Herby i pieczęcie miasta Szadek

Autor

  • Marek Adamczewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Zakład Nauk Pomocniczych Historii image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.01

Bibliografia

Adamczewski M., Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000.
Google Scholar

Adamczewski M., Miejsce „Albumu herbów Królestwa Polskiego” z 1847 r. w polskiej heraldyce miejskiej, [w:] Kuczyński S. K, (red.), Herby miast polskich w okresie rozbiorów (1772-1918). Materiały sesji naukowej Włocławek 5–6 grudnia 1996 r., Włocławek 1999.
Google Scholar

Adamczewski M., Śmiałowski J., Cztery herby Zduńskiej Woli, [w:] Kuczyński S. K (red.), Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24–25 października 2001 r., Włocławek 2002.
Google Scholar

Bandurka M., Urząd Wojewódzki Łódzki 1918–1939, [w:] Bandurka M. (red.), Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zespole archiwalnym, Warszawa 1998.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Google Scholar

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum 1986.
Google Scholar

Groicki B., Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953.
Google Scholar

Gumowski M., Herby miast polskich, Warszawa 1960.
Google Scholar

Kajzer L., Dwór królewski – zapomniany zabytek Szadku, [w:] „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. II (red. T. Marszał).
Google Scholar

Kętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934.
Google Scholar

Kubalska-Sulkiewicz K. i in. (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.
Google Scholar

Kuczyński S. K., Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej, „Łęczyca” 1984, nr 10.
Google Scholar

Kuczyński S. K., Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich, „Archeion” 1978, t. LXVI.
Google Scholar

Leopold J., Ziemia szadkowska w Sieradzkiem, „Wieś Ilustrowana”, 1913, nr 4.
Google Scholar

Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 4: Indeks geograficzno-historyczny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1978, t. XXXVII, z. 1
Google Scholar

Łoziński J. Z. (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II: Województwo łódzkie, Warszawa 1954.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Parczewski A. J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
Google Scholar

Plewako A., Wanag J., Herbarz miast polskich, Warszawa 1994.
Google Scholar

Pudłowski L., Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej, [w:] Dymmel P. (red.), Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, Lublin 1992.
Google Scholar

Rosin R. (red.), Corpus inscriptionum Poloniae, t. II Województwo sieradzkie, wyd. A. Szymczakowa, J. Szymczak, Warszawa–Łódź 1981.
Google Scholar

Rosin R., Miasta do 157 red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
Google Scholar

Różalska E., Szadek – religijno-kulturalne życie prowincjonalnego miasta w początkach XVII stulecia, [w:] „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. II (red. T. Marszał).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.02.02

Seroka H., Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002.
Google Scholar

Siuchniński M. (red.), Miasta polskie w Tysiącleciu , t. I, Ossolineum 1965.
Google Scholar

Siuchniński M. (red.), Miasta polskie w Tysiącleciu , t. II, Ossolineum 1967.
Google Scholar

Walawender A., Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586, t. II. Zniszczenia wojenne i pożary, Lwów 1935, nr 1610.
Google Scholar

Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe (1793–1806). Studium historyczno-prawne, Wrocław 1957.
Google Scholar

Włodarski B. (red.), Chronologia polska, Warszawa 1957.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2003-12-30

Jak cytować

Adamczewski, M. (2003). Herby i pieczęcie miasta Szadek. Biuletyn Szadkowski, 3, 7–34. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.01

Numer

Dział

Articles