Nowe spojrzenie na miecz z Turu, pow. poddębicki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.01

Słowa kluczowe:

kultura przeworska, miecz jednosieczny, uzbrojenie, okres rzymski, faza B2, dorzecze Neru

Abstrakt

Artykuł Nowe spojrzenie na miecz z Turu, pow. poddębicki przybliża kwestię konstrukcji, typologizacji i chronologii miecza jednosiecznego. Interpretacja materiału zabytkowego pozwoliła na wskazanie wcześniej niezauważonych cech broni, co umożliwiło także jej rekonstrukcję. Ponowne opracowanie zabytku poszerza naszą wiedzę zarówno o uzbrojeniu kultury przeworskiej, jak i o samym stanowisku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Tacyt Publiusz Korneliusz, Germania, przekł. T. Płóciennik, Poznań 2015 (Fontes Historiae Antique. Zeszyty Źródłowe do Dziejów Społeczeństw Antycznych, 10).
Google Scholar

Antoniewicz W. (1922), Zbiór wykopalisk w Muzeum Starożytności im. Wł. Tarczynskiego w Łowiczu. (Collection des antiquités préhistoriques au musée de Wł. Tarczynski à Łowicz), „Wiadomości Archeologiczne”, 7, s. 121–141.
Google Scholar

Biborski M. (1978), Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, „Materiały Archeologiczne”, 18, s. 53–162.
Google Scholar

Bochnak T. (2005), Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Google Scholar

Gaspari A., Laharnar B. (2016), On Three Spearheads with Decorated Blades from the South-eastern Periphery of the Alps, „Germania”, 94, s. 61–87.
Google Scholar

Godłowski K. (1985), Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, „Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Prace Komisji Archeologicznej”, 23, s. 1–209.
Google Scholar

Godłowski K. (1992), Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] M. Głosek i in. (red.), Arma et Ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa, Łódź, 7–8 maja 1992 r., SNAP. Oddział, Łódź, s. 88–71.
Google Scholar

Horbacz T. (1982), W sprawie tzw. miecza jednosiecznego, „Acta Universitatis Lodiensis. Folia Archaeologica”, 2, s. 35–40.
Google Scholar

Kaczanowski P. (2001), Uwagi o stanie i potrzebach badań nad uzbrojeniem na terenie Barbaricum w okresie wpływów rzymskich, „Acta Universitatis Lodiensis. Folia Archaeologica”, 23, s. 57–68.
Google Scholar

Kaczanowski P., Kozłowski J. (1998), Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII wieku), Fogra, Kraków (Wielka Historia Polski, 1).
Google Scholar

Kaszewska E. (1975), Kultura przeworska w Polsce środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, 22, s. 195–251.
Google Scholar

Kaszewska E. (1977), Cmentarzysko kultury przeworskiej w Gledzianówku (st. 1), woj. płockie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, 24, s. 63–232.
Google Scholar

Kontny B. (1998), Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim. Wpływ formy broni na jej zastosowanie, „Światowit’, 41, fasc. B, s. 388–406.
Google Scholar

Kontny B. (2006), Ludzie z żelaza. Wojownicy z okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski, „Z Otchłani Wieków”, 61.1–2, s. 54–70.
Google Scholar

Kontny B. (2019), Archeologia Wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Wydawnictwo Napoleon V & Bartosz Kontny, Oświęcim.
Google Scholar

Łuczkiewicz P. (2006), Uzbrojenie ludności ziem polskich w młodszym okresie przedrzymskim, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
Google Scholar

Machajewski H. (1996), Groby z elementami uzbrojenia odkryte na cmentarzysku kultury oksywskiej w Wygodzie, woj. koszalińskie, „Studia Gothica”, 1, s. 195–209.
Google Scholar

Nadolski A. (1951), W sprawie nomenklatury bronioznawczej w polskiej archeologii wczesnohistorycznej, „Sprawozdania PMA”, 4.1/2, s. 147–153.
Google Scholar

Rustoiu A., Berecki S. (2015), Weapons as Symbols and the Multiple Identities of Warriors. Some Examples from Transylvania, [w:] S. Weffers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Trebsche (red.), Waffen, Gewalt, Krieg. Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 19–22. September 2012, Beier & Beran, Langenweissbach, s. 127–147.
Google Scholar

Rutkowski W. (2017), About the Ways of Wearing of One-edged Swords in the Przeworsk and the Oksywie Culture, „World Scientific News”, 76, s. 173–182.
Google Scholar

Rutkowski W. (2019), Praca kowala w kulturze przeworskiej na podstawie analizy elitarnego rodzaju uzbrojenia, [w:] M. Maciąg, M. Śliwa (red.), Historia życia codziennego i obyczajów mieszkańców antycznej i średniowiecznej Europy, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, s. 73–83.
Google Scholar

Warchałowski W. (1997), Historia zbiorów Władysława Tarczyńskiego i Muzeum Miejskiego w Łowiczu 1907–1939, Muzeum, Łowicz.
Google Scholar

Wołągiewicz D.M., Wołągiewicz R. (1963), Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery, „Materiały Zachodniopomorskie”, 9, s. 9–166.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Podolska, I., & Rutkowski, W. (2021). Nowe spojrzenie na miecz z Turu, pow. poddębicki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 9–18. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.01

Numer

Dział

Articles