Czy rzeczywiście najstarsze – weryfikacyjne badania najwcześniej datowanych gródków stożkowatych

  • Anna Marciniak-Kajzer Uniwersytet Łódzki, Instytut Archeologii
Słowa kluczowe: archeologia, średniowiecze, dwór rycerski, gródek stożkowaty

Abstrakt

-

Bibliografia

Kajzer L. (1977), W kwestii identyfikacji i datowania „grodzisk stożkowatych”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 25, nr 3, s. 389–394.

Kajzer L. (1995), Błędy metody czy „kłopoty prenatalne”? Uwagi o archeologicznych badaniach małych założeń obronnych, „Archaeologia Historica Polona”, t. 1, s. 185–193.

Kajzer L. (1997), „Wąsko czy szeroko”. Uwagi o datowaniu stanowisk archeologicznych z czasów historycznych, „Archaeologia Historica Polona”, t. 6, s. 23–43.

Kajzer L. (1998), Pomiędzy faktami krajobrazowymi a źródłami historycznymi, czyli o tzw. grodziskach stożkowatych na Niżu Polskim, [w:] H. Kočka-Krenz, W. Łoziński (red.), Kraje Słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 429–437.

Kamińska J., Golczyńska A. (1970), Kopiec w Witowie, [w:] J. Kamińska (red.), Rozwój osadnictwa w rejonie Burzenina nad Wartą VI–XIV w., Ossolineum, Wrocław, s. 162–165.

Leńczyk G. (1937), Kopce historyczne w powiecie sieradzkim, „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 42, nr 8, s. 229–231.

Marciniak-Kajzer A. (2011), Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek Archeologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Marciniak-Kajzer A. (2016), O dylematach związanych z datowaniem późnośredniowiecznych grodzisk, [w:] M. Grupa, A. Pydyn (red.), Od Torunia do Charkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 175–186.

Nowakowski D. (2017), Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Pyzik Z.W. (1969), Szczekociny, pow. Włoszczowa, „Informator Archeologiczny”, Badania 1969, s. 396–397.

Pyzik Z.W. (1970), Grodzisko stożkowate w Kiełbowie Starym, pow. Białobrzegi, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 6, s. 461–485.

Pyzik Z.W. (1980), Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na grodzisku stożkowatym w Pile, gm. Sędziszów, woj. Kielce, przeprowadzonych w okresie 14 lipca do 2 sierpnia 1980 r., Kielce, maszynopis dostępny w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Rybacki J. (1984), Grodziska stożkowate w Woli Piekarskiej i Piekarach nad środkową Wartą, Poznań, maszynopis pracy magisterskiej.

Szymański W. (1966), Sprawozdanie z badań sondażowych grodzisk w miejscowościach: Biała, Orszymowo, Parzeń, Wilkanowo i Wyszogród (d. Drwały), pow.Płock w 1966 roku, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 20, s. 231–235.

Szymański W. (1968), Przyczynek do badań nad problematyką grodzisk stożkowatych (Orszymowo i Wilkanowo w pow. płockim), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 16, nr 1, s. 55–72.

Opublikowane
2019-04-12
Jak cytować
Marciniak-Kajzer, A. (2019). Czy rzeczywiście najstarsze – weryfikacyjne badania najwcześniej datowanych gródków stożkowatych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (33), 93-111. https://doi.org/10.18778/0208-6034.33.05
Dział
Articles