O pewnym ślubnym zwyczaju w relacji Marka Terencjusza Warrona

Autor

  • Barbara Hartleb-Kropidło Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-0319.23.07

Słowa kluczowe:

Varro, marriage, Roman religion, Lares, Roman coinage

Abstrakt

This article focuses on a certain wedding custom presented by the ancient Roman scholar, Marcus Terentius Varro in his work De vita populi Romani. According to him Roman bride on her way to her new home used to carry three coins, and to dedicate them to her husband, to Household Lares and to Compital Lares.

Biogram autora

Barbara Hartleb-Kropidło - Uniwersytet Wrocławski

dr Barbara Hartleb-Kropidło (Uniwersytet Wrocławski) – a lecturer in In­stitute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies. Her main areas of interest are archaic Roman poetry, especially drama, ancient religions and cults of Italy and Rome. Her current research is concerned with the archaic Roman cult of Lares.

Bibliografia

Albrecht von, M. (1997). A History of Roman Literature. From Livius Andronicus to Boethius, vol. I. Leiden–New York–Köln: E. Brill.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004329904

Awianowicz, B.B. (2010). Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium. Toruń: Wydawnictwo Literat.
Google Scholar

Beard, M. et al (2017). Religie Rzymu. Historia. Tłumaczenie zbiorowe pod red. M.J. Baranowskiego i L. Olszewskiego. Oświęcim: Napoleon V. (Oryginał: Beard M. et al [1998]. Religions of Rome. History. Cambridge: Cambridge University Press).
Google Scholar

Benincasa, Z. (2013). „Deductio in domum mariti a zawarcie iustum matrimonium”. Zeszyty Prawnicze 13 (2). 7–25.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2013.13.2.01

Boyce, G. (1937). Corpus of the Lararia of Pompeii. Memoirs of the American Academy in Rome 14. Rome: University of Michigan Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/4238593

Clarke, J.R. (2003). Art in the Lives of Ordinary Romans. Visual Representation and Non-Elite Viewers in Italy 100 B.C.–A.D. 315. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.
Google Scholar

Cornell, T., Bispham, E. (red.) (2013). The Fragments of the Roman Historians, t. 1. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780199277049.book.1

Depeyrot, G. (2006). La Monnaie romaine. 211 av. J.-C.–476 apr. J.-C. Paris: Éditions Errance.
Google Scholar

Flower, H.J. (2017). The Dancing Lares and the Serpent in the Garden. Religion at the Roman Street Corner. Princeton University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.23943/princeton/9780691175003.001.0001

Follette la, L. (2001). The Costume of the Roman Bride. W: Sebesta, J.L., Bonfante, L (red.). The World of Roman Costume. Madison: University of Wisconsin Press.
Google Scholar

Fröhlich, T. (1991). Lararien- und Fassadenbilder in den Vesuvstädten, Untersuchungen zur „volkstümlichen” pomejanischen Malerei. Mainz: Philipp von Zabern.
Google Scholar

Giacobello, F. (2008). Larari pompeiani. Iconografia e culto dei Lari in ambito domestico. Milano: Università degli studi di Milano.
Google Scholar

Glare, P.G.W. (1968). Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
Google Scholar

Hersch, K.K. (2010). The Roman wedding. Ritual and Meaning in Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511762086

Kaczor, I. (2012). Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kaczor, I. (2015) „Ofiary z ludzi w obrzędowości rzymskiej – Mamuralia, Sacra Argeorum, Saturnalia, Kompitalia”. Collectanea Philologica 18. 53–64.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-0319.18.05

Katon (2009). Marek Porcjusz Katon. O gospodarstwie rolnym, z jęz. łac. przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył: I. Mikołajczyk. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Korpanty, J. (red.) (2001). Słownik łacińsko-polski, t. I–II. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
Google Scholar

Krzyszowska, A. (2003). Les cultes privés a Pompéi. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Kumaniecki, K. (1977). Literatura rzymska. Okres cyceroński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Lind, G. (2008). Common Law Marriage. A Legal Institution for Cohabitations. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195366815.001.0001

Linderski, J. (1984). „Usu, farre, coemptione. Bemerkungen zur Überlieferung eines Rechtsatzes“. Zeitschrift Der Savigny-Stiftung Für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 101 (1). 301–311.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7767/zrgra.1984.101.1.301

Lott, J.B. (2004). The Neighborhoods of Augustan Rome. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Marshall, F.H. (19213). A Companion to Latin Studies. Red. by John Edwyn Sandys. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Modestinus (2014). Digesta Iustiniani, Digesta Justyniańskie, IV, ks. 20–27. Tekst, przekład pod red. T. Palmirskiego, praca zespołowa (K. Hilman, M. Hładyszewska, T. Palmirski, J. Reszczyński, H. Wolanin), przy współpracy P. Niczyporuka (ks. 25, 26). Kraków: Poligrafia Salezjańska.
Google Scholar

Mommsen, T. (red.) (1872). Corpus iuris civilis. Vol. 1. Iustiniani digesta. Berolini: apud Weidmannos.
Google Scholar

Myśliwiec, H. (1990). Varro, Marcus Terentius. W: Świdarkówna, A. (red.). Słownik pisarzy antycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna. 470–472.
Google Scholar

Nonius, M. (1903). De compendiosa doctrina libri XX. W: Lindsay W.M., t. I–III. Lipsiae: B.G. Teubner.
Google Scholar

Plaut (2003). Komedie, tom II: Osły, Misa pełna złota. Przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła E. Skwara. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
Google Scholar

Plezia, M. (red.) (1959–1979). Słownik łacińsko-polski, t. I–V. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Rozwadowski, W. (1987). „Nowe badania nad istotą małżeństwa rzymskiego”. Meander 42 (4–5). 237–247.
Google Scholar

Schultz, C.E. (2006). Women religious activity in the Roman Republic. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Google Scholar

Stankiewicz, L. (1996a). „Małżeństwo w starożytnym Rzymie. Gdzie ty, Gajusz, tam ja, Gaja”, cz. 1, Kurier Plus 96/432, szp. 17, New York.
Google Scholar

Stankiewicz, L. (1996b). „Rozwód w starożytnym Rzymie. Gdzie ty, Gajusz, tam ja, Gaja”, cz. 2, Kurier Plus 97/432, szp. 12, New York.
Google Scholar

Szczygieł, S. (2011). Marek Porcjusz Katon – rzymski tradycjonalista czy polityk realista. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
Google Scholar

Treggiari, S. (1991). Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Varro, M.T. (1939). M. Terenti Varronis De vita populi Romani. Fonti, Esegesi, Edizione Critica dei Frammenti. Red. Benedetto Riposati. Milan: Pubblicazione dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore.
Google Scholar

Varro, M.T. (2004). M. Terenti Varronis Fragmenta omnia quae extant. Pars II. De vita populi Romani libri IV. Red. Marcello Salvadore. Hildesheim–Zurich–New York: Georg Olms.
Google Scholar

Wołodkiewicz, W., Zabłocka, M. (1996). Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Zabłocka, M. (1988). „Confarreatio w ustawodawstwie pierwszych cesarzy rzymskich”. Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 31 (1–2). 237–246.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1988.31.1-2.12

Pobrania

Opublikowane

2020-12-18

Jak cytować

Hartleb-Kropidło, B. (2020). O pewnym ślubnym zwyczaju w relacji Marka Terencjusza Warrona. Collectanea Philologica, (23), 99–110. https://doi.org/10.18778/1733-0319.23.07

Numer

Dział

Articles