Changes in the Polish Administrative Judiciary (Selected Issues)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.98.17

Keywords:

administrative judiciary, cassation model of adjudication, jurisdiction, computerization, individual’s subjective rights

Abstract

The study presents an overview of the history of administrative judiciary in Poland and the current directions of its changes. In particular, the evolution of the scope of cognition of administrative courts, the progressing computerization process and the discussion on the model of adjudication were indicated. At the same time, the challenges related to the presented directions of changes were noticed and potential solutions were indicated that would help to face them. In conclusion, it was assumed that the development of administrative judiciary ensures respect for the individual’s subjective rights in relations with administrative bodies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banaszak, Bogusław. Krzysztof Wygoda. 2014. „Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia”. Studia Iuridica Lublinensia 22: 165–178.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.165

Biuro Orzecznictwa NSA. 2017. Analiza stosowania przepisów art. 145a i 179a ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez wojewódzkie sądy administracyjne w okresie od 16.08.2015 r. do 31.01.2017 r. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny.
Google Scholar

Bogusz, Mariusz. 2016. „Problem konstytucyjności przepisu art. 145 § 3 i art. 145a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Gdańskie Studia Prawnicze 2: 69–77.
Google Scholar

Borkowski, Janusz. 2017. W Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Red. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Buszyński, Marian. 1999. „O reformę sądownictwa administracyjnego”. Samorząd Terytorialny 5: 61–66.
Google Scholar

Chlebny, Jacek. Wojciech Piątek. 2021. „Ewolucja ustrojowa i kompetencyjna sądownictwa administracyjnego”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1–2: 13–36.
Google Scholar

Chmaj, Marek. 2014. „Opinia w przedmiocie zgodności z konstytucją i systemem prawnym art. 145a przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Sejm VII kadencji, druk nr 1633. Warszawa.
Google Scholar

Cyrul, Wojciech. 2012. Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Dąbek, Dorota. 2019. „Fenomen sądownictwa administracyjnego.” W Fenomen prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna. Red. Wojciech Jakimowicz, Marek Krawczyk, Iwona Niżnik-Dobosz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Groński, Paweł. 2011. Analiza wykonalności orzeczeń sądów administracyjnych przez organy administracji publicznej. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny.
Google Scholar

Groński, Paweł. 2011. Analiza wykonalności orzeczeń sądów administracyjnych przez organy administracji publicznej w latach 2008–2009. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny.
Google Scholar

Hauser, Roman. 2003. „Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego”. W Polski model sądownictwa administracyjnego. Red. Jerzy Stelmasiak, Janusz Niczyporuk, Sławomir Fundowicz. Lublin: Verba.
Google Scholar

Hauser, Roman. 2013. „Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Państwo i Prawo 2: 17–32.
Google Scholar

Hauser, Roman. Małgorzata Masternak-Kubiak. 2012. W System Prawa Administracyjnego. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. T. 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Hauser, Roman. Jan Olszanowski. Wojciech Piątek. Wojciech Sawczyn. Andrzej Skoczylas. 2016. Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Jagielski, Jacek. 2012. Kontrola administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Kmieciak, Zbigniew. 2010. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Kmieciak, Zbigniew. 2015. „Idea sądowej kontroli administracji publicznej – przegląd rozwiązań europejskich” W Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu. Red. Zbigniew Kmieciak. 1–21. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Kmieciak, Zbigniew. 2015. „Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz”. Przegląd Legislacyjny 2: 9–22.
Google Scholar

Krawczyk, Agnieszka. 2015. „Ewolucja, ustrój i podstawowe założenia funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce”. W Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu. Red. Zbigniew Kmieciak. 22–72. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Langrod, Jerzy Stefan. 1925. Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska.
Google Scholar

Langrod, Jerzy Stefan. 1928. Problemy sądownictwa administracyjnego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
Google Scholar

Ochendowski, Eugeniusz. 2004. W Postępowanie sądowoadministracyjne. Red. Małgorzata Jaśkowska, Marian Masternak, Eugeniusz Ochendowski. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Piątek, Wojciech. 2009. „Zakres kognicji polskiego sądu administracyjnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4: 67–76.
Google Scholar

Piątek, Wojciech. Andrzej Skoczylas. 2016. „Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce” W System Prawa Administracyjnego. T. 10. Sądowa kontrola administracji publicznej. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 1–70. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Piątek, Wojciech. Andrzej Skoczylas. 2019. „Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania – kwestia zmiany modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych”. Państwo i Prawo 1: 24–38.
Google Scholar

Pietrasz, Piotr. 2012. „Reformacyjne orzekanie przez wojewódzkie sądy administracyjne w przypadku sądowej kontroli decyzji i postanowień – uwagi de lege ferenda”. W Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. Red. Jerzy Bieluk, Adam Doliwa, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Teresa Mróz. 806–818. Warszawa: Temida 2.
Google Scholar

Pietrasz, Piotr. 2020. Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Romańska, Marta. 2003. „Realizacja prawa do sądu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wybrane zagadnienia)”. W Jednostka w demokratycznym państwie prawa. Red. Józef Filipek. 537–552. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
Google Scholar

Sadłowski, Michał Patryk. 2020. Geneza, ustrój i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego do 1989 r. Praca doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem naukowym prof. UW dr. hab. Roberta Jastrzębskiego https://www.wpia.uw.edu.pl/uploads/media/5ef0ac4084ea3/2200-dr-pr-91082402691.pdf?v1 [dostęp: 20.08.2021].
Google Scholar

Sieniuć, Magdalena. 2017. „Wartości leżące u podstaw modelu sądowej kontroli administracji publicznej”. W Aksjologia prawa administracyjnego. T. II. Red. Jan Zimmermann. 45–56. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Skoczylas, Andrzej. 2012. „Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie”. Państwo i Prawo 10: 21–32.
Google Scholar

Szydło, Marek. 2013. „Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Sejm VII kadencji, druk nr 1633. Warszawa.
Google Scholar

Tarno, Jan Paweł. 2006. W Sądowa kontrola administracji. Jan Paweł Tamo, Ewa Frankiewicz, Magdalena Sieniuć, Marek Szewczyk, Joanna Wyporska. Warszawa: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
Google Scholar

Tarno, Jan Paweł. 2018. W Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Red. Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno, Paweł Dańczak. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Zimmermann, Jan. 2020. Aksjomaty sądownictwa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Zimmermann, Jan. 2020. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Zirk-Sadowski, Marek. 2021. „Wstęp”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1–2: 9–12.
Google Scholar

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1926 r. Nr 68, poz. 400 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735).
Google Scholar

Ustawa z 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 34, poz. 201).
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271).
Google Scholar

Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r., poz. 75).
Google Scholar

Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183).
Google Scholar

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 658).
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 422).
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 934).
Google Scholar

Published

2022-03-30

How to Cite

Dębski, M. . (2022). Changes in the Polish Administrative Judiciary (Selected Issues). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 98, 253–272. https://doi.org/10.18778/0208-6069.98.17