Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku

Autor

  • Marek Adamczewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Zakład Nauk Pomocniczych Historii image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.03

Bibliografia

Aries P., Człowiek i śmierć, Warszawa 1989.
Google Scholar

Boniecki A., Herbarz polski, t. V, Warszawa 1902.
Google Scholar

Cerch M. i S., Koper F., Pomniki dawnego Krakowa, t. II, Kraków–Warszawa 1904.
Google Scholar

Corpus inscriptionum Poloniae, t. II: Województwo sieradzkie, nr 104, 109, 110, 111,wyd. A. Szymczakowa, J. Szymczak, red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1981.
Google Scholar

Corpus inscriptionum Poloniae, t. VI: Województwo piotrkowskie, nr 84, wyd. J. Szymczak, Łódź-Piotrków Trybunalski 1993.
Google Scholar

Dunczewski J., Herbarz wielu domów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. II, Kraków 1757.
Google Scholar

Encyklopedia staropolska, oprac. A. Brückner, K. Estreicher, t. I, Warszawa 1937.
Google Scholar

Górzyński S., Kochanowski J., Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990.
Google Scholar

Herby rodów polskich, wyd. M. Paszkiewicz, J. Kulczycki, Londyn 1990.
Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. J. Z. Łoziński, t. II: Województwo łódzkie, Warszawa 1954.
Google Scholar

Kunkiel R., Wyposażenie heraldyczne późnogotyckiego kościoła parafialnego na Mazowszu, „Rocznik Polskiego Towarzystwa heraldycznego” 1995, t. II(XIII).
Google Scholar

Łętowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. IV, Kraków 1853.
Google Scholar

Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, t. IX, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1842.
Google Scholar

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. N. Turowski, Kraków 1858.
Google Scholar

Parczewski A., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego innych krajów słowiańskich, t. XI, Warszawa 1890.
Google Scholar

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.
Google Scholar

Starowolski Sz., Monumenta Sarmatorum viam universae carnis ingressorum, Kraków 1655.
Google Scholar

Urban W., Wywody szlachectwa kanoników i prałatów krakowskich (1550-1600), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1999, t. IV(XV).
Google Scholar

Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII w. spisy, oprac. E. Opaliński, H.Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Adamczewski, M. (2005). Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku. Biuletyn Szadkowski, 5, 47–65. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.03

Numer

Dział

Articles