu rewitalizacji zastosowano także macierz, zaproponowaną przez autorkę w 2009 r. w pracy doktorskiej. Jest to matryca ukazująca główne elementy polityki rewitalizacji w dojrzałym modelu w zestawieniu z powiązaniami między interesariuszami, którzy powinni być w proces rewitalizacji zaangażowani z uwagi na jego skomplikowany i wieloletni charakter. Analizę polskiego modelu rewitalizacyjnego przy użyciu matrycy przeprowadzono dla dwóch kluczowych etapów jego rozwoju – u progu powstawania ogólnokrajowego systemu rewitalizacji oraz pięć lat od chwili jego wdrożenia. W tym celu wykorzystano materiały ze współprowadzonego przez autorkę badania ewaluacyjnego „Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”.

Bibliografia

Bryx, M., Jadach-Sepioło, A. (red.) (2009). Rewitalizacja miast polskich. T. 3: Rewitalizacja miast w Niemczech. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Google Scholar

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (2003). Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Warszawa: Mefisto Editions.
Google Scholar

Guzik, R. (red.) (2009). Rewitalizacja miast polskich. T. 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Google Scholar

Jadach-Sepioło, A. (2009). Model rewitalizacji miast polskich na tle doświadczeń niemieckich. Praca doktorska. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Google Scholar

Jadach-Sepioło, A. (red.) (2020). Badanie systemu realizacji i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/wyniki-badania-systemu-realizacji-i-wdrazania-procesow-rewitalizacji-w-polsce-raport-i-dyskusja/ (14.11.2021).
Google Scholar

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (2019). Linii directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova. Pobrane z: https://madrm.gov.md/ro/file/1956 (14.11.2021).
Google Scholar

Ryś, R., Brzozowy, A., Stefanita, A., Pragert, G., Malai, I. (2020). Ghid privind revitalizarea urbană pentru orașele din Republica Moldova. Pobrane z: http://adrnord.md/public/files/documente/GHIDUL_FINAL_de_Revitalizare.pdf (14.11.2021).
Google Scholar

Siemiński, W., Topczewska, T. (2008). Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Google Scholar

Skalski, K. (2006). Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000–2006. Studium przypadków. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
Google Scholar

Skalski, K. (2009). Rewitalizacja miast polskich. T. 2: Rewitalizacja miast we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Google Scholar

Spadło, K., Kułaczkowska, A. (red.) (2019). Komitety Rewitalizacji w praktyce. Raport z analizy funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji w miastach biorących udział w konkursie dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz realizujących projekty pilotażowe w rewitalizacji. Warszawa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21005/pif.2019.38.C-04

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. 2015, poz. 1777.
Google Scholar

Wytyczne z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020. MR/H 2014-2020/20(2)08/2016.
Google Scholar

Zaniewska, H., Thiel, M., Urbańska, W., Dominiak, W., Korniłowicz, J. (2005). Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast. Społeczna, integracyjna i urbanistyczna polityka mieszkalnictwa. Stan i kierunki działań. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Jadach-Sepioło, A. (2021). Trzydzieści lat ewolucji polskiego podejścia do rewitalizacji miast. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 7–16. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.01

Numer

Dział

Articles