Znak miejski Zduńskiej Woli

Autor

  • Marek Adamczewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno­Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.04

Słowa kluczowe:

city coat of arms, Zduńska Wola, city rights

Abstrakt

The heraldic coat of arms of Zduńska Wola commemorates the possessors of the town (Stefan and Honorata Złotniccy) and the granting of city rights in 1825. The present sign of the city of Zduńska Wola was designed in 1915. Earlier, in 1847 and 1904, two propos­als for coats of arms were prepared, which, however, were not accepted as city emblems. In 19th century, adoption of a coat of arms depicting three bees was considered, and in early 20th century a city sign was created featuring a factory, a loom and a woman working on it. The 1847 version was popularized in the period of ll Republic and then in the 1960s by Marian Gumowski. Up to 1976 it competed for the status of the city sign with the emblem designed in 1915. Resolution of the City Council of Zduńska Wola of 1976 put a stop to this dispute, although it comes up from time to time to this day.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Kaliski, sygn. 1024.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Samorządowy, sygn. 2694.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Akta miasta Zduńska Wola, sygn. 81. Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Akta miasta Zduńska Wola, Księga protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1931-1939, sygn. 87.
Google Scholar

Muzeum Narodowe w Krakowie, Dział rękopisów, M. Gumowski, Kartoteka pieczęci i herbów miast polskich w układzie alfabetycznym, sygn. 1493.
Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczy­pospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, ,,Dziennik Ustaw" 2005, nr 235, poz. 2000.
Google Scholar

Pismo Stefana Chmiela, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, z dnia 21 kwietnia 1976 r. do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli.
Google Scholar

Pismo Feliksa Rajczaka, przewodniczącego Sekcji Historyczno-Wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, z dnia 21 kwietnia 21 kwietnia 1976 r. do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli.
Google Scholar

Pismo Andrzeja Plewako z dnia 10 listopada 1983 r. do Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.
Google Scholar

Pismo Mariana Śniega, Wiceprezydenta Miasta, z dnia 28 maja 1986 r. do Andrzeja Plewako.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powalania Komisji Heraldycznej, ,,Dziennik Ustaw" 2000, nr 6, poz. 83.
Google Scholar

Uchwala nr XII/48/76 Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie herbu miasta Zduńskiej Woli oraz nadania parkowi miejskiemu imienia Stefana Złotnickiego.
Google Scholar

Uchwala nr II/12/90 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie herbu i pieczęci urzędowej miasta Zduńskiej Woli.
Google Scholar

Uchwala nr XVIII/255/93 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 6 kwietnia 1993 roku w sprawie zmiany Statutu Zduńskiej Woli.
Google Scholar

Uchwała nr XI/108/99 z dnia 27 maja 1999 r. Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli w sprawie Statutu Miasta Zduńskiej Woli, ,,Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego" 1999, nr 84, poz. 986.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, ,,Dziennik Ustaw" 1978, nr 31, poz. 130 (późniejsze zmiany: ,,Dziennik Ustaw" 1998, n 162, poz. 1126; 2000, nr 12, poz. 136, nr 120, poz. 1268; 2001, nr 123, poz. 1353; 2009, nr 92, poz. 753).
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ,,Dziennik Ustaw" 1990, nr 16, poz. 95 (z późniejszymi zmianami).
Google Scholar

Adamczewski M., Herby Konstantynowa Łódzkiego, [w:] Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź 2006.
Google Scholar

Adamczewski M., Miejsce „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego" z 1847 r. w polskiej heraldyce miejskie, [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918). Materiały sesji naukowej Włocławek 5-6 grudnia 1996 r., red. S. K. Kuczyński, ,,Lega" Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 1999.
Google Scholar

Adamczewski M., Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 3: Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku, nakł. aut., Zgierz 2010.
Google Scholar

Adamczewski M., Śmiałowski J., Cztery herby Zduńskiej Woli, [w:] Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24-25 października 2001 r., red. S. K. Kuczyński, ,,Lega" Oficyna Wydawnicza Włocław­skiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2002.
Google Scholar

Drelicharz W., Piech Z., Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, UJ, Kraków 2000.
Google Scholar

Gumowski M., Herbarz Polski, Wydawnictwo Kawa Hag, Warszawa 1930-1932.
Google Scholar

Gumowski M., Herby miast polskich, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1960. Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, red. S. Górzyński, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawa 2001.
Google Scholar

Plewako A., Wanag J., Herbarz miast polskich, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994. Pudłowski L., Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej, [w:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, red. P. Dymmel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.
Google Scholar

Rajczak F., Herb Zduńskiej Woli, [w:] Dni Zduńskiej Woli 77, red. F. Rajczak, Urząd Miasta, Zduńska Wola 1977.
Google Scholar

Seweryn R., Herb gminy w orzecznictwie, ,,Wspólnota" 2013, m 1.
Google Scholar

Sobieszczański F. M., Zduńska Wola, [w:] Encyklopedyja powszechna, t. 28, Wyd. S. Orgelbrand, Warszawa 1868.
Google Scholar

Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 roku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1974.
Google Scholar

Śmiałowski J., ,,Herby i pieczęcie robotniczego miasta", maszynopis, Łódź br.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Adamczewski, M. (2014). Znak miejski Zduńskiej Woli. Biuletyn Szadkowski, 14, 59–74. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.04

Numer

Dział

Articles