Prostitution and its new forms and related phenomena against legal provisions

Authors

  • Paulina Szota Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Dział Obsługi Prawnej)

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.85.04

Keywords:

prostitution, sponsoring, prostitution of minors, other phenomena related to prostitution, legal regulations, international aspect

Abstract

The publication aims at presenting the phenomenon of prostitution and its forms. The article presents different ways of defining the term of prostitution. The author also described other phenomena and conditions of their development, which take the form of prostitution. The article describes specific provisions of criminal law as well as of international acts that regulate prostitution directly. In summary, the author tried to consider the issues of legal regulations regarding prostitution and its development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antoniszyn Michał, Andrzej Marek. 1985. Prostytucja w świetle badań kryminologicznych. Warszawa: Wydanie Prawnicze.
Google Scholar

Bielski, Marek. 2013. „Rozdział XX k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Część szczególna. T. 2: Komentarz do art. 117–277 k.k. Red. Andrzej Zoll. 1641. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Błońska, Barbara. 2006. „Zagadnienie przedmiotu ochrony prawnokarnej w przypadku przestępstw eksploatacji prostytucji”. Studia Iuridica 46: 37–60.
Google Scholar

Bojarski, Marek. 2012. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa: Wolters Kluwers.
Google Scholar

Brensdorf, Wilhelm. 1976. „Socjologia prostytucji”. W Seksuologia. Red. Hans Giese. 200–201. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Budyn-Kulik, Magdalena, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa. 2010. Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Red. Marek Gozdawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Gardian, Renata. 2007. Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Gardian-Miałkowska, Renata. 2012. „Sponsorowana prostytucja w środowisku akademickim”. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 291–304.
Google Scholar

Imieliński, Kazimierz. 1990. Manowce seksu – prostytucja. Łódź: Res Polona.
Google Scholar

Janikowski, Jarosław. 2017. „Wykroczenie proponowania czynu nierządnego”. Prokuratura i Prawo 4: 108–123.
Google Scholar

Jasińska, Magdalena. 1967. Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Kilińska-Pękacz, Agnieszka. 2013. „Prawne aspekty zjawiska galerianek”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1 (3): 38–42.
Google Scholar

Kilińska-Pękacz, Agnieszka. 2015. „Prawo karne wobec dobrowolnej aktywności seksualnej mało­letnich”. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania 7: 81–92.
Google Scholar

Kotowska, Monika. 2009. „«Sponsoring» – forma prostytucji czy patologii społecznej? Próba oceny zjawiska”. Białostockie Studia Prawnicze 6: 239–249.
Google Scholar

Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. 1994. „Wybrane zagadnienia etologii prostytucji”. W Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej w Bydgoszczy w dniach 25–26 maja 1993 roku. Red. Eugeniusz Bielecki, Teresa Sołtysiak. 147–158. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Google Scholar

Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. 1998. „Charakterystyka współczesnej prostytucji”. W Problemy współczesnej patologii społecznej. Red. Bronisław Urban. 177–182. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. 1998. Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Google Scholar

Kowalewska-Łukuć, Magdalena. 2017. Prostytucja i czerpanie z niej korzyści majątkowych – analiza prawno-porównawcza. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Google Scholar

Krajewski, Radosław. 2012. „Prawnokarne aspekty dobrowolności seksualnej małoletnich”. Proku­ratura i Prawo 10: 5–26.
Google Scholar

Kudrelek, Jan. 2009. Postępowanie szczególne w procesie karnym. Postępowanie w sprawach nie­letnich. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Google Scholar

Kulesza, Jan. 2016. „Rozdział XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej”. W Kodeks wykroczeń. Komentarz. Red. Paweł Daniluk. 913–915. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Lew-Starowicz, Zbigniew. 1986. Słownik seksuologiczny. Warszawa: Agencja Omnipress.
Google Scholar

Mruk, Henryk. 2002. Komunikowanie się w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Google Scholar

Pohl, Łukasz. 2015. Prawo karne. Wykład części ogólnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Pospiszyl, Irena. 2008. Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp 30.03.2018].
Google Scholar

Sztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna. 2004. Psychologiczne aspekty prostytucji. Łódź: Dajas.
Google Scholar

Warylewski, Jarosław. 2016. „Prostytucja (art. 203 i 204 KK)”. W System Prawa Karnego. T. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Red. Jarosław Warylewski. 921. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Więckiewicz, Karolina. 2013. „Polskie prawo karne wobec zjawiska prostytucji w świetle między­narodowych standardów praw człowieka – wybrane aspekty”. W Prostytucja Studium Zjawiska. Red. Robert Kowalczyk. 250–253. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Google Scholar

Zbrojewska, Monika. 2013. „Komentarz do art. 141”, „Komentarz do art. 142”. W Grzegorczyk To­masz, Wojciech Jankowski, Monika Zbrojewska. Kodeks wykroczeń. Komentarz. Red. Tomasz Grzegorczyk. 649–650. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Wyrok TK z dnia 21 września 2015 r., sygn. K 28/13.
Google Scholar

Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r. – Dz.U. Nr 13, poz. 78) (Dz.U. Nr 41, poz. 278). http://www.kcik.pl/doc/konw-w-spr-zwalcz-handlu-ludz-i-eksploat-prostyt_1952.pdf [dostęp 30.03.2018].
Google Scholar

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71). https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja-Likwidacja-dyskryminacji-kobiet.pdf [dostęp 30.03.2018].
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Google Scholar

Published

2018-12-20

How to Cite

Szota, P. (2018). Prostitution and its new forms and related phenomena against legal provisions. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 85, 47–61. https://doi.org/10.18778/0208-6069.85.04

Issue

Section

Articles