Badania archeologiczne przy ul. Podgórnej 1 we Wronkach, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie. Przyczynek do historii miasta

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.37.08

Słowa kluczowe:

Wronki, lokacja, miasto, szlak komunikacyjny, działka, zabudowa, ceramika, archeologiczne badania ratunkowe

Abstrakt

W pierwszej dekadzie kwietnia 2019 r. przeprowadzono archeologiczne badania ratownicze przy ulicy Podgórnej 1 we Wronkach. Dotąd na terenie wronieckiej Starówki nie rozpoznano metodą archeologiczną żadnej historycznej działki mieszkalnej. W wykopach wytyczonych w partii frontowej posesji zarejestrowano układ nawarstwień kulturowych z końca XIV – początków XXI w., odsłonięto pozostałości domu mieszkalnego wzniesionego w konstrukcji szkieletowej w drugiej połowie XVII – początkach XVIII w., pozyskano zbiór ponad 1300 fragmentów ceramiki średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Niestety, ograniczenia wynikające z przyjętego ratowniczego trybu badań uniemożliwiły dogłębne przebadanie całej powierzchni parceli.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–III, I. Zakrzewski (wyd.), nakład Biblioteki Kórnickiej, Poznań 1877–1879.
Google Scholar

Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 14431, Bl. III: D. Gilly [Südpreussen] 1793–1796, [Skala: ca. 1:50 000].
Google Scholar

Bogucka M., Samsonowicz H. (1986), Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in.
Google Scholar

Górczak Z. (2002), Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314), Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Poznań.
Google Scholar

Grot C. (1987), Wronki. Z dziejów miasta. Od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Urząd Miasta i Gminy; Towarzystwo Ziemi Wronieckiej, Wronki.
Google Scholar

Jurek T. (2008), Stare Miasto, [w:] T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich województwa poznańskiego w średniowieczu, część IV, zeszyt 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Poznań, s. 643.
Google Scholar

Jurek T. (2016), „W mieście Wronieckim”. Szkic o początkach miasta lokacyjnego, „Zeszyty Muzeum Ziemi Wronieckiej. Średniowieczne Wronki. Gród, miasto, trzeci kościół, klasztor”, 1.2, s. 40–51.
Google Scholar

Jurek T. (2019), Wronki, [w:] T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich województwa poznańskiego w średniowieczu, część V, zeszyt 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Poznań 2019, s. 859–878.
Google Scholar

Kozierowski S. (1935), Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej, nakład Autora, Poznań.
Google Scholar

Linette E. (2016), Wronki. Skrócone studium historyczno-urbanistyczne (Poznań 1962), „Zeszyty Muzeum Ziemi Wronieckiej, Średniowieczne Wronki. Gród, miasto, trzeci kościół, klasztor”, 1.2, s. 10–37.
Google Scholar

Łebiński W. (1895), Wronki, [w:] F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XVI, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa, s. 52–53.
Google Scholar

Łopata J. (1965), Badania ratownicze w obrębie starego miasta we Wronkach, pow. Szamotuły, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 16, s. 263–267.
Google Scholar

Łopata-Łowiński J. (2016), Znaczenie wronieckiego grodu w średniowieczu (przedruk z: „Wronieckie Sprawy”, 1992, nr 4, s. 12), „Zeszyty Muzeum Ziemi Wronieckiej, Średniowieczne Wronki. Gród, miasto, trzeci kościół, klasztor”, 1.2, s. 77–80.
Google Scholar

Münch H. (1946), Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Google Scholar

Pawlak P. (2016), Relikty muru ceglanego (ratusza?) odkryte na Rynku we Wronkach, „Zeszyty Muzeum Ziemi Wronieckiej, Średniowieczne Wronki. Gród, miasto, trzeci kościół, klasztor”, 1.2, s. 111–114.
Google Scholar

Pietrzak J. (2003), Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 1).
Google Scholar

Pojasek P. (2016), Ziemia ujawnia swoje tajemnice. Krótki przegląd najważniejszych odkryć archeologicznych we Wronkach i Starym Mieście, „Zeszyty Muzeum Ziemi Wronieckiej, Średniowieczne Wronki. Gród, miasto, trzeci kościół, klasztor”, 1.2, s. 115–120.
Google Scholar

Przybył M. (2005), Poznań na tle szlaków komunikacyjnych od X do XIII wieku, [w:] Z. Kurnatowska, T. Jurek (red.), Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 111–129.
Google Scholar

Sulkowska-Tuszyńska K. (1997), Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru Norbertanek w Strzelnie, Wydawnictwo Ar-Gos Mariusz Tuszyński, Toruń.
Google Scholar

Wawrzyniak P. (2014), Sprawozdanie końcowe z nadzorów archeologicznych związanych z remontem nawierzchni ul. Rzecznej, Podgórnej, Szpitalnej i Wodnej w miejscowości Wronki, gm. loco, woj. wielkopolskie przeprowadzonych w 2014 roku (maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Poznań).
Google Scholar

Wiesiołowski J. (1980), Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII–XV wieku. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 28, nr 3, aneks.
Google Scholar

https://nid.pl/wp-content/uploads/2021/11/Stosowanie-przepisu-art.-31-U.O.Z.O.Z.pdf
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Wawrzyniak, P., Banaszak, P., & Krzepkowski, M. (2022). Badania archeologiczne przy ul. Podgórnej 1 we Wronkach, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie. Przyczynek do historii miasta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (37), 193–210. https://doi.org/10.18778/0208-6034.37.08

Numer

Dział

Articles