Predykcja upadłości przedsiębiorstw – przykład Monnari Trade S.A.

Autor

  • Patrycja Melon Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Kierunek studiów: Finanse i Biznes Międzynarodowy

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.33.02

Słowa kluczowe:

predykcja bankructwa, przedsiębiorstwo, modele dyskryminacyjne

Abstrakt

W artykule przedstawiono zjawisko upadłości oraz bankructwa przedsiębiorstw. Za bankruta jest uznawane przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczającej wartości środków finansowych umożliwiających spłatę powstałych zobowiązań. W literaturze przedmiotu upatruje się wielu przyczyn tego zjawiska. Jedną z nich jest pogorszenie sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, co skutkuje brakiem wypłacalności. Pojawiające się symptomy świadczące o pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa należy analizować. Wczesne dostrzeżenie niepokojących sygnałów oraz wprowadzenie działań naprawczych może zapobiec upadłości przedsiębiorstwa. W oparciu o wieloletnie badania stworzono specjalne narzędzia określające upadłość danego podmiotu – modele predykcji upadłości. Celem artykułu jest weryfikacja skuteczności wybranych polskich modeli predykcji upadłości przedsiębiorstwa w procesie prognozowania upadłości spółki Monnari Trade S.A. Analizy tej dokonano na podstawie danych pozyskanych z bazy danych EMIS – Standard MSSF dla przedsiębiorstw niefinansowych. Wartości funkcji zostały obliczone za pomocą programu MS Excel. Hipoteza badawcza brzmi: modele prognozowania upadłości przedsiębiorstwa Hadasik, Hołdy, Prusaka, Hamrola, Czajki i Piechockiego służą odpowiednio wczesnemu zaalarmowaniu o zagrożeniu upadłością badanego podmiotu gospodarczego. Na podstawie uzyskanych wartości modeli wskazano, czy (i na ile) są one skuteczne.

Bibliografia

Abdali M., Abbas A. (2015), Companies Bankruptcy Prediction by Using Altman Models amd Comparing Them, „Research Journal of Finance and Accounting”, t. 6, nr 14.
Google Scholar

Altman E. (1993), Corporate financial distress and bankruptcy: a complete guide to predicting, avoiding distress and profiting from bankruptcy, New York.
Google Scholar

Altman I.E. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, „Journal of Finance”, t. 23, nr 4 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x
Google Scholar

Antonowicz P. (2015), Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Arroyave J. (2018), A comparative analysis of the effectiveness of corporate bankruptcy prediction models based on financial ratios: Evidence from Columbia, „Journal of International Studies”, t. 11, nr 1 https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-1/21
Google Scholar

Balina R., Bąk M.J. (2016), Analiza dyskryminacyjna jako metoda predykcji bankructwa przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów branżowych, Waleńczów.
Google Scholar

Bauer K. (2010), Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości, „Prace Komisji Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych”, nr 15, Warszawa–Kraków https://doi.org/10.24917/20801653.15.18
Google Scholar

Beaver W. (1966), Financial ratios as predictors of failure, „Journal of Accounting Research (Supplement)”, t. 4, nr 3 https://doi.org/10.2307/2490171
Google Scholar

Beaver W. (1968), Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, „Accounting Review”, nr 1.
Google Scholar

Bednarski L. (1999), Symptomy i ocena zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Pieniądze i Więź, Sopot.
Google Scholar

Buczyńska T. (2007), Mikroekonomia, Warszawa–Łódź.
Google Scholar

Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, „Zeszyty Naukowe”, seria II.
Google Scholar

Hadasik D., Kowalski T. (1997), Transformacja makroekonomiczna a upadłość przedsiębiorstw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
Google Scholar

Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Upadłość przedsiębiorstwa – modele analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 6 https://doi.org/10.33141/po.2004.06.09
Google Scholar

Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość 2001”, nr 5.
Google Scholar

Kitowski J. (2018), Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw – bariery wiarygodnego stosowania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia”, t. LII, nr 3.
Google Scholar

Kopczyński P. (2016), Metody prognozowania upadłości wykorzystywane w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 89(145), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Google Scholar

Korol T., Prusak B. (2014), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Warszawa.
Google Scholar

Mączyńska E., Zawadzki M. (2000), Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw w restrukturyzacji – analiza dyskryminacyjna, Warszawa.
Google Scholar

Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2.
Google Scholar

Ohlson J. (1980), Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy, „Journal of Accounting Research”, t. 18, nr 1 https://doi.org/10.2307/2490395
Google Scholar

PARP (2017), Sektor MSP w Polsce i UE, Warszawa.
Google Scholar

PARP (2020), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Pierzchalska W.B. (2014), Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Finanse i Prawo Finansowe”, nr 1 https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.1.04
Google Scholar

Pociecha J. (2007), Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 205.
Google Scholar

Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S. (2014), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków.
Google Scholar

Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 r., Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 535.
Google Scholar

Prusak B. (2002), Upadłość – mit klęski czy szansa na odrodzenie, „Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem”, red. H. Różańska, t. 1, Warszawa.
Google Scholar

Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, Warszawa.
Google Scholar

Raport Finansowy „Monnari Trade SA” (2010).
Google Scholar

Standard MSSF dla Niefinansowych Przedsiębiorstw (EMIS) (data dostępu: 12.02.2021).
Google Scholar

Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa.
Google Scholar

Tłuczak A. (2013), Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 2(34).
Google Scholar

Zakrzewski R., Chaber P. (2017), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, PARP, Warszawa.
Google Scholar

Zelek A., Gwarek A. (2000), Symptomy kryzysu organizacji, „Firma i Rynek”, nr 2.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-01-14

Jak cytować

Melon, P. (2022). Predykcja upadłości przedsiębiorstw – przykład Monnari Trade S.A. Ekonomia Międzynarodowa, (33), 45-54. https://doi.org/10.18778/2082-4440.33.02

Numer

Dział

Articles