Uczestnictwo i poczucie uczestnictwa. Analiza pojęć

Autor

  • Mirosław Karwat Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.04

Słowa kluczowe:

participation, sense of participation sense, contributing, stake holding

Abstrakt

The political science convention of using “participation” to describe only active involvement in deciding public matters and exerting influence by citizens, employees or residents is too narrow. An adequate understanding of “participation” should be based on objective belonging to the social community. Passivity can also be a peculiar form of participation. The sense of participation has many faces. This can be – paradoxically – the feeling of exclusion, of non-participation or alienation, or, on the contrary, the identification, satisfaction, motivation for activity, shared responsibility. Finally, an individual’s sense of participation may combine both of these components.

Bibliografia

Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964.
Google Scholar

Becker H.S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa 2009.
Google Scholar

Bieńkowska E., Termin nie jest dobry!, „Nowa Res Publica” 1997, nr 3(102).
Google Scholar

Cackowski Z., Życie ludzkie. Źródło i miara wartości, Lublin 2001.
Google Scholar

Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999.
Google Scholar

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.
Google Scholar

Evatt C., Feld B., Dawcy i biorcy, Gdańsk 2001.
Google Scholar

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, Warszawa 1998.
Google Scholar

Fromm E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, Poznań 1996.
Google Scholar

Goffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji i doświadczenia, Kraków 2010.
Google Scholar

Goldhagen D.J., Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, Warszawa 1999.
Google Scholar

Górski R., Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.
Google Scholar

Grant A., Dawaj i bierz, Warszawa 2014.
Google Scholar

Gulczyński M., Alternatywne orientacje w politologii, „Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Ze­szyty Naukowe” 2009, nr 1(54).
Google Scholar

Hirschman A., Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Kraków 1995.
Google Scholar

Holmes St., Sunstein C.R., Koszt praw. Dlaczego wolność zależy od podatków, Warsza­wa 2003.
Google Scholar

Karwat M., Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa. Eseje przewrotne, Warszawa 2004.
Google Scholar

Karwat M., Outsiderskie odmiany apolityczności, „Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe” 2009, nr 1(54).
Google Scholar

Karwat M., Polityka i apolityczność, [w:] Interpretacje polityki, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1991.
Google Scholar

Karwat M., Uwikłanie jako korelat i koszt uczestnictwa, [w:] Metafory polityki, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013.
Google Scholar

Korzeniowski K., Poczucie podmiotowości – alienacji politycznej. Uwarunkowania psy­cho-społeczne, Poznań 1991.
Google Scholar

Krytyka Polityczna, Partycypacja. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2012.
Google Scholar

Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.
Google Scholar

Magryś R., Kim są katolicy selektywni?, „Nowa Res Publica” 1997, nr 3(102).
Google Scholar

Meyer G., Ryszka F., Political Participation and Democracy in Poland and West Germa­ny, Warszawa 1991.
Google Scholar

Mider D., Partycypacja polityczna w internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
Google Scholar

Mills C. W., Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Warszawa 1965.
Google Scholar

Misztal B., Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania. Analiza w świetle teorii i badań socjologicznych, Wrocław 1977.
Google Scholar

Modrzejewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Po­znań 2007.
Google Scholar

Newcomb Th.M., Turner R.H., Converse Ph.E., Psychologia społeczna. Studium interak­cji ludzkich, Warszawa 1970.
Google Scholar

Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa 1985.
Google Scholar

Ossowski St., Dzieła, t. 3, Warszawa 1967.
Google Scholar

Ostasz L., Etyka elementarno-uniwersalistyczna w zarysie, Kraków 1991.
Google Scholar

Paleczny T., Bunt „nadnormalnych”, Kraków 1998.
Google Scholar

Paleczny T., Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997.
Google Scholar

Pawłowski T., Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław 1977.
Google Scholar

Piwowarski Wł., Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993.
Google Scholar

Podrez E., Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, Warszawa 1999.
Google Scholar

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Google Scholar

Rutkowiak J., Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej współpracy edukacyj­nej, Kraków 1997.
Google Scholar

Rybicki P., Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979.
Google Scholar

Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.
Google Scholar

Sennett R., Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, Warszawa 2013.
Google Scholar

Sunstein C., Sprzeciw w życiu społeczeństw, Warszawa 2006.
Google Scholar

Szczegóła L., Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypa­cji, Warszawa 2013.
Google Scholar

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.
Google Scholar

Wilkin J., Efektywność a sprawiedliwość, Warszawa 1997.
Google Scholar

Wilson E. O., Socjobiologia, Poznań 2000.
Google Scholar

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.
Google Scholar

Young H. P., Sprawiedliwy podział, Warszawa 2003.
Google Scholar

Zdybicka Z.J., Analiza pojęcia partycypacji występującego w filozofii klasycznej, „Rocz­niki Filozoficzne. Filozofia Teoretyczna” 1970, t. XVIII, z. 1.
Google Scholar

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1976.
Google Scholar

Ziembiński Z., Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław 1972.
Google Scholar

Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
Google Scholar

Znamierowski Cz., Wina i odpowiedzialność, Warszawa 1957.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Karwat, M. (2017). Uczestnictwo i poczucie uczestnictwa. Analiza pojęć. Eastern Review, 6, 53–80. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.04