Obecność „Biuletynu Uniejowskiego” na rynku wydawnictw naukowych w 10. rocznicę powstania pisma

Autor

  • Michał Kowalski Sekretarz „Biuletynu Uniejowskiego”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0001-7082-5161

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.10

Słowa kluczowe:

„Biuletyn Uniejowski”, Google Scholar, cytowania, parametryzacja, h-index, dziedziny naukowe, dyscypliny naukowe, wydawnictwa naukowe

Abstrakt

Rocznicowy – 10. tom „Biuletynu Uniejowskiego” – jest pretekstem do refleksji nad miejscem tego czasopisma na rynku wydawnictw naukowych. Artykuł stanowi swoisty raport z całego okresu działalności czasopisma. Za główny cel pracy obrano wskazanie powiązań pomiędzy badaniami publikowanymi na łamach „Biuletynu Uniejowskiego” a poszczególnymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi. Zrealizowano go poprzez analizę danych pochodzących z bazy Google Scholar. Mimo że niemal połowa artykułów publikowanych w „Biuletynie Uniejowskim” to teksty mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych, to czasopismo nadal utrzymuje charakter interdyscyplinarny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że artykuły z „Biuletynu Uniejowskiego” są cytowane w czasopismach klasyfikowanych do wielu dziedzin nauki: społecznych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych i rolniczych.

Bibliografia

Andrysiak E., „Biuletyn Uniejowski” 2012–2016. Pięć lat w służbie środowisku, „Rocznik Łódzki” 2017, t. 67, s. 265‒284.
Google Scholar

Bakuła K., Kurczyński Z., Assessment and bibliometric review of scientific achievements published in the Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 2019, t. 31, s. 145‒166. https://doi.org/10.2478/apcrs-2019-0010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/apcrs-2019-0010

Bański J., Solon B., Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce, „Przegląd Geograficzny” 2020, t. 92, z. 1, s. 155‒167. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9

Bem H., Olszewski M., Kaczmarek A., Concentration of selected natural radionuclides in the thermal groundwater of Uniejów, Poland, „Nukleonika” 2004, t. 49, nr 1, s. 1‒5.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa, „Problemy Rozwoju Miast” 2014, nr 3, s. 5‒11.
Google Scholar

Chmielecki B., Kucharski L., Dendroflora cmentarzy w gminie Uniejów – stan i problemy ochrony, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 113‒130.
Google Scholar

Chylarecki P., Winiecki A., Wypychowski K., Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Uniejów‒Splawie, „Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 1992, t. 1, s. 7‒55.
Google Scholar

Cieślak M., Ekologiczna optymalizacja przestrzennej struktury lasów na przykładzie gminy Uniejów, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 1993, nr 6, s. 59‒76.
Google Scholar

Ćwikła Ł., W sprawie agresji krzyżackiej na dobra kościelne w Łęczycy, Uniejowie i Sieradzu w 1331 r. w świetle akt procesu polsko-krzyżackiego w 1339 r., „Łódzkie Studia Teologiczne” 2013, t. 22, s. 45–51.
Google Scholar

Dobroszek J., Waniak-Michalak H., Artykuł z okazji jubileuszu „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”/ On the anniversary of ZTR, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 90 (146), s. 11‒40.
Google Scholar

Dzieduszyńska D., Kittel P., Basen uniejowski ‒ historia i stan badań paleogeograficznych basenu uniejowskiego w badaniach Uniwersytetu Łódzkiego, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, 190‒203.
Google Scholar

Figlus T., Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych, „Biuletyn Uniejowski”, 2015, t. 4, s. 73‒94.
Google Scholar

Frydrych M., Wybrzeże klifowe zbiornika Jeziorsko i jego znaczenie w badaniach geomorfologicznych i paleogeograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica” 2013, nr 12, s. 117‒125.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1427-9711.12.07

Głosek M., Badania na grodzisku w Smulsku i osadzie w Boleszynie, pow. Turek, „Sprawozdania Archeologiczne” 1969, t. 21, s. 197‒202.
Google Scholar

Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 144, s. 395‒408.
Google Scholar

Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., The use of territorial marketing in the development of the municipality-case study of the thermal spa resort in Uniejow, „Intercathedra” 2013, nr 29 (4), s. 50‒56.
Google Scholar

Hämmerling M., Walczak N., Zawadzki P., Wpływ zbiornika Jeziorsko na proces erozji podłużnej na dolnym odcinku Warty od zapory czołowej do miejscowości Uniejów, „Gospodarka Wodna” 2016, z. 9, s. 299‒303.
Google Scholar

Hirsch J. E., An index to quantify an individual’s scientific research output, „Proceedings of the National academy of Sciences” 2005, t. 102 (46), s. 16569‒16572. https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102

https://indexcopernicus.com/index.php/pl/parametryzacja-menu/journalsmaster-list [dostęp: 22.05.2021].
Google Scholar

Jabłońska A., Struktura kapituły uniejowskiej w świetle „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, nr 72, s. 95‒106.
Google Scholar

Kaczmarek I., Ziemia Uniejowska w księgozbiorze Biblioteki Geograficznej Uniwersytetu Łódzkiego, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 181‒199. https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.12

Kaczmarek S., Kaczmarek J., Powiązania przestrzenne, społeczne i ekonomiczne w regionie łódzkim. Rejon Poddębice‒Turek, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 1999, nr 1, s. 183‒197.
Google Scholar

Kobojek E., Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9‒22.
Google Scholar

Kobojek E., Problem przestrzennego rozwoju miast w dolinach rzecznych na przykładzie Łowicza i Uniejowa, [w:] B. Więzik (red.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2013, s. 15–26.
Google Scholar

Koter M., Środowisko geograficzne obszaru Uniejowa jako podłoże rozwoju osadnictwa i gospodarki, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź–Uniejów 1995, s. 19–47.
Google Scholar

Kowalski M., Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 143‒156.
Google Scholar

Krajewska J., Atrakcyjność turystyczna gminy Uniejów w opinii turystów i kuracjuszy, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5, s. 193‒207. https://doi.org/10.18778/2299-8403.05.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.05.13

Kubski P., Ciepłownia geotermalna w Uniejowie na tle warunków hydrogeologicznych Polski, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2006, nr 37, s. 3‒5.
Google Scholar

Kucharski L., Barcka A., Chmielecki B., Flora starorzeczy w dolinie Warty – stan, zagrożenia oraz możliwości ochrony, „Biuletyn Uniejowski” 2013, t. 2, s. 23‒38.
Google Scholar

Kucharski L., Chmielecki B., Figurska K., Parki w Uniejowie i Turku ostojami rodzimej flory leśnej w rolniczym krajobrazie środkowej Polski, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 181‒196. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.11

Kulawiak A., Rachwał T., Smętkiewicz K., The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland), „Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society” 2018, t. 32, nr 3, s. 69‒97. https://doi.org/10.24917/20801653.323.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.323.5

Kulesza M., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź–Uniejów 1995, s. 465–490.
Google Scholar

Kurek K. A., Geothermal resources and local development in Poland, (niepublikowana rozprawa doktorska), Wageningen University, Wageningen 2021.
Google Scholar

Kurzyk P., Kowalski M., Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 77‒97. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.05

Latour T., Smętkiewicz K., Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych w Uniejowie ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 79‒93.
Google Scholar

Lisiewska M., Rybak M., Udział macromycetes w zespołach leśnych parku w Uniejowie, „Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B” 1990, t. 40, s. 5‒28.
Google Scholar

Michałowski M., Saran E., Wójcik A., Geothermal energy in Uniejów – characteristics, „Inżynieria Mineralna” 2015, nr 16, s. 127‒132.
Google Scholar

Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Warunki mieszkaniowe w małych miastach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2015, nr 19, s. 129‒148.
Google Scholar

Olejniczak P., Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego (ciconia ciconia) w gminach: Poddębice, Uniejów, Pęczniew i Zadzim w roku 1984, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Zoologica” 1992, nr 1, s. 29‒38.
Google Scholar

Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8 (99).
Google Scholar

Piotrowska-Nosek K., The castle park in Uniejów: towards a restoration plan, „Monument: studies and materials of National Center for Historical Monument Studies and Documentation” 2005, t. 1, s. 197‒210.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018, poz. 1818.
Google Scholar

Rusin T., Analiza cytowań publikacji wydanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 1990‒2016, „Folia Turistica”, 2019, nr 45, s. 45‒74.
Google Scholar

Samołyk M., Maciaszczyk H., Impact of Uzdrowisko Uniejów Park (Health Resort Uniejów Park) on tourism in the neighbouring municipalities, „Geography and Tourism” 2018, t. 6, nr 2, s. 87‒95.
Google Scholar

Sapińska-Śliwa A., Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie – rys historyczny, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 63‒77.
Google Scholar

Sapińska-Śliwa A., Lewkiewicz-Małysa A., Winid B., Wody termalne Uniejowa w świetle interpretacji wskaźników hydrochemicznych, „Wiertnictwo, Nafta, Gaz” 2011, t. 28, s. 359‒369.
Google Scholar

Sapińska-Śliwa A., Wojnarowski P., Gonet A., Analysis of Uniejów geothermal water reservoirs modeling in view of various aspects of geothermal water and heat management, Proceedings of World Geothermal Congress 2010, 25‒29 kwietnia 2010 r., Bali, Indonezja 2010.
Google Scholar

Smyk K., Spycimierskie kwietne dywany na Boże Ciało – typologia i symbolika wzorów, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 35‒65. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03

Smyk K., Zmieniać rzeczy w znaki. Kod przedmiotowy w tradycji Bożego Ciała z kwietnymi dywanami w Spycimierzu, „Biuletyn Uniejowski” 2020, t. 9, s. 5‒21. https://doi.org/10.18778/2299-8403.09.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.09.01

Stos D. (red.), Województwo konińskie: zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju: monografia regionalna, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1989.
Google Scholar

Suliborski A., Kunka T., Gospodarka i warunki bytowe po II wojnie światowej, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź–Uniejów 1995, s. 361–365.
Google Scholar

Szkutnik P., Początki tworzenia kompozycji z kwiatów na trasie procesji Bożego Ciała w Spycimierzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2019, t. 111, s. 331‒344. https://doi.org/10.31743/abmk.6302
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6302

Szkutnik P., Pożyczka na budowę domu Franciszka i Jadwigi Gawrońskich w Uniejowie w 1808 roku, „Biuletyn Uniejowski” 2017, t. 6, s. 122‒129. https://doi.org/10.18778/2299-8403.06.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.06.08

Szkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny – stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 177‒187.
Google Scholar

Szymczak J. (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź–Uniejów 1995, s. 19–47.
Google Scholar

Śleszyński P., Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, „Przegląd Geograficzny” 2009, t. 81, z. 4, s. 551‒578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6

Wiktor J., Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji – doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2016, nr 15 (64), s. 170‒182. https://doi.org/10.22630/pefim.2016.15.64.16
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.16

Wilk-Woś Z., Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 45‒62.
Google Scholar

Wiluś R., Miasto i gmina Uniejów w pracach doktorskich, magisterskich i licencjackich opracowanych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 205‒212.
Google Scholar

Woźniak K. P., Próba uprzemysłowienia Uniejowa w latach 20–30 XIX wieku, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 17‒28. https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.02

Wójcik T. (red.), Zapamiętane z Brückstädt. Wspomnienia wojenne mieszkańców ziemi uniejowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów 2014.
Google Scholar

Wójcik T., Boraś J., Walki oddziału wydzielonego ppłk. Mariana Frydrycha z jednostkami 30 dywizji piechoty wehrmachtu o utrzymanie przeprawy mostowej w Uniejowie w dn. 6–7 września 1939 roku, „Biuletyn Uniejowski” 2020, t. 9, s. 23‒57.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.09.02

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Jak cytować

Kowalski, M. (2021). Obecność „Biuletynu Uniejowskiego” na rynku wydawnictw naukowych w 10. rocznicę powstania pisma. Biuletyn Uniejowski, 10, 273–300. https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.10

Numer

Dział

Articles