Dostępność kościołów parafialnych dekanatu uniejowskiego w świetle transportu indywidualnego

Autor

  • Paulina Kurzyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0003-2366-024X

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.07

Słowa kluczowe:

dostępność piesza, dostępność rowerem, dostępność samochodowa, kościół parafialny, dekanat uniejowski

Abstrakt

Celem poniższego artykułu jest ocena dostępności pieszej, rowerem i samochodem do kościołów parafialnych wchodzących w skład dekanatu uniejowskiego. W opracowaniu uwzględniono dziesięć parafii. Do zbadania dostępności transportowej wykorzystano metodę izochronową. Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawiono powierzchnię zabudowy mieszkaniowej w izochronach: 0‒5 min, 5‒10 min, 10‒15 min, 15‒20 min, 20‒25 min, 25‒30 min do kościołów parafialnych dekanatu uniejowskiego. Otrzymane wyniki dowodzą, że znacząca część obszaru dekanatu uniejowskiego posiada dobrą dostępność rowerem i samochodem osobowym do kościołów parafialnych. Praca ta może stać się punktem wyjścia kolejnych analiz dotyczących dostępności transportowej kościołów parafialnych, nie tylko w kontekście dekanatu, ale również na gruncie całego kraju.

Bibliografia

Adamczyk J., Dekanat i urzędy dekanalne, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 2018, t. 61, nr 1, s. 33‒51. https://doi.org/10.21697/pk.2018.61.1.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2018.61.1.03

Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Statut Księży Dziekanów Archidiecezji Częstochowskiej.
Google Scholar

Baniak J., Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Kraków 2007.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M,. Wojtczak M., Dostępność piesza i transportem indywidualnym do parków w Turku i Koninie, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 164. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.10

Dmochowska-Dudek K., Klima E., Metody analizy krajobrazu sakralnego miasta, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2012, nr 17, s. 171‒183.
Google Scholar

Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M., Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2013, nr 14, s. 157‒167.
Google Scholar

EI, nr 186, AS, nr 218, por. kan. 553 § 1; EI, nr 186.
Google Scholar

Groeger L., Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2016, nr 24 (2), s. 29‒43. https://doi.org/10.18778/1508-1117.24.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.24.03

Klima E., Łódzkie kościoły katolickie po 1989 roku, [w:] Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, xxii Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2009, s. 267‒279.
Google Scholar

Klima E., Struktury Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2011, nr 11, s. 1‒34.
Google Scholar

Kodeks Prawa Kanonicznego, 374 § 2, 553 § 1, as, nr 218; 553 § 2, 555 § 1, nr 1, 555 § 2; 555 § 1, nr 2, 555 § 2, nr 2; 555 § 3‒4.
Google Scholar

Komornicki T. i in., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN” 2010, z. 241, s. 16.
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt A., Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 65, s. 35‒57.
Google Scholar

Rakower R., Łabędzki J., Gadziński J., Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 2, s. 32.
Google Scholar

Rocznik Statystyczny Diecezji Włocławskiej 2020, WSD Włocławek.
Google Scholar

Rydzewska A., Sacrum w krajobrazie otwartym i miejskim – funkcje i zagrożenia, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2013, nr 22, 105‒112.
Google Scholar

Sierpiński G., Miary dostępności transportowej miast i regionów, „Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska” 2010, z. 66, s. 91‒96.
Google Scholar

Smyk K., Spycimierskie kwietne dywany na Boże Ciało ‒ typologia i symbolika wzorów, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 35‒65. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03

Szkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny – stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 177‒187.
Google Scholar

Sztafrowski E., Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 1992, t. 35, nr 3‒4, s. 25‒56. https://doi.org/10.21697/pk.1992.35.3-4.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1992.35.3-4.02

Śleszyński P., Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny” 2014, nr 86 (2), s. 73. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2

Wenzel M., Oceny instytucji publicznych, CBOS, Warszawa 2009.
Google Scholar

Wiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Łódź 2015, s. 25. https://doi.org/10.18778/7969-521-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-521-8

Zdaniewicz W., Zembrzuski T., Kościół i religijność Polaków 1945–1999, Warszawa 2000.
Google Scholar

http://kuriaczestochowa.pl/wp-content/uploads/2013/02/14.pdf [dostęp: 25.04.2021].
Google Scholar

http://miedzywartaanerem.com.pl/turystyka/miejsca-kultu-religijnego/n,parafia-sw-wojciecha-i-stanislawa-bm-w-wilamowie [dostęp: 16.03.2021].
Google Scholar

http://miedzywartaanerem.com.pl/zabytki/n,parafia-sw-floriana-w-uniejowie [dostęp: 10.04.2021].
Google Scholar

http://swfaustyna.pl/poczatki_dziejow [dostęp: 17.04.2021]. http://www.kultura.lodz.pl/pl/poi/3275048 [dostęp: 16.04.2021]. http://www.parafiagrodzisko.pl/page/historia-parafii/28/ [dostęp: 31.03.2021].
Google Scholar

http://www.swinicewarckie.com.pl/asp/chwalborzyce,32,,1 [dostęp: 12.02.2021].
Google Scholar

https://kosciol-niemyslow.nwcb.pl/historia/ [dostęp: 22.03.2021].
Google Scholar

https://sites.google.com/site/swietafaustynakowalska/pierwszy-kosciol-milosierdzia-bozego-w-dzierzawach [dostęp: 12.02.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Jak cytować

Kurzyk, P. (2021). Dostępność kościołów parafialnych dekanatu uniejowskiego w świetle transportu indywidualnego. Biuletyn Uniejowski, 10, 201–218. https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.07

Numer

Dział

Articles