Capellam Sancte Crucis in ipsa Luchicia Kaplica Św. Krzyża w średniowiecznej Łęczycy. Stan badań archeologicznych i perspektywy poznawcze

Autor

  • Zbigniew Lechowicz

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.06

Słowa kluczowe:

Łęczyca, średniowiecze, kaplica Św. Krzyża, badania archeologiczne

Abstrakt

Celem artykułu jest usytuowanie w przestrzeni aglomeracji tumsko-łęczyckiej znanych od dawna i badanych ostatnimi laty stanowisk na zachodnim brzegu Bzury. Stanowiska Łęczyca–Emaus i Kępa Łęczyca–Dzierzbiętów badane były przez ekipę IHKM Łódź w połowie ubiegłego wieku. W XXI w. przeprowadzono kolejne badania wykopaliskowe na tych stanowiskach. Ich wyniki starano się przedstawić w szerszym kontekście osadniczym oraz ocenić aktualny stan badań. Podstawowe problemy to ustalenie liczby funkcjonujących osad otwartych i miejsc, w jakich były zlokalizowane, a także roli składników sakralnych – świątyń i cmentarzysk w zdeterminowanej przyrodniczo i politycznie topografii wczesnośredniowiecznej aglomeracji.

Kaplica p.w. Św. Krzyża na Starym Mieście pojawia się w źródłach pisanych w 1235 r., wzmiankowana jest w dokumentach z lat 1299, 1323, 1345 oraz 1396 r., pojawia się w źródłach pisanych w 1550 r. Jako opuszczony (deserta) kościół pomocniczy wymieniony został w wizytacji archidiakonatu łęczyckiego w 1759 r. W latach trzydziestych XIX w. wzniesiono kaplicę. W XX w. był tu już tylko krzyż, zlokalizowany w miejscu dawnego kościoła i w sąsiedztwie sadzawki lub źródła. Stanowił on cel ostatnich „emausowych” spacerów i przetrwał do II wojny światowej.

W 1235 r. krakowski archidiakon Gumpert przekazał klasztorowi cystersów w Wąchocku wieś Błonie leżącą „za Łęczycą” oraz kaplicę Św. Krzyża leżącą w „samej Łęczycy” ze wszystkim, co do niej należało. Darowizna ta uzyskała zgodę komesa Mściwoja, kasztelana oświęcimskiego, brata archidiakona. Sądząc po tym, że prawem własności dysponowali dwaj bracia, było ono efektem dziedziczenia po ojcu lub matce. Pozwala to łączyć fundację kaplicy z wiekiem XII. Badania w 2014 r. potwierdziły, że tzw. cmentarzysko Emaus jest cmentarzem przykościelnym staromiejskiej kaplicy Św. Krzyża. Zastosowane metody nieinwazyjne przed weryfikacją wykopaliskową dały obiecujące wyniki. Uzyskany obraz graficzny był bardzo sugestywny, ale po inwazyjnej eksploracji okazał się niewiarygodny. Zaburzony został przez nawieziony gruz, ferromagnetyczne odpady, które spowodowały, że jakość uzyskanych danych nie była wystarczająca dla architektonicznych rekonstrukcji przestrzennych. W badanym wykopaliskowo obszarze nie udało się połączyć znalezisk kamieni w przekonujący rzut fundamentowy bryły. Nie znajdowały się w miejscach pierwotnych, były rozwleczone przez wieloletnią orkę. Wydaje się pewnym, że kaplica we wszystkich fazach była wzniesiona z drewna.

Elementem analizy przestrzennej do lokalizacji kaplicy jest układ, zagęszczenie i datowanie pochówków. Sądząc po wyposażeniu, najstarsze pochówki występujące w regularnym układzie znajdowały się w wykopach A. Abramowicza i wykopie 1 T. Poklewskiego. Na północ od nich należy domyślać się lokalizacji kaplicy. Taką lokalizację potwierdza odnaleziony w 2014 r. ślad po krzyżu oraz koncentracja dużych głazów. Zadokumentowane ossuaria i ślady po punktowych, nieciągłych fundamentach przecinających pochówki szkieletowe to zapewne pozostałości kilku nowożytnych kaplic bądź kapliczek cmentarnych. Istnieje szansa uściślenia rzutów kolejnych budowli przy dostępie do archiwalnej dokumentacji, choć bardziej wiarygodnym rozwiązaniem byłyby szerokopłaszczyznowe eksploracje.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki, t. II, Województwo łódzkie, red. J.Z. Łozinski, Powiat łęczycki, oprac. M. Kwiczała, K. Szczepkowska, Warszawa 1954.
Google Scholar

Kodeks Dyplomatyczny Polski. Zbiór dokumentów wystawianych przez królów pol., wielkich książąt litew. i papieży, dotyczących dziejów Polski, W. Księstwa Litew. i Śląska od XI w. do 1506, t. I–II, wyd. 1847–1858 przez J. Rzyszczewskiego, A. Muczkowskiego.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–III, I. Zakrzewski (wyd.), nakład Biblioteki Kórnickiej, Poznań 1877–1879.
Google Scholar

Łaski Jan, Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. II, Obejmujący Archidyakonaty: Kaliski, Wieluński, Łowicki i Łęczycki: z poręki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego podług kodeksów rękopiśmiennych Archiwum Gnieźnieńskiego i Kaliskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, druk Lange J.B., Gniezno 1881.
Google Scholar

Abramowicz A. (1957), Badania wykopaliskowe na cmentarzysku Łęczyca – Emaus, „Studia Wczesnośredniowieczne”, 3, s. 294–297.
Google Scholar

Abramowicz A. (1960), Badania archeologiczne w Tumie pod Łęczycą w 1957 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, 10, s. 77–83.
Google Scholar

Abramowicz A., Nadolski A., Poklewski T. (1973), Tombes decclesiastiques de Tum Pres de Łęczyca (XII–XIII sicles), „Inventaria Archaeologica. Pologne”, 30, s. 188–191.
Google Scholar

Augustyniak J. (2005), Cysterskie opactwo w Sulejowie. Rozwój przestrzenny do końca XVI wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1989–2003, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź.
Google Scholar

Augustyniak J. (2014), Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona. Żarnowiec – Przedbórz – Sulejów – Inowłódz, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź.
Google Scholar

Dąbrowska E. (2008), Krzyż arcybiskupów polskich, [w:] Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 57–71.
Google Scholar

Florek M. (2013), Średniowieczne płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy na Ziemi Sandomierskiej, „Acta Militaria Mediaevalia”, 9, s. 39–61.
Google Scholar

Ginter A., Pietrzak J., Starecka K. (2007), Archeologiczne badania ratunkowe przeprowadzone w 2005 r. na terenie cmentarza przy archikolegiacie w Tumie (stanowisko 3) gm. Góra św. Małgorzaty, pow. Łęczyca. Komunikat, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 10, 2006–2007, s. 225–241.
Google Scholar

Gowin K. (2002), Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych przy absydzie zachodniej i w wieży północnej archikolegiaty w Tumie w 2002 roku, gm. Góra Św. Małgorzaty, powiat łęczycki (maszynopis W WUOZ Delegatura w Skierniewicach).
Google Scholar

Gowin K. (2003), Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych w kruchcie archikolegiaty w Tumie w 2003 roku, gm. Góra Św. Małgorzaty, powiat łęczycki, (maszynopis w WUOZ Delegatura w Skierniewicach).
Google Scholar

Gowin K. (2004), Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego w trakcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół archikolegiaty w Tumie w 2004 roku, gm. Góra Św. Małgorzaty, powiat łęczycki (maszynopis w WUOZ Delegatura w Skierniewicach).
Google Scholar

Górecki J. (1902), Wykopaliska pod Łęczycą, „Światowit”, 4, s. 155–157.
Google Scholar

Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Nowak T. (2003), Dzieje miasta do końca XVI wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego, Łęczyca–Łódź, s. 9–104.
Google Scholar

Jurek T. (2014), Pierwsze wieki Łęczycy, [w:] R. Grygiel, T. Jurek (red.), Początki Łęczycy, t. III, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź, s. 7–192.
Google Scholar

Kajzer L. (1986), Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z „wieży Karnkowskiego” zamku w Raciążku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2, s. 199–225.
Google Scholar

Kajzer L. (2007a), Z badań Kościoła w Łęczyckiem i Sieradzkiem w średniowieczu, [w:] A.M. Wyrwa (red.), Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich dedykowane Ojcu Opatowi dr. Eustachemu Gerardowi Kocikowi OCist, Biblioteka Śląska, Poznań–Katowice–Wąchock (Liber Amicorum, 2), s. 499–512.
Google Scholar

Kajzer L. (2007b), Ziemie Polski Centralnej w XIII wieku – wstępna próba charakterystyki archeologicznej, „Archaeologia Historica Polona”, 16, s. 19–40.
Google Scholar

Kajzer L. (2010), Między Łęczycą a Chrząstowem, czyli kto, kiedy i dlaczego wybudował kościół w Strońsku nad Wartą, [w:] Dom, majątek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej (XIII–XIX wiek), Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010, s. 11–26.
Google Scholar

Kajzer L. (2012), Łęczyca trzecia albo kazimierzowska. Garść uwag, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 60.3, s. 383–393.
Google Scholar

Kajzer L. (2013), Refleksja nad osuszonymi bagnami, czyli z badań rejonu średniowiecznej Łęczycy, [w:] T. Panfil (red.), Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 127–146.
Google Scholar

Kajzer L. (2016a), Preludium na gród, zamek i klasztor. Exemplum Polski Centralnej, „Archaeologia Historica Polona”, 24, s. 7–26, https://doi.org/10.12775/AHP.2016.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/AHP.2016.001

Kajzer L. (2016b), Sedes translata czy principales, czyli kilka uwag o wczesnośredniowiecznej Łęczycy, [w:] M. Grupa, A. Pydyn (red.), Od Torunia do Charkowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 187–204.
Google Scholar

Kittel P. (2014), Raport z badań zawartości fosforu w gruncie metodą polową wraz z podstawową analizą budowy geologicznej obszaru stanowiska Łeczyca–Emaus.
Google Scholar

Kittel P., Sygulski M. (2010), Ślady osadnictwa pradziejowego i historycznego w otoczeniu torfowiska Żabieniec, [w:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 97–112.
Google Scholar

Krause J. (1995), Sarkofagi cynowe. Problematyka technologiczna, warsztatowa i konserwatorska, Wydawnictwo Troja, Toruń.
Google Scholar

Lalik T. (1956), Stare miasto w Łęczycy. Przemiany w okresie poprzedzającym lokacje – schyłek XII i początek XIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 4.4, s. 631–678.
Google Scholar

Lechowicz Z. (2010), Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne, [w:] Radom. Korzenie miasta i regionu, t. I, Badania 2009, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 31–55.
Google Scholar

Lechowicz Z. (2011), Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Radom.
Google Scholar

Lechowicz Z. (2018), Kościół św. Trójcy w miejscowości Grębień pow. Wieluń. Archeologia i architektura, „Rocznik Wieluński”, 18, s. 25–49.
Google Scholar

Librowski S. (1974), Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1, z. 2, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1974 (Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 29).
Google Scholar

Mikołajczyk A. (1987), Pojedyncze znaleziska monet jako źródło do historii osadnictwa w Tumie, woj. płockie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska”, 7, s. 25–32.
Google Scholar

Nadolski A. (1955), Prace badawcze stacji archeologicznej w Łęczycy w latach 1953–1954, „Sprawozdania Archeologiczne”, 1, s. 105–130.
Google Scholar

Starecka K. (2000), Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego w trakcie zakładania opaski odwadniającej na fundamencie archikolegiaty w Tumie w 2000 roku, Gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. Łęczycki, woj. łódzkie (maszynopis W WUOZ Łódź. Delegatura Skierniewice).
Google Scholar

Starecka K. (2002a), Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego w trakcie zakładania opaski odwadniającej na fundamencie archikolegiaty w Tumie w 2002 roku, Gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. Łęczycki, woj. łódzkie (maszynopis W WUOZ Łódź. Delegatura Skierniewice).
Google Scholar

Starecka K. (2002b), Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego w trakcie zakładania linii kablowej przy kościele św. Mikołaja w Tumie w 2002 roku, Gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. Łęczycki, woj. łódzkie (maszynopis W WUOZ Łódź. Delegatura Skierniewice).
Google Scholar

Stolarczyk T., Tomczak A. (2012), Źródła kartograficzne do dziejów Łęczycy, [w:] L. Sztompka, M. Żemigała (red.), Zapiski, wykopaliska, mapy. Źródła do dziejów Łęczycy. Materiały z sesji naukowej w Łęczycy, dnia 26 kwietnia 2012 roku. XXXV-lecie Oddziału Łęczyckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwo Naukowe Płockie. Oddział Łęczyca, s. 51–103.
Google Scholar

Szymczak J. (2012), Źródła pisane do dziejów średniowiecznej Łęczycy, [w:] L. Sztompka, M. Żemigała (red.), Zapiski, wykopaliska, mapy. Źródła do dziejów Łęczycy. Materiały z sesji naukowej w Łęczycy, dnia 26 kwietnia 2012 roku. XXXV-lecie Oddziału Łęczyckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwo Naukowe Płockie. Oddział Łęczyca, s. 12–40.
Google Scholar

Szymczakowa A. (2005), Kilka uwag w sprawie fundatorów kościoła w Strońsku koło Sieradza, „Archeologia Historica Polona”, 15.1, s. 85–100.
Google Scholar

Tomaszewski A. (1974), Wiejskie Ecclesie laicorum w wieku XIII, [w:] P. Skubiszewski (red.), Sztuka i ideologia XIII w., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 124.
Google Scholar

Tomczak A. (1955), Stare Miasto w Łęczycy, „Studia Wczesnośredniowieczne”, 3, s. 280–284.
Google Scholar

Tomczak A. (1966), Źródła kartograficzne do dziejów Łęczycy średniowiecznej, [w:] A. Abramowicz, A. Nadolski, T. Poklewski, J. Wieczorek (red.), Łęczyca wczesnośredniowieczna, t. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 35–58.
Google Scholar

Wyrwa A.M. (2011), Klejnot architektury drewnianej ziem polskich. Kościół św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Wielkopolska, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz.
Google Scholar

Zajączkowski S. (1951), Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Zajączkowski S. (1958), Opactwo „na łęczyckim grodzie” i jego uposażenie, „Rocznik Łódzki”, 1, s. 283–300.
Google Scholar

Zajączkowski S. (1958a), Początki kolegiaty łęczyckiej. Przyczynek do osadnictwa ziemi łęczyckiej, „Roczniki Historyczne”, 24, s. 145–176.
Google Scholar

Zajączkowski S. (1964), Uwagi nad osadnictwem dawnych ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej (do przełomu XI i XII w.), „Rocznik Łódzki”, 8 (5), s. 167–178.
Google Scholar

Zajączkowski S. (1964a), O posiadłościach klasztoru trzemeszeńskiego w Łęczyckiem w XII wieku na tle początków Łęczycy, „Roczniki Historyczne”, 30, s. 54–69.
Google Scholar

Zajączkowski S. (1966), Studia nad osadnictwem dawnych ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej w XII–XIV w., „Studia z Dziejów Osadnictwa”, 4, s. 5–85.
Google Scholar

Zajączkowski S. (1976), O przejściach przez błota łęczyckie w średniowieczu, [w:] A. Galos, J. Janczak (red.), Ziemia i ludzie dawnej Polski. Studia z geografii historycznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 179), s. 83–127.
Google Scholar

Żemigała M. (2008), Cegła w budownictwie wielkopolskim w średniowieczu, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Łódź–Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-19

Jak cytować

Lechowicz, Z. (2023). Capellam Sancte Crucis in ipsa Luchicia Kaplica Św. Krzyża w średniowiecznej Łęczycy. Stan badań archeologicznych i perspektywy poznawcze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (38), 101–140. https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.06

Numer

Dział

Articles