Rozwój pasażerskiego transportu lotniczego w Polsce w latach 1989–2019 – jego skutki dla portów lotniczych i implikacje dla miast

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.04

Słowa kluczowe:

transport lotniczy, porty lotnicze, miasta, infrastruktura, turystyka

Abstrakt

Artykuł przedstawia zarys najważniejszych zmian, które zaszły w polskich dużych miastach wskutek rozwoju transportu lotniczego po przemianach ustrojowych. Zmiany te miały charakter zarówno przestrzenny – dotyczyły m.in. rozbudowy infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej oraz układu transportowego, jak i funkcjonalny. Wzrost dostępności transportowej był istotnym czynnikiem wyboru lokalizacji firm i dużych wydarzeń, a także wpłynął na rozwój turystyki, powodując dalsze konsekwencje w postaci rozwoju infrastruktury hotelowej i nowych form zakwaterowania.

Bibliografia

ACI (Airport Council International) Europe (2004). The social and economic impact of airports in Europe. York: ACI Europe.
Google Scholar

Augustyniak, W. (2017). Analiza progów rentowności polskich regionalnych portów lotniczych. Przegląd Komunikacyjny, 12, 16–19. https://doi.org/10.35117/A_ENG_17_12_03
Google Scholar

Awedyk, M., Markiewicz, M., Weltrowska, J. (2013). Indywidualny City Break jako reprezentacyjny trend turystyki europejskiej w XXI w. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 11–18.
Google Scholar

Bednarczyk, M., Grabińska, E. (2015). Airport competitiveness. Models and assessment methods. Kraków: Jagiellonian University Press. https://doi.org/10.4467/K9380.81/16.16.6979
Google Scholar

Bondaryk, P., Gruszczyński, J., Kłosowski, M., Kopański, T.J., Matusiak, W., Puchała, P., Rusiecki, M., Witkowski, R. (2018). Historia lotnictwa w Polsce. Bełchatów: Wydawnictwo Fenix.
Google Scholar

Borodako, K., Seweryn, R., Berbeka, J., Niemczyk, A., Davidson, R., Jakóbik, K. (2019). Assessment of meetings industry’s economic impact on the city of Krakow. Argumenta Oeconomica, 43 (2), 191–211. https://doi.org/10.15611/aoe.2019.2.08
Google Scholar

Button, K.J., Taylor, S. (2000). International air transportation and economic development. Journal of Air Transport Management, 6 (4), 209–222. https://doi.org/10.1016/S0969-6997(00)00015-6
Google Scholar

Celuch, K. (2018). Impact of the events sector on the economy – case study of Poland. Economic Problems of Tourism, 44 (4), 69–81. https://doi.org/10.18276/ept.2018.4.44-07
Google Scholar

Cieślikowski, K. (2020). Raport. Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2019 r. Badanie rynkowe uczestników spotkań konferencyjnych. Katowice: Convention Bureau.
Google Scholar

Fedyk, W., Sołtysik, M., Olearnik, J., Barwicka, K., Mucha, A. (2020). How overtourism threatens large urban areas: A case study of Wroclaw, Poland. Sustainability, 12, 1783. https://doi.org/10.3390/su12051783
Google Scholar

Gierczak-Korzeniowska, B. (2016). Airport City Rzeszów-Jasionka – nowa przestrzeń miejska o globalnym charakterze. W: M. Osińska, I. Urbanyi-Popiołek (red.), Problemy logistyki i zrównoważonego rozwoju (s. 193–206). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
Google Scholar

Gierczak-Korzeniowska, B. (2020). Podmiejska Kolej Aglomeracyjna w województwie podkarpackim jako czynnik stymulujący rozwój regionu. Przegląd Komunikacyjny, 2, 97–106.
Google Scholar

Google Earth (2020). Pobrane z: https://www.google.pl/intl/pl/earth/ (15.05.2019).
Google Scholar

Graham, A. (2008). Managing airports. An international perspective. Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.4324/9780080942667
Google Scholar

Halpern, N., Brathen, S. (2011). Impact of airport on regional accessibility and social development. Journal of Transport Geography, 19, 1145–1154. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.11.006
Google Scholar

Hawlena, J. (2012a). Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Google Scholar

Hawlena, J. (2012b). Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium.
Google Scholar

Hawlena, J. (2016). Znaczenie lotniska Lublin-Świdnik w procesie rozwoju regionu. Autobusy, 12, 1574–1578.
Google Scholar

Huderek-Glapska, S. (2010). Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego. LogForum – czasopismo internetowe, 6 (5), 47–54.
Google Scholar

Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na gospodarkę regionu. W: M. Rekowski, Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe (s. 193–236). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Google Scholar

Huderek-Glapska, S. (red.) (2019). Zarządzanie rozwojem portów lotniczych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Jankiewicz, J., Huderek-Glapska, S. (2016). The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalisation – Different paths of growth. Journal of Transport Geography, 50, 45–56. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.06.002
Google Scholar

Kołoś, A., Taczanowski, J., Trzepacz, P. (2012). Connecting airports with cities. Perspective for air-links development in Central Europe. Prace Geograficzne, 130, 107–129. https://doi.org/10.4467/20833113PG.12.023.0664
Google Scholar

Kowalczyk-Anioł, J. (2019a). Tourismification of the housing resources of historical inner cities. Case of Krakow. Studia Miejskie, 35, 9–25. https://doi.org/10.25167/sm.1014
Google Scholar

Kowalczyk-Anioł, J. (2019b). Hipertrofia turystyki miejskiej – geneza i istota zjawiska. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 4 (32), 7–18. https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.01
Google Scholar

Koziarski, S. (2007). Transport w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 12, 61–109.
Google Scholar

Kubicki, P. (2017). Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta. Miasto. Pamięć i Przyszłość, 2, 63–73. https://doi.org/10.26774/mpp.35
Google Scholar

Lijewski, T. (1986). Geografia transportu Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Liwiński, J. (2006). Polskie porty lotnicze w statystyce. Przegląd Komunikacyjny, 6, 8–13.
Google Scholar

Marciszewska, E., Kaliński, D. (2009). Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego. W: A. Barski, W. Fabirkiewicz, Cz. Jarosz (red.), Rozwój lotnictwa w regionach (s. 11–18). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Nowak, H., Huderek-Glapska, S. (2019). Rozwój portu lotniczego. W: S. Huderek-Glapska (red.), Zarządzanie rozwojem portów lotniczych (s. 65–123). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Olipra, Ł. (2015). Dostępność usług transportu lotniczego jako czynnik lokalizacji inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 368–382. https://doi.org/10.15611/pn.2015.380.34
Google Scholar

Olipra, Ł. (2016). Wpływ Portu Lotniczego Wrocław na gospodarkę miasta i regionu – szacowanie i analiza wydatków pasażerów. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (7), 171–193. https://doi.org/10.18559/SOEP.2016.7.9
Google Scholar

Pancer-Cybulska, E., Olipra, Ł. (2016). Porty lotnicze jako strategiczny czynnik rozwoju regionów w świetle regionalnych dokumentów programowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (7), 127–150. https://doi.org/10.18559/SOEP.2016.7.7
Google Scholar

Pancer-Cybulska, E., Olipra, Ł, Cybulski, L., Surówka, A. (2014). Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Google Scholar

Pijet-Migoń, E. (2012). Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Pijet-Migoń, E. (2014). Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską – implikacje dla turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 27, 83–98.
Google Scholar

Pijet-Migoń, E. (2016). Etapy rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (7), 30–58. https://doi.org/10.18559/SOEP.2016.7.2
Google Scholar

Pijet-Migoń, E. (2019). Regionalne porty lotnicze w Europie Środkowo-Wschodniej po liberalizacji rynku transportu lotniczego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22 (2), 63–73. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.011.11151
Google Scholar

Pomykała, A., Raczyński, J., Graff, M., Bużałek, T. (2019). Porty lotnicze w Polsce i ich obsługa transportowa. Technika Transportu Szynowego, 26 (4), 16–28.
Google Scholar

Rekowski, M. (red.) (2011). Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Google Scholar

Rosik, P., Komornicki, T., Goliszek, S., Stępniak, M., Pomianowski, W. (2017). Trends in potential accessibility to airport in Poland (AAI Indicator). Europa XXI, 33, 67–78. https://doi.org/10.7163/Eu21.2017.33.5
Google Scholar

Rucińska, D., Ruciński, A. (red.) (2000). Marketing usług lotniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Rucińska, D., Ruciński, A. (2017). Współzależności rozwoju portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem stref okołolotniskowych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (2), 57–68. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.011.7393
Google Scholar

Rucińska, D., Ruciński, A., Tłoczyński, D. (2012). Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Rydzkowski, W. (2014). Dylematy budowy portu lotniczego Gdynia-Kosakowo – próba oceny decyzji inwestycyjnej. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 50, 5–18.
Google Scholar

Sipiński, D., Cybulak, P., Plachta, K. (2016), Lotniska w Polsce Łódź Wydawnictwo Księży Młyn.
Google Scholar

Sonnenburg, F., Braun, B. (2017). Impact of airports on spatial patterns of metropolitan employment: The case study of Australia. Erdkunde, 71 (4), 287–300. https://doi.org/10.3112/erdkunde.2017.04.02
Google Scholar

Stangel, M. (2013). Rozwój strefy okołolotniskowej a port lotniczy – efekt synergii. Przegląd Komunikacyjny, 7, 18–25.
Google Scholar

Stangel, M. (2014). Airport City – strefa okołolotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Gliwice: Helion.
Google Scholar

Szromek, A.R., Kruczek, Z., Walas, B. (2020). The attitude of tourist destination residents towards the effects of overtourism – Kraków case study. Sustainability, 12, 228. https://doi.org/10.3390/su12010228
Google Scholar

Tłoczyński, D. (2016). Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Trzepacz, P. (red.) (2014). Polish airports in transition 2004–2013. Kraków: Institute of Urban Development.
Google Scholar

Wach-Kloskowska, M. (2020). Development of airport-related zones (the construction of the airport city) as an element of the interdependent development of airports, agglomerations and regions – Gdańsk airport case study. Journal of Regional and City Planning, 31 (2), 199–216. https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.6
Google Scholar

Walas, B. (2019). Turystyczny najem krótkoterminowy w ocenie interesariuszy lokalnych. Biuletyn KPZK, 275, 49–62.
Google Scholar

Wróbel, P. (2012). Miasto sieciowe. Airport city i aerotropolis. Architektura, 109 (1), 421–432.
Google Scholar

Zmyślony, P., Pilarczyk, M. (2020). Identification of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts. Studia Periegetica, 30 (2), 9–24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3169
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Pijet-Migoń, E. (2020). Rozwój pasażerskiego transportu lotniczego w Polsce w latach 1989–2019 – jego skutki dla portów lotniczych i implikacje dla miast . Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 43-53. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.04

Numer

Dział

Articles