Wpływ pandemii COVID-19 na rynek dłużnych papierów wartościowych – analiza na przykładzie wybranych krajów

Autor

  • Małgorzata Mikita Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Rynków Kapitałowych

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.33.01

Słowa kluczowe:

papiery dłużne, Covid-19, pandemia, Polska, Hiszpania, Francja, Włochy, Czechy, Słowacja, Węgry

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na rynki dłużnych papierów wartościowych w siedmiu wybranych krajach europejskich, tj.: Hiszpanii, Francji, Włoszech, Słowacji, Czechach, na Węgrzech i w Polsce. Analiza opiera się na obserwacji danych statystycznych dotyczących dłużnych papierów wartościowych prezentowanych przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Analizowany jest wskaźnik zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w wybranych krajach. Okres objęty analizą to rok 2020, czyli okres pandemii COVID-19. W celach porównawczych przytaczane są także dane dotyczące zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z okresów przed pandemią. Analizie została poddana wielkość zadłużenia z tytułu papierów dłużnych w wybranych krajach w podziale na papiery dłużne emitowane przez korporacje finansowe, korporacje niefinansowe oraz instytucje rządowe i samorządowe. Tendencje w zakresie zmian zadłużenia zostały pokazane także w oparciu o wielkość ogólnego zadłużenia z tytułu papierów dłużnych w omawianych krajach. Aby dokładniej zobrazować zmiany na rynku papierów dłużnych w okresie pandemii COVID-19, wykorzystano dane kwartalne. Analiza tematu pozwala stwierdzić, iż pandemia COVID-19 miała pozytywny wpływ na rozwój rynku papierów dłużnych w omawianych krajach. We wszystkich krajach można było zaobserwować trend wzrostowy w zakresie wysokości całkowitego zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych. Wzrost zadłużenia dotyczył zarówno korporacji finansowych i niefinansowych, jak też instytucji rządowych i samorządowych. Obserwowane trendy nie zależały od poziomu rozwoju gospodarczego kraju czy też stopnia rozwoju rynku papierów dłużnych.

Bibliografia

Aldasoro I., Hardy B., Tarashev N. (2021), Corporate debt: post-GFC through the pandemic, „BIS Quarterly Review”, June.
Google Scholar

Ali M., Alam N., Rizvi S.A.R. (2020), Coronavirus (COVID-19) – An epidemic or pandemic for financial markets, Journal of Behavioral and Experimental Finance, Sep. 27 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341
Google Scholar

Aramonte S., Avalos F. (2020), Corporate credit markets after the initial pandemic shock, „BIS Bulletin”, nr 26.
Google Scholar

Aramonte S., Avalos F. (2020), The recent distress in corporat bond markets: cues from ETFs, „BIS Buletin”, nr 6 https://www.bis.org/publ/bisbull06.pdf
Google Scholar

Arslan Y., Drehmann M., Hofmann B. (2020), Central bank bond purchases in emerging market economies, „BIS Bulletin”, nr 20.
Google Scholar

Banerjee R., Iles A., Kharroubi E., Serena J.M. (2020), Covid-19 and corporate sector liquidity, „BIS Bulletin”, nr 10.
Google Scholar

Bank for International Settlements (2021), Debt securities statistics http://www.bis.org/statistics
Google Scholar

BIS, ECB, IMF, Handbook on Securities Statistics (2015), Washington D.C. https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
Google Scholar

Bogdanova B., Chan T., Micic K., G. von Peter (2021), Enhancing the BIS government bond statistics, „BIS Quarterly Review”, June https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2106c.pdf
Google Scholar

Brodeur A., Gray D., Islam A., Bhuiyan S. (2020), A literature review of the economics of Covid-19, IZA DP, nr 13411, Discussion Paper Series, June https://ftp.iza.org/dp13411.pdf https://doi.org/10.2139/ssrn.3636640
Google Scholar

Choudhry M. (2004), Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Science & Technology, Oxford https://doi.org/10.1016/B978-075066261-1.50054-2
Google Scholar

ECB (2021), Pandemic emergency purchase programme (PEPP) https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
Google Scholar

European Banking Federation (2019), Answers to the FSB consultation on the evaluation of the effects of financial regulatory reforms on the provision of financing to SMEs, Brussels https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2019/03/EBF_036241-EBF-Answers-to-the-FSB-consultation-on-the-evaluation-of-the-effects-of-financial-regulatory-reforms-on-the-provision-of-financing-to-SMEs.pdf (data dostępu: 24.08.2021).
Google Scholar

European Commission (2015), Green Paper. Building a Capital Markets Union, Brussels http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/green-paper_en.pdf (data dostępu: 21.08.2021).
Google Scholar

European Commission (2021), Capital markets union 2020 action plan https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-action-plan_en (data dostępu: 15.08.2021).
Google Scholar

Heggen K., Sandset T.J., Engebretsen E. (2020), COVID-19 and sustainable development goals, Bull World Health Organisation, 98(10) https://doi.org/10.2471/BLT.20.263533
Google Scholar

Hofmann B., Shin H.S., Shim I. (2020), Bond risk premia and the exchange rate, „Journal of Money, Credit and Banking”, t. 52 https://doi.org/10.1111/jmcb.12760
Google Scholar

Hördahl P., Shim I. (2020), EME bond portfolio flows and long-term interest rates during the Covid-19 pandemic, „BIS Bulletin”, nr 18.
Google Scholar

Ibn-Mohammed T., Mustapha K.B., Godsell J.M., Adamu Z., Babatunde K.A., Akintade D.D., Koh S.C.L. (2021), A critical review of the impacts of COVID-19 on the global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategie, Resources, Conservation and Recycling, January https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105169
Google Scholar

Kargar M., Lester B., Lindsay D., Liu S, Weill P-O., Zúñiga D. (2020), Corporate bond liquidity during the Covid-19 crisis, NBER Working Paper, nr 27355 https://doi.org/10.3386/w27355
Google Scholar

Khan M.A, Abdelmohsen K.Z., Nassani A., Askar S.E., Abro M., Mo. Q., Kabbani A. (2021), Financial development during COVID-19 pandemic: the role of coronavirus testing and functional labs, Muhammad Khalid Anser, Financial Innovation, nr 7(1): 9 https://doi.org/10.1186/s40854-021-00226-4
Google Scholar

Kołuda P. (2015), Czy warto emitować dług – analiza polskiego rynku obligacji korporacyjnych w kontekście regulacji oraz globalnych trendów http://www.cbia.pracodawcyrp.pl/files/Analiza_Piotr_Kouda.pdf
Google Scholar

Komisja Europejska (2015), Zielona Księga, Tworzenie unii rynków kapitałowych, Bruksela https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=-CELEX:52015DC0063&rid=2
Google Scholar

Mccauley R.N. (2020), The Fed in the Corporate Bond Market in 2021, GEGI Working Paper 041 https://doi.org/10.2139/ssrn.3676193
Google Scholar

Mysak J. (2012), Encyclopedia of Municipal Bonds: A Reference Guide to Market Events, Structures, Dynamics, and Investment Knowledge, John Wiley & Sons https://doi.org/10.1002/9781118531624
Google Scholar

Phan D.H.B., Narayan P.K. (2020), Country responses and the reaction of the stock market to COVID-19 – a preliminary exposition, Emerg Mark Finance Trade, nr 56(10) https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1784719
Google Scholar

Rebranding Capital Markets Union. A market finance action plan (2019), Report of a CEPS-ECMI Task Force https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/07/Rebranding-Capital-Markets-Union.pdf
Google Scholar

Rungcharoenkitkul P. (2021), Macroeconomic effects of Covid-19: a mid-term review Monetary and Economic Department, „BIS Working Papers”, nr 959 https://doi.org/10.1111/1468-0106.12372
Google Scholar

Schrimpf A., Shin H., Sushko V. (2020), Leverage and margin spirals in fixed income markets during the Covid-19 crisis, „BIS Bulletin”, nr 2 https://doi.org/10.2139/ssrn.3761873
Google Scholar

Somerset B. (2013), Treasury Finance and Development Banking: A Guide to Credit, Debt, and Risk, John Wiley & Sons, New Jersey.
Google Scholar

Szymańska J., Szczepanik M., Płóciennik S. (2020), Działania UE wobec pandemii i jej konsekwencje dla integracji, [w:] P. Sanal (red.), Konsekwencje pandemii COVID-19 dla stosunków międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
Google Scholar

Topcu M., Gulal O.S. (2020), The impact of COVID-19 on emerging stock markets, „Finance Research Letters”, nr 36: 101691 https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101691
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-01-14

Jak cytować

Mikita, M. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na rynek dłużnych papierów wartościowych – analiza na przykładzie wybranych krajów. Ekonomia Międzynarodowa, (33), 5-44. https://doi.org/10.18778/2082-4440.33.01

Numer

Dział

Articles