Branżowe prognozy popytu na pracę do 2050 r. w obliczu zmian demograficznych

Autor

  • Ewa Kusideł Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.31.03

Słowa kluczowe:

prognozy popytu na pracę, prognozy podaży pracy, sekcje PKD

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest określenie popytu na pracę w poszczególnych sekcjach PKD 2007 do roku 2050. Celem dodatkowym jest sprawdzenie, czy suma prognoz dotycząca poszczególnych sekcji tworzących popyt na pracę w polskiej gospodarce jest zbieżna z prognozowaną podażą pracy. Prognozy popytu na pracę obejmują dwa etapy odpowiadające dwóm perspektywom czasowym: 2019–2030 oraz 2031–2050. Z prognoz na rok 2030 wynika, że nastąpi niewielki spadek liczby pracujących – do 16 286 tys. osób (w porównaniu z 16 484 w 2018 r.). Przewidywana liczba pracujących w roku 2050 to 16 100 tys. osób. Te stosunkowo wysokie wartości wynikają m.in. z optymistycznych przewidywań Ministerstwa Finansów (z 2019 r.) co do przyszłego tempa wzrostu PKB oraz ostrożnościowego założenia o stosunkowo niskich tempach wzrostu TFP w latach 2031–2050.

Prognozy popytu na pracę zestawiono z prognozami jej podaży, uwzględniając trzy scenariusze dotyczące aktywności zawodowej Polaków w roku 2050: (1) na poziomie wartości polskich z 2019 r.; (2) na poziomie średnich wartości w UE 27 z 2019 r.; (3) na poziomie wartości maksymalnych w poszczególnych grupach wiekowych w krajach UE 27 w 2019 r.

Tylko trzecia symulacja gwarantuje, że prognozowany na 2050 r. popyt na pracę, wynoszący 16 100 tys. osób, zostanie zaspokojony przez odpowiednią liczbę osób zdolnych tę pracę zaoferować. Symulacja ta zakłada wzrost aktywności zawodowej Polaków w poszczególnych grupach wiekowych do poziomów maksymalnych notowanych w 2019 r. w krajach UE 27, co oznacza znaczne zmobilizowanie roczników, które – zgodnie z dzisiejszą polską definicją – nie należą do grupy osób w wieku produkcyjnym.

Bibliografia

Antczak E. i in. (2019), Przekrojowe prognozy popytu na pracę do 2025 r. (z perspektywą 2050 r.), „Rynek Pracy”, 4(171).
Google Scholar

Antczak E., Kusideł E. (2020), Struktura branżowa pracujących w Polsce w latach 1995–2019 – szacunki oparte o schemat przejścia pomiędzy PKD-2004 i PKD-2007, „Gospodarka Narodowa”, w druku.
Google Scholar

Antosiewicz M. i in. (2019), Metodologia systemu prognozowania polskiego rynku pracy, „Rynek pracy”, 4(171).
Google Scholar

Cedefop (2020), 2020 skills forecast. Poland, European Centre for the Development of Vocational Training.
Google Scholar

Dane BDL, Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne). Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat/4/380/3435 (data dostępu: 15.02.2020).
Google Scholar

Eurostat Database 1, Employment by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2), https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?-dataset=lfsq_egan2&lang=en (data dostępu: 2.03.2020).
Google Scholar

Eurostat Database 2, Population on 1st January by age, sex and type of projection, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en (data dostępu: 1.08.2020).
Google Scholar

Eurostat Database 3, Activity rates by sex, age and citizenship, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_argan&lang=en (data dostępu: 15.11.2020).
Google Scholar

Eurostat Indicators, Eurostat indicators on high-tech industry and knowledge – intensive services, Annex 3 – High-tech aggregation by NACE Rev. 2, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf (data dostępu: 8.06.2018).
Google Scholar

Gajdos A. (2016), Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Gajdos A., Kusideł E. (2015), Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Google Scholar

Gajdos A., Kusideł E., Grochowska A. (2016), Prognozy liczby pracujących w podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorowym i zawodowym. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Google Scholar

Kusideł E. (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kusideł E., Modranka E. (2014), Prognozy liczby pracujących w przekroju sektorów i grup zawodów, „Polityka Społeczna”, 1.
Google Scholar

Kwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki: prezentacja i próba oceny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kwiatkowski E. (1982), Z problematyki genezy teorii trzech sektorów gospodarki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 19.
Google Scholar

Kwiatkowski E., Krzetowska A. (2015), The three-sector employment structure and economic development: the comparative analysis of Poland and Ukraine in the years 1990–2013, „Economy and Forecasting”, 3.
Google Scholar

Kwiatkowski E., Kucharski L. (2018), Podaż pracy w Polsce – dotychczasowe tendencje i projekcje na przyszłość, „Studia demograficzne”, 1(173).
Google Scholar

Praca a obowiązki rodzinne w 2018 r. (2019). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Stewart J. (1991), Ekonometrics, Philip Allan, Hertfordshire.
Google Scholar

Szukalski S. (2001), Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Wąsowicz J. (2014), Dynamika i struktura przeobrażeń zatrudnienia w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne”, 167.
Google Scholar

Welfe W. (2005), Ekonometryczne modele zatrudnienia [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Google Scholar

Welfe W. (2006), Wyzwania dla makromodelowania wynikające z przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, [w:] E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
Google Scholar

Welfe W., Florczak W. (2004), Makroekonometryczny model W8-P gospodarki polskiej – podstawowe równania strukturalne modelu, materiały przygotowane w ramach projektu KBN: PCZ 006-23 pt. „System prognozowania popytu na pracę”, Łódź.
Google Scholar

Węgrzyn G. (2015), Zmiany strukturalne na rynku pracy – modernizacja czy stagnacja?, [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 380.
Google Scholar

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r. (2019). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
Google Scholar

Zajdel M. (2008), Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce jako miernik rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Zeszyty Naukowe SCENO”, 2(8).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Kusideł, E. (2020). Branżowe prognozy popytu na pracę do 2050 r. w obliczu zmian demograficznych. Ekonomia Międzynarodowa, (31), 205-221. https://doi.org/10.18778/2082-4440.31.03

Numer

Dział

Articles