Wstępne wyniki ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych na stanowisku nr 36 (AZP 62-45/177) w miejscowości Spycimierz (gmina Uniejów)

Autor

  • Jakub Śliwiński Firma Archeologiczna ALTAMIRA

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.02

Słowa kluczowe:

badania wykopaliskowe, badania archeologiczne, Spycimierz, gmina Uniejów

Abstrakt

W artykule przedstawiono wstępne wyniki wykopaliskowych badań archeologicznych, przeprowadzonych w 2021 r. na obszarze stanowiska nr 36 w Spycimierzu. Rys historyczny miejscowości, historia badań oraz analiza przemian topograficznych interesującej nas części Spycimierza omówione zostały w artykule pt. Zarys historii przemian topograficznych przykościelnej części Spycimierza (gmina Uniejów), opublikowanym w 10 tomie „Biuletynu Uniejowskiego”. Z tego względu skupię się na opisaniu podjętych czynności terenowych oraz przybliżeniu ich rezultatów.

Bibliografia

Archiwalny Plan Spycimierza ‒ Plan wsi Spicymierz w ekonomii Uniejów (1804 r.); AGAD-Zbiór Kartograficzny, 344-4.
Google Scholar

Borowska B., Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych ze stanowiska Spycimierz 36, gm. Uniejów, woj. łódzkie, sezon badawczy 2021, Łódź 2021‒2022, msp w materiałach na potrzeby trwającego końcowego opracowania wyników badań wykopaliskowych stanowiska 36 w Spycimierzu.
Google Scholar

Figlus T., Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 73‒94. https://doi.org/10.18778/2299-8403.04.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.04.05

Gumowski M., Corpus Nummorum Poloniae, z. 1, Monety X i XI w., Kraków 1939.
Google Scholar

Kočka-Krenz H., Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993.
Google Scholar

Mikołajczyk A., Źródła numizmatyczne z województwa sieradzkiego do badań nad okresem rzymskim, średniowiecznym i nowożytnym, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1990, t. 7, M. Lisińska-Kluba (red.), Warszawa‒Łódź 1991.
Google Scholar

Musianowicz K., Kabłączki skroniowe: próby typologii i chronologii, „Światowit. Rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej” 1949, t. 20, s. 115–232.
Google Scholar

Nierychlewska A., Rybacki Z., Opracowanie wraz ze sprawozdaniem z badań archeologicznych w Spycimierzu, gm. Uniejów, pow. poddębicki, woj. łódzkie, przeprowadzonych w 2020 r. w związku z realizacją inwestycji, polegającą na budowie ołtarza św. Julianny z Cornillon, Łódź 2020, mps w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.
Google Scholar

Poliński D. (red.), Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu, Toruń 2020.
Google Scholar

Rewoliński T., Medale religijne odnoszące się do Kościoła katolickiego we wszystkich krajach dawnej Polski w zbiorze Dra med. T. Rewolińskiego opisał i podał do druku właściciel zbioru, cz. 1–2, Kraków 1887.
Google Scholar

Rogosz R., Obróbka i zastosowanie żelaza [w:] E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983.
Google Scholar

Sobkowiak-Tabaka I. (red.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko ze stanowiska nr 1 (AUT 44) w Bodzi, gm. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie, tom II [w:] Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne i nowożytne na stanowisku Bodzia nr 1 (AUT 44), gm. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie, Poznań 2012, mps w Archiwum IAiE PAN w Poznaniu.
Google Scholar

Stronczyński K., Dawne monety dynastii Piastów i Jagiellonów, cz. 1, Piotrków 1883.
Google Scholar

Wrzesiński J., Noże żelazne w grobach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach, „Studia Lednickie” 2000, t. 6, s. 91–124.
Google Scholar

Zoll-Adamikowa H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. 2: Analiza, Wrocław 1971.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Śliwiński, J. (2022). Wstępne wyniki ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych na stanowisku nr 36 (AZP 62-45/177) w miejscowości Spycimierz (gmina Uniejów). Biuletyn Uniejowski, 11, 27–48. https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.02

Numer

Dział

Articles