Zagospodarowanie sołectwa Spycimierz – próba oceny i wskazania kierunków zmian

Autor

  • Patrycja Kucharska Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
  • Edyta Masierek Adiunkt w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0002-3148-2503

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.02

Słowa kluczowe:

sołectwo, Spycimierz, zagospodarowanie przestrzenne, inwentaryzacja terenowa

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie mocnych i słabych stron w zagospodarowaniu sołectwa Spycimierz oraz zaproponowanie kierunków zmian w tym zakresie. W publikacji zwrócono uwagę na podstawowe uwarunkowania zagospodarowania obszaru badań, w tym głównie położenie, charakterystykę społeczno-gospodarczą oraz dokumenty planistyczne. Do realizacji przyjętego celu wykorzystano metody badań kameralnych oraz terenowych. Podstawowe narzędzie stanowiła inwentaryzacja urbanistyczna przeprowadzona w 2020 r. Wszelkie proponowane zmiany w zagospodarowaniu na tym terenie powinny dążyć do zachowania wyjątkowego dziedzictwa niematerialnego Spycimierza.

Bibliografia

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.
Google Scholar

Figlus T., Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 73‒94.
Google Scholar

Figlus T., Zróżnicowanie morfogenetyczne wsi na obszarze gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2014, t. 3, s. 85‒110.
Google Scholar

Klatkowa H., Załoba M., Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, Ark. Warta, Warszawa 1992.
Google Scholar

Kobojek E., Położenie fizycznogeograficzne gminy i miasta Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9‒22.
Google Scholar

Kobojek E., Kobojek S., Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin, „Studia KPZK PAN” 2013, t. CLII, s. 358–369.
Google Scholar

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998.
Google Scholar

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz.U. nr 172 z 19 sierpnia 2011 r., poz. 1018.
Google Scholar

Krzemiński T., Papińska E., Ukształtowanie powierzchni i geneza rzeźby, [w:] S. Pączka (red.), Środowisko geograficzne Polski Środkowej, Łódź 1993, s. 20-62.
Google Scholar

Michalski T., Statystyka, Warszawa 2004.
Google Scholar

Nogala D., Nowicki P., Lokalizacja i zmiany przestrzenne wsi w XX wieku w Dolinie Warty w okolicach Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 95‒111.
Google Scholar

Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. I., s. 23‒41.
Google Scholar

Poklewski T., Próba archeologicznej rekonstrukcji włości średniowiecznej. Spicymierz nad Wartą, „Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej” 1971, nr 3, s. 437‒446.
Google Scholar

Poklewski T., Spicimierska włość grodowa w średniowieczu: obraz gospodarczy, „Acta Archaeologica Lodziensia” 1975, nr 24, s. 7–139.
Google Scholar

Smętkiewicz K.M., Smętkiewicz K.K., Walory przyrodnicze gminy Uniejów – formy ochrony przyrody, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 95‒120.
Google Scholar

Smyk K., Spycimierskie Kwietne Dywany na Boże Ciało – typologia i symbolika wzorów, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 35‒65. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03

Smyk K., Jełowicki A., Włodarczyk B., Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu, Uniejów‒Wrocław 2020.
Google Scholar

Spycimierskie Boże Ciało „Dziedzictwo kultury niematerialnej”, wydawca: Urząd Miasta i Gminy Uniejów.
Google Scholar

Szymańska D., Geografia osadnictwa, Warszawa 2009.
Google Scholar

Turkowska K., Geomorfologia regionu łódzkiego, Łódź 2006.
Google Scholar

Uchwała nr LII/311/09 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Uniejów.
Google Scholar

Uchwała nr LIV/444/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „C”.
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774, 1688).
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych, https://bdl.start.gov.pl [dostęp: 2.06.2020]
Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Uniejów, https://bip.uniejow.pl [dostęp: 2.01.2021]
Google Scholar

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej, https://geoportal.gov.pl [dostęp: 21.03.2020]
Google Scholar

Geoportal Województwa Łódzkiego, https://geoportal.lodzkie.pl [dostęp: 21.03.2020]
Google Scholar

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, https://www.gugik.gov.pl [dostęp: 11.06.2021]
Google Scholar

Portal Spycimierski, http://spycimierskiebozecialo.pl [dostęp: 8.10.2020]
Google Scholar

Portal Uniejowski, https://uniejow.net.pl/pl/ [dostęp: 4.05.2021]
Google Scholar

Urząd Miasta Uniejów, https://uniejow.pl [dostęp: 2.01.2021]
Google Scholar

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, https://rsip.lodzkie.pl [dostęp: 21.03.2020]
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Jak cytować

Kucharska, P., & Masierek, E. (2021). Zagospodarowanie sołectwa Spycimierz – próba oceny i wskazania kierunków zmian. Biuletyn Uniejowski, 10, 41–70. https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.02

Numer

Dział

Articles